Поштанске услуге

Надлежност Регулатора у области поштанских услуга у Републици Србији је да обавља следеће послове и задатке:

 1. прописује услове и начин обављања поштанских услуга, прописује параметре квалитета за обављање поштанских услуга, прописује минимални квалитет у обављању универзалне поштанске услуге и прати њихову примену
 2. даје сагласност на  Опште услове за обављање поштанских услуга које доносе поштански оператори
 3. даје сагласност на поштарину за универзалну поштанску услугу осим резервисаних поштанских услуга
 4. даје сагласност на ценовник осталих поштанских услуга свим поштанским операторима
 5. прописује ближе услове за издавање дозвола поштанским операторима
 6. издаје и одузима лиценце поштанским операторима за обављање универзалне поштанске услуге
 7. издаје и одузима одобрења поштанским операторима за обављање осталих поштанских услуга
 8. води регистар издатих дозвола поштанским операторима и обезбеђује јавни приступ истом
 9. утврђује висину трошкова за издавање дозвола и висину годишње накнаде за обављање поштанских услуга, као и рокове за измирење обавеза плаћања
 10. прати да ли се поштански оператори придржавају услова садржаних у издатим дозволама, а у случају повреда тих услова или одредаба Закона о поштанским услугама, предузима мере из своје надлежности
 11. одређује тарифне ставове за универзалну поштанску услугу
 12. уређује начин вођења одвојеног рачуноводства и провере веродостојности и  објављује извештаје о усклађености вођења рачуноводственог раздвајања од стране јавног поштанског оператора,
 13. утврђује начин и услове приступа поштанској мрежи јавног поштанског оператора и води регистар закључених уговора
 14. доноси и друга подзаконска акта у складу са законом којим се уређује област поштанских услуга
 15. предузима мере у циљу унапређења конкуренције на тржишту поштанских услуга
 16. прати рад поштанских оператора по примедбама, односно приговорима корисника
 17. посредује у вансудском решавању спорова између корисника и поштанских оператора;
 18. врши стручни надзор над радом поштанских оператора
 19. прати развој у области поштанских услуга прикупља информације, формира и одржава базу података од значаја за област поштанских услуга и редовно објављује податке
 20. учествује у раду међународних организација и институција у својству националног регулаторног тела у области поштанских услуга
 21. обезбеђује јавност у раду
 22. обавља и друге послове утврђене законом


Област поштанских услуга у Србији уређена је:

 • Законом о поштанским услугама ("Службени гласник РС", бр: 77/19)
 • Законом о потврђивању аката Светског поштанског савеза ("Службени гласник РС", бр. 42/09, 10/14, 12/18)
 • Стратегијом развоја поштанских услуга у Србији ("Службени гласник РС", бр: 101/2007, 43/2013, 84/2017,)
 • Правилником о условима за отпочињање делатности поштанских услуга ("Службени гласник РС", бр. 51/10)
 • Правилницима Регулатора.

Адреса на коју се Регулатору доставља пошта је:

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)

Сектор за поштанске услуге
Палмотићева 2
11103 Београд ПАК 106306                  

Е-mail:

postanskotrziste@ratel.rs

Радно време: 07.30-15.30, радним данима