Врсте поштанских услуга

Поштанска услуга је услуга која подразумева свако поступање даваоца поштанских услуга са поштанским пошиљкама и обухвата пријем, прераду, превоз и уручење поштанских пошиљака у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају. Поштанска услуга не обухвата превоз пошиљака као самосталну услугу;

Универзална поштанска услуга

Универзална поштанска услуга је услуга од општег интереса и представља скуп поштанских услуга које се обављају у континуитету на целокупној територији Републике Србије, у оквиру прописаног квалитета, по приступачним ценама и под једнаким условима за све кориснике, без дискриминације.

Универзална поштанска услуга, у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају, обухвата пријем, прераду, превоз и уручење:

 • писмоносних пошиљака масе до два килограма;
 • писмена у судском, управном и прекршајном поступку, без обзира на лимите;
 • пријем и уручење пакета масе до десет килограма у унутрашњем поштанском саобраћају;
 • пријем пакета до 10 килограма и уручење пакета масе до 20 килограма у међународном поштанском саобраћају;
 • секограма масе до седам килограма без наплате поштарине у унутрашњем поштанском саобраћају.
 • пријем, пренос и исплату поштанске упутнице у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају;

Универзалну поштанску услугу обавља јавни поштански оператор, а други поштански оператори могу обављати универзалну поштанску услугу, осим резервисаних, на основу лиценце. Обављањем универзалне поштанске услуге омогућује се свим корисницима могућност приступа поштанској мрежи јавног поштанског оператора на разумној удаљености од места становања, укључујући поштанске сандучиће на јавним местима и на објектима пошта, или у непосредној близини поште.

Универзална поштанска услуга се обавља сваки радни дан, а не мање од пет дана у недељи, осим у случајевима државних и верских празника, више силе и угрожености здравља и сигурности запослених код оператора.

Регулатор, прописује изузетке од петодневне доставе. Изузеци се најчешће односе на посебна географска подручја са отежаним приступом за обављање поштанских услуга, рурална, са малим бројем становника и пошиљака, где се достава може вршити мање од пет дана недељно.

Резервисане поштанске услуге

Резервисане поштанске услуге су део универзалне поштанске услуге поверене јавном поштанском оператору и обухватају:

 • пријем и/или прераду и/или превоз и/или уручење писмоносних поштанских пошиљака масе до 50 грама;
 • пријем и/или прераду и/или превоз и/или уручење писмена у судском, управном и прекршајном поступку, као препоручених поштанских пошиљака, без обзира на лимите;
 • пријем и/или пренос и/или исплату поштанских упутница.

Писмоносне пошиљке до 50 грама не сматрају се резервисаним поштанским услугама, ако им је цена једнака или виша од износа који је два и по пута већи од цене писмоносне пошиљке најбрже категорије према важећем ценовнику овлашћеног поштанског оператора, даваоца универзалне поштанске услуге.

Остале поштанске услуге

Остале поштанске услуге обухватају:

 • пријем, прераду, превоз и уручење пакета масе преко десет килограма у унутрашњем поштанском саобраћају;
 • пријем, прераду и превоз пакета масе преко десет килограма у међународном поштанском саобраћају, у полазу;
 • прераду, превоз и уручење пакета масе преко 20 килограма у међународном поштанском саобраћају, у долазу;
 • услуге додатне вредности;
 • допунске услуге.

Остале поштанске услуге могу обављати сви поштански оператори у складу законом којим се уређује област поштанских услуга.

Услуге додатне вредности

Услуге додатне вредности су поштанске услуге које имају посебне захтеве у погледу квалитета и начина пријема, прераде, превоза и уручења.

Услуге додатне вредности су:

 • курирске услуге које подразумевају пријем поштанске пошиљке на адреси пошиљаоца и директан превоз и уручење на адреси примаоца, без прераде;
 • експрес услуге које подразумевају пријем, прераду, превоз и уручење поштанских пошиљака у најкраћим и гарантованим роковима а најкасније наредног радног дана
 • услуге електронског праћења од пријема до уручења поштанске пошиљке;
 • услуге при којима пошиљалац, ради додатних упутстава у вези са уручењем поштанске пошиљке има директну комуникацију са лицем које непосредно обавља поштанску услугу;
 • уручење пошиљке са уговореним временом уручења;
 • друге услуге у складу са законом којим се урђује област поштанских услуга.

Допунске поштанске услуге

Допунске поштанске услуге су поштанске услуге са посебним начином поступања у току пријема, прерадe, превоза и уручења поштанских пошиљака;

Допунске поштанске услуге могу бити:

 • услуге по захтеву примаоца и
 • услуге по захтеву пошиљаоца;