Врсте поштанских услуга

Поштанске услуге су услуге које обухватају пријем, пренос (прерада и превоз)  и уручење/исплата поштанских пошиљака.    

Универзална поштанска услуга

Универзална поштанска услуга представља скуп поштанских услуга које се константно обављају на територији Републике Србије под једнаким условима за све кориснике, у оквиру прописаног квалитета и по приступачним ценама.

Универзална поштанска услуга, у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају, обухвата:

  • пријем, пренос и уручење писмоносних пошиљака, укључујући регистроване пошиљке, масе до два килограма, као и писмоносне пошиљке у електронској форми,као и судска писма без обзира на масу
  • пријем, пренос и уручење пакета масе до 10 кг и уручење пакета масе до 20 кг у међународном поштанском саобраћају
  • пријем, пренос и исплату упутница у класичној и електронској форми
  • пријем, пренос и уручење секограма до 7 кг

Универзалну поштанску услугу обавља јавни поштански оператор, а други поштански оператори могу обављати универзалну поштанску услугу, осим резервисаних, на основу лиценце. Јавни поштански оператор има ексклузивно право на коришћење речи или дела речи "пошта" на било ком језику или писму, у називу фирме или пословању.

Обављањем универзалне поштанске услуге омогућује се свим корисницима могућност приступа поштанској мрежи јавног поштанског оператора на разумној удаљености од места становања, укључујући поштанске сандучиће на јавним местима и у службеним просторијама поштанског оператора.

Универзална поштанска услуга се обавља сваки радни дан, а не мање од пет дана у недељи, осим у случајевима државних и верских празника, више силе и угрожености здравља и сигурности запослених код оператора.

Јавни поштански оператор организује поделу доставних подручја тако да обухвати сва насељена места у земљи, и то:

  • уже доставно подручје са доставом свим радним данима
  • шире доставно подручје са доставом најмање два пута недељно
  • најшире доставно подручје са доставом најмање једном недељно

Агенција, на предлог даваоца универзалне поштанске услуге, утврђује и доставна подручја која обухватају територије где нема становника са пребивалиштем, односно, на којима не постоји обавеза обављања универзалне поштанске услуге.

Резервисане поштанске услуге

Резервисане поштанске услуге су услуге које држава гарантује оператору универзалне поштанске услуге као ексклузивна права у оквирима лимита по маси и цени.

Резервисана поштанска услуга обухвата:

  • пријем и/или пренос и/или уручење писмоносних пошиљака, до утврђеног лимита по маси и цени које утврђује Агенција, при чему они не могу бити већи од 100 грама и троструког износа поштарине за писмо прве стопе тежине и најбржег степена преноса
  • пријем и/или пренос и/или исплату упутница у класичној и електронској форми

пријем и/или пренос и/или уручење писмена у судском, управном и/или прекршајном поступку, без обзира на лимите

Комерцијални сервис

Комерцијални сервис обухвата све поштанске услуге које не спадају у резервисане поштанске услуге и које могу да пружају сви поштански оператори.