Усвојен Правилник о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних комуникационих мрежа на фиксној локацији

12.09.2022

РАТЕЛ је донео нови Правилник о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних комуникационих мрежа на фиксној локацији („Службени гласник РС“, број 101/22), који ступа на снагу дана 14. септембра 2022. година, а примењује се од 1. августа 2023. године. До тог периода примењиваће се одредбе тренутно важећег Правилника о преносивости броја у јавним телефонским мрежама на фиксној локацији („Службени гласник Републике Србије“, број 52/11).

Доношењу новог акта претходила је анализа дотадашње праксе у примени важећег правилника, при чему је уочено да постоје услови за унапређење поступка преноса броја како би се корисницима олакшао и убрзао поступак преноса броја, а истовремено операторима пружила могућност да ефикасније спроводе процедуру преноса броја из једне мреже у другу.

Промене које доноси нови правилник у односу на важеће одредбе односе се, између осталог, на скраћење рокова у процесу преноса броја, затим на прецизније дефинисање одредаба у циљу смањења могућности за различито тумачење одредаба, посебно у делу који се односи на одбијање захтева за пренос, као и на прописивање могућности да се захтев за пренос броја подноси и електронским путем.

За кориснике је најважније да је новим правилником укинута могућност наплате преноса броја од стране оператора примаоца, а на терет корисника, мада је у пракси за кориснике и до сада поступак преноса броја био бесплатан, како у фиксним тако и  мобилним мрежама.

Прописано је, такође, да се захтев за пренос броја може поднети и суботом, као и са тачно одређеним датумом, a највише 30 дана унапред. За пословне кориснике са много телефонских бројева важно је то да оператори имају обавезу да доставе податке о свим њиховим телефонским бројевима, уз податке о уговору и датуму истицања уговора за сваки од бројева.

Измене које доносе нови правилници у уређивању поступка преноса броја у фиксним и мобилним мрежама подразумевају и измене у функционисању Централне базе пренетих бројева коју води РАТЕЛ и која је кључна за функционисање преносивости бројева. Осим тога, неопходна су и одговарајућа прилагођавања у системима свих оператора (4 мобилна оператора + 26 фиксних оператора). Имајући у виду сложеност поступка, прилагођавање интерних процедура оператора новим правилима захтева одређено време, па је било је потребно оставити разуман рок за прилагођавање свих система новим захтевима и омогућавање спровођења оба правилника. Будући да се добрим делом подударају и да користе исти систем Централне базе пренетих бројева, предвиђено је да нови правилници који уређују пренос броја у фиксној и мобилној телефонији почну да се примењују од истог датума.

РАТЕЛ посебно води рачуна да се не наруши функционисање преносивости бројева и рад система Централне базе пренетих бројева, преко кога је до данас пренето више од 1,5 милиона бројева.

Детаљније информације налазе се на следећем линку https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-prenos-broja.