Поштанске услуге

Надлежност Агенције у области поштанских услуга у Републици Србији је да обавља следеће послове и задатке:

 1. доноси опште услове за обављање поштанских услуга, прописује параметре квалитета за обављање поштанских услуга, прописује минимални квалитет у обављању универзалне поштанске услуге и прати њихову примену
 2. утврђује, уз сагласност Владе Републике Србије, лимите по маси и цени за резервисане поштанске услуге
 3. утврђује време трајања ексклузивног обављања резервисаних поштанских услуга
 4. даје сагласност на посебне услове за обављање поштанских услуга
 5. прописује ближе услове за издавање лиценце поштанским операторима
 6. издаје и одузима лиценце поштанским операторима за обављање универзалне поштанске услуге
 7. издаје и одузима одобрења поштанским операторима за обављање нерезервисаних поштанских услуга
 8. води регистар издатих дозвола поштанским операторима
 9. утврђује висину трошкова за издавање лиценце, односно одобрења и висину годишње накнаде за обављање поштанских услуга, као и рокове за измирење обавеза плаћања
 10. прати да ли се поштански оператори придржавају услова садржаних у издатим лиценцама, односно одобрењима, а у случају повреда тих услова или одредаба Закона о поштанским услугама, предузима мере из своје надлежности
 11. одређује тарифне ставове за универзалну поштанску услугу
 12. утврђује методологију формирања цена за универзалну поштанску услугу
 13. 12а. утврђује начин и услове приступа поштанској мрежи јавног поштанског оператора и води регистар закључених уговора
 14. предузима мере у циљу унапређења конкуренције на тржишту поштанских услуга
 15. прати рад поштанских оператора по примедбама, односно приговорима корисника
 16. прати развој у области поштанских услуга
 17. прикупља информације, формира и одржава базу података од значаја за област поштанских услуга и редовно објављује податке
 18. остварује међународне контакте у области поштанске регулативе, ако Законом о поштанским услугама није другачије одређено
 19. обезбеђује јавност у раду
 20. доноси пословник о свом раду
 21. обавља и друге послове утврђене законом


Област поштанских услуга у Србији уређена је:

 • Законом о поштанским услугама ("Службени гласник РС", бр: 18/05, 30/10, 62/14)
 • Законом о потврђивању аката Светског поштанског савеза ("Службени гласник РС", бр. 42/09, 10/14)
 • Стратегијом развоја поштанских услуга у Србији ("Службени гласник РС", бр: 101/2007, 43/2013, 84/2017)
 • Правилником о условима за отпочињање делатности поштанских услуга ("Службени гласник РС", бр. 51/10)
 • Правилником о утврђивању плана издавања пригодних марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница ("Службени гласник РС", бр.108/17)
 • Правилник о условима за одржавање и унапређење обављања универзалне поштанске услуге ("Службени гласник РС", бр.6/11)
 • Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који врше делатност поштанског саобраћаја
 • Правилницима Агенције.

Адреса на коју се Агенцији доставља пошта је:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)

Сектор за поштанске услуге
Палмотићева 2
11103 Београд ПАК 106306

Контакти:

Служба за поштанску регулативу: +38111 2026-924, +38111 2026-930, +38111 2026-937
Служба за анализу поштанског тржишта: +38111 2026-923, +38111 2026-906, +38111 2026-920                     


 Е-mail:

postanskotrziste@ratel.rs  

Радно време: 07.30-15.30, радним данима