Нумерација

Регулатору су додељени послови управљања и доделе адреса и бројева, као ограниченог добра, тако да се обезбеди њихова рационална, равномерна и делотворна употреба.

Регулатор доноси План нумерације којим се утврђује намена адреса и бројева. Планом нумерације такође се обезбеђује једнака доступност нумерације за све операторе и услуге, обезбеђују се услови за увођење нових услуга електронских комуникација и испуњавање обавеза које проистичу из одговарајућих међународних споразума.

План нумерације усклађен је са међународном регулативом и праксом као и са регулативом и праксом Европске уније. Стуктура бројева и адреса усклађена је са препорукама Међународне уније за телекомуникације ИТУ-Т, пре свега са препорукама Е.164  и Е.212.

Регулатор додељује нумерацију операторима електронских услуга тако што издаје решење за коришћење нумерације. Регулатор у законом прописаним случајевима решењем одлучује о одузимању додељене нумерације. Регулатор такође одлучује у случајевима преноса права на коришћење нумерације.

Регулатор води ажурну базу података о коришћењу нумерације која садржи податке о врсти нумерације, додељеним бројевима (опсезима бројева), операторима којима је додељена, датумом почетка и престанка коришћења нумерације.

Податке о  додељеној нумерацији можете видети на регистру Регулатора: База података о коришћењу нумерације