Радио-релејне везе

Фреквенцијски опсези наменјени за  радио-релејне везе дефинисани су Планом намене радио-фреквенцијских опсега у коме су означени  као фиксна служба. У Прилогу 1 Плана намене наведене су националне ноте у којима је ближе дефинисан начин коришћења фреквенцијских опсега за фиксне везе.