Често постављана питања

ПИТАЊЕ: Да ли могу да ступим у контакт са РАТЕЛ-ом путем овог сајта?

ОДГОВОР: Уколико желите да нам упутите питање, коментар или сугестију можете нам писати електронском поштом преко контакта.

ПИТАЊЕ: Да ли морам да платим рачун на који улажем приговор:
 

ОДГОВОР: Претплатник је дужан да плати неспоран део износа рачуна, а ако оспорава цео рачун, дужан је да плати просечно месечно задужење за последња три месеца који су претходили периоду на који се приговор односи ( члан 113. ЗЕК став 3.).

ПИТАЊЕ: Да ли је оператор одговоран за квалитет услуге?

ОДГОВОР: Кварове и сметње оператор је дужан да отклони најкасније у року од 48 сати од тренутка њиховог настанка, без обзира да ли су настали на делу система или целом систему, а у случају да прекид траје дуже од 48 сати од тренутка његовог настанка, оператор је у обавези да износ месечне претплате умањи сразмерно периоду у коме није пружао услугу, за услуге за које се плаћа фиксна месечна претплата (члан 27. Правилника о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режим општег овлашћења).

Оператор треба посебно да води рачуна о благовременом отклањању кварова и сметњи код посебних категорија претплатника као што су: домови за старије и немоћне особе, старије и/или инвалидне особе које живе у кући или стану и сл.

Оператор не одговара за штету ако је квалитет пружене услуге мањи од прописаног или уговореног због објективних узрока који се нису могли предвидети, избећи односно уклонити (виша сила), као и због благовремено најављених радова на одржавању мрежа и услуга у роковима примереним околностима (члан 113. ЗЕК).


VAS услуге

ПИТАЊЕ: Да ли је постоји контрола потрошње?

ОДГОВОР: Оператор јавно доступних телефонских услуга дужан је да, у складу са својим техничким могућностима, претплатнику омогући, на једноставан начин и без накнаде:  забрану одлазних позива и слања електронских порука, када месечни трошкови тих услуга пређу унапред одређени износ, и  забрану одређених врста одлазних позива, као и позива или слања електронских порука на одређене врсте бројева (члан 114. ЗЕК).

ПИТАЊЕ: Имам ли право на листинг?

ОДГОВОР: Оператор је дужан да претплатнику, на његов захтев, изда рачун који садржи детаљну спецификацију пружених услуга са обрачуном задужења за сваку појединачну услугу, ради једноставне провере и контроле трошкова пружених услуга.

Подаци не обухватају: податке о позивима који су бесплатни, позиве службама за хитне интервенције, као ни податке који су неспојиви са одредбама закона којим се регулише заштита података о личности (члан 112. ЗЕК).

ПИТАЊЕ: Рачун ми је увећан по основу порука везаних за кратке бројеве, и оператор ми је дао информацију да се ради о услузи са додатом вредношћу?

ОДГОВОР: Услуге са додатом вредношћу (Value Added Services- VAS) могу бити:  приступ и/или испорука садржаја информативног, образовног или забавног карактера, наручивање односно заказивање неких услуга,  ауторизација приступа, напредни комуникациони сервиси,  приступ наградним играма, питалицама и играма на срећу, услуге везане за електронске и штампане медије и Интернет, приступ и/или испорука садржаја за одрасле, донација која се прикупља у добротворне или хуманитарне сврхе, и друге услуге.

Не сматра се услугом са додатом вредношћу: плаћање роба и услуга (куповина улазница, плаћање паркинга, банкарских и сличних услуга у складу са прописима којима се уређује предметна област, односно облигациони односи), преко телефонског рачуна, ако се плаћање може обавити и на други начин.

Да би ове услуге користио, корисник мора да се за њих пријави код оператора који ту услугу пружа. Обавеза оператора је да обавести корисника о условима коришћења и цени пружања услуга. Између осталог, корисник мора да буде обавештен како да се одјави.Ове поруке шаљу оператори услуга коришћењем кратких кодова које добијају од оператора мобилне телефоније.

Корисници треба да обрате пажњу на следеће:

 1. Уколико добију поруку којом се нуди нека услуга, а нису се за ту услугу пријавили, потребно је да детаљно погледају садржај поруке, јер би у њој требало да буде информација о начину на који могу да се одјаве и такве поруке више не примају за ту конкретну услугу.
 2. Уколико корисник настави да добија поруке, потребно је да чешће проверава стање свог рачуна (а не да чека месечни рачун) и, уколико не може сам да се одјави од услуге, контактира мобилног оператора, чији је претплатник, како би сазнао који оператор му нежељене поруке шаље.

Правилником о обавезама оператора услуга са додатом вредношћу ближе су уређене обавезе оператора који пружају услугу са додатом вредношћу у погледу објављивања детаљног описа и цене укупне услуге, односно свих њених саставних делова, оглашавања услуге, начина обрачуна и наплате услуге, начина обраде података о личности, података о саобраћају и података о локацији, контроле недозвољеног садржаја и решавања приговора и заштите интереса корисника.

Оператор услуге са додатом вредношћу је правно лице које пружа услугу са додатом вредношћу кориснику услуге, а оператор јавне комуникационе мреже је правно лице које располаже јавном комуникационом мрежом које оператору услуга са додатом вредношћу обезбеђује техничке услове и/или услугу обрачуна и наплате за пружање услуге.

Оператор услуге са додатом вредношћу и лице са којим он има закључен уговор у обавези да обезбеде заштиту корисника услуге тако што ће: дати јасне и недвосмислене информација о врсти и садржини услуге која се пружа, цени и начину наплате услуге, оглашавање услуге да садржи јасне и транспарентне информације о пружаоцу услуге, обезбедити да промотивне активности ни на који начин не буду обмањујуће нити да на било који начин доводе у заблуду потенцијалне кориснике услуге, садржина услуге да буде у складу са прописима у Републици Србији, обезбедити посебну заштиту деце итд.

Радиофреквенцијски (РФ) спектар

ПИТАЊЕ: Који је поступак добијања дозволе за ФМ станицу?

ОДГОВОР: Дозвола за коришћење радио-фреквенције за радијску (FM) радиодифузну станицу добија се исључиво на основу Јавног конкурса који објављује Регулаторно тело за електронске медије - РЕМ, односно на основу добијене дозволе за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса. За све информације у вези са конкурсом потребно је обратити се РЕМ-у (http://www.rra.org.rs). По добијању дозволе за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса, корисник се обраћа РАТЕЛ-у са захтевом ради добијања појединачне дозволе за коришћење радио фреквенција. Ове две дозволе чине јединствену дозволу за рад радијске (FM) радиодифузне станице.

ПИТАЊЕ: Која су потребна документа за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција?

ОДГОВОР: За издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција уз захтев потребно је поднети попуњен одговарајући Образац захтева за издавање појединачне дозволе као и одговарајућу техничку документацију.

ПИТАЊЕ: Која су потребна документа за издавање привремене дозволе и  на који период  се издаје?

ОДГОВОР: Привремена дозвола за коришћење радио-фреквенција се издаје за период до 60 дана. За добијање дозволе за привремену радио-станицу страним правним лицима је потребно доставити попуњени ЗПДПР-СПЛ образац.

Temporary license is issued for the period up to 60 days. In order to be granted a temporary radio station license foreign legal entities need to submit a filled out ZPDPR-SPL Form.

ПИТАЊЕ: Која су потребна документа за доделу фреквенција и издавање дозвола за различите функционалне системе?

ОДГОВОР: За издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција за различите функционалне системе уз захтев и попуњен одговарајући Образац захтева за издавање појединачне дозволе ЗПД потребно је доставити и одговарајућу техничку документацију, урађену сагласно Правилнику о обрасцима захтева за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција („Службени гласник РС“, број 8/11 и 2/14), са попуњеним обрасцом дозволе за коришћење радио-фреквенција за радио-станицу. У обрасцу обавезно попунити географске координате у WGS84 систему (WGS84 координате одредити прецизно помоћу GPS-a).

ПИТАЊЕ: Која су потребна документа за издавање дозволе за радио-станице на ваздухоплову или броду?

ОДГОВОР: За издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција за радио-станице на ваздухоплову уз захтев и попуњен одговарајући Образац захтева за издавање појединачне дозволе ЗПДВ потребно је доставити и: уверење о регистрацији ваздухоплова; решење Агенције за привредне регистре о регистрацији делатности власника (уколико је ваздухоплов у власништву правног лица) или копију личне карте, ако је власник ваздухоплова физичко лице; доказ о додељеном пореском идентификационом броју – ПИБ (само ако је власник ваздухоплова правно лице) и  техничке карактеристике сваког од радио - уређаја. Потребно је уписати све радио – уређаје који се налазе на ваздухоплову.

ОДГОВОР: За издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција за радио-станице на броду или другом пловилу уз захтев и попуњен одговарајући Образац захтева за издавање појединачне дозволе ЗПДБ потребно је доставити и: пловидбену дозволу/бродско сведочанство или неки други доказ о власништву пловила (уговор о куповини/закупу пловила, Решење Привредног суда о упису власништва над пловилом); решење Агенције за привредне регистре о регистрацији делатности и доказ о додељеном ПИБ ( уколико је пловило у власништву правног лица )  или копију личне карте ако је власник пловила физичко лице; техничке карактеристике сваког од радио – уређаја; решење надлежног министарства  за инфраструктуру – Сектор за речни саобраћај ,  о имену и позивном знаку пловила.

ПИТАЊЕ: Како се врши евидентирање CB радио-станице?

ОДГОВОР: Детаљне информације у вези CB радио-станица се налазе у Правилнику о начину коришћења радио-фреквенција по режиму општег овлашћења („Службени гласник Републике Србије“ број 28/13) на сајту Агенције.

За евидентирање CB радио-станице неопходно је попунити ERFOO3 образац који се налази у Прилогу 3 Правилника.

ПИТАЊЕ: Која су потребна документа за издавање радио-аматерске лиценце и радио-аматерске дозволе?

ОДГОВОР: За издавање радио-аматерске лиценце потребно је Агенцији доставити следећа документа:

 • попуњен и оверен Захтев за издавање радио-аматерске лиценце - Образац ЗРЛА. Образац се налази на сајту РАТЕЛ-а, 
 • доказ о извршеној уплати накнаде за издавање радио-аматерске лиценце,
 • потребно је доставити и Потврду о додели позивног знака коју издаје Савез радио-аматера Србије ако се:
 1. захтев подноси по први пут,
 2. мења позивни знак, или
 3. мења радио-аматерска класа,
 • потребно је доставити и Потврду о положеном стручном испиту за одговарајућу класу ако се:
 1. захтев подноси по први пут, или
 2. мења радио-аматерска класа,
 • очитану личну карту (за малолетна лица је потребно доставити и извод из матичне књиге рођених и оверену писану сагласност родитеља),

Агенција на основу поднете документације издаје радио-аматерску лиценцу на период од 10 година.

ОДГОВОР: За издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенцијa за личну аматерску радио-станицу, потребно је Агенцији доставити следећа документа:

 • Захтев за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенцијa за личну аматерску радио-станицу Образац ЗПДЛА, односно образац ЗПДКА за клупску аматерску радио-станицу. Обрасци се налазе на сајту РАТЕЛ-а.
 • доказ о извршеној уплати накнаде за издавање појединачне дозволе за личну одн. клупску аматерску радио-станицу,
 • ако се подноси захтев за издавање дозволе за личну аматерску радио-станицу, потребно је доставити копију радио-аматерске лиценце, а ако се подноси захтев за клупску аматерску радио-станицу, потребно је доставити копију радио-аматерске лиценце одговорног лица организације радио-аматера, која подноси захтев,
 • очитану личну карту, (за малолетна лица је потребно доставити и извод из матичне књиге рођених и оверену писану сагласност родитеља),
 • Потврду о додељеном позивном знаку за клупску, репетиторску или радио-фар станицу, коју издаје Савез радио-аматера Србије,
 • доказ о упису у одговарајући регистар ако се подноси захтев за клупску, репетиторску или радио-фар станицу;

За све радио-станице које поседује један радио-аматер, Агенција издаје једну дозволу за личну аматерску радио-станицу са роком важности од 10 година.

За све радио-станице које поседује једна организација радио-аматера и које имају јединствени позивни знак, Агенција издаје једну дозволу за клупску аматерску радио-станицу са роком важности од 10 година

Накнада за издавање радио-аматерске лиценце као и појединачне дозволе износи 1000,00 динара и прописана је Правилником о висини накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације („Службени гласник Републике Србије“ број 34/13) Члан 3. тачка 18.

ПИТАЊЕ: Намена и услови коришћења одређених фреквенцијских опсега.

ОДГОВОР: Намена и услови коришћења одређених фреквенцијских опсега су у складу са Планом намене радио-фреквенцијских опсега.

ПИТАЊЕ: Начин коришћења фреквенција у опсезима где се фреквенције користе по режиму општег овлашћења, пре свега у 2400-2483.5 MHz, 5470-5725 MHz и 5725-5875 MHz.

ОДГОВОР: Радио станице за широкопојасне системе за пренос података и бежичне приступне системе, укључујући радио мреже са локалним покривањем (WAS/RLANs) у отвореном простору, могу користити фреквенције у 2400-2483.5 MHz  и 5470-5725MHz. Опсег 5725-5875 MHz се може користити за широкопојасне фиксне бежичне приступне системе (BFWA). Радио станице морају да раде у складу са Прилогом 2 тачка 2.1 и 2.2 Правилника о начину коришћења радио-фреквенција по режиму општег овлашћења. Ове станице се евидентирају. Инструкције о попуњавању и достављању пријава за евидентирање, као и обрасци пријава се налазе на сајту агенције. Евиденција и коришћење фреквенија се не наплаћује.

ПИТАЊЕ: Начин коришћења фреквенција у фреквенцијским опсезима 72-76 /82-86 GHz.

ОДГОВОР: Фреквенцијски опсези 72-76/82-86 GHz су намењени за фиксне, радио-релејне везе. Радио станице морају да раде у складу са Прилогом 2 тачка 2.3 Правилника о начину коришћења радио-фреквенција по режиму општег овлашћења. Ове станице се евидентирају. Инструкције о попуњавању и достављању пријава за евидентирање, као и обрасци пријава се налазе на сајту агенције. Евиденција и коришћење фреквенија се не наплаћује.

ПИТАЊЕ: Предлог фреквенција за планирање радио-релејних веза.

ОДГОВОР: У зависности од постојећег стања у конкретном фреквенцијском опсегу.

Поштанске услуге

ПИТАЊЕ: Који је поступак за добијање дозволе за обављање поштанских услуга?

ОДГОВОР: Потребно је попунити прописани образац Захтев за доделу дозволе – одобрења за обављање осталих поштанских услуга, који се може преузети на интернет страници РАТЕЛ-а, линк: https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-izdavanje-dozvola. Уз попуњен Захтев потребно је приложити и списак обавезних прилога наведених у Захтеву и то:

1. Доказ о испуњености услова за обављање осталих поштанских услуга – који се добија од Министарства информисања и телекомуникација;
2. Општи услови за обављање поштанских услуга – који су донети на основу закона и подзаконских аката под којима је поштански оператор дужан да обавља поштанске услуге;
3. Ценовник поштанских услуга – документ који је усаглашен са Општим условима (свака услуга наведена у општим условима, уколико није назначено да је бесплатна, мора имати ценовни став у ценовнику и обрнуто, у ценовнику не може бити ценовни став за услугу која није наведена у општим условима);
4. Решење/Изјава о идентификационом знаку подносиоца захтева – решење из Завода за интелектуалну својину о регистрацији жига (логоа). Уколико не поседујете овај документ потребно је да приложите потписану и оверену Изјаву која садржи отиснут или одштампан лого и на којој ће писати да под моралном и материјалном одговорношћу тврдите да је отиснути знак, лого поштанског оператора;
5. Овлашћење за потписивање захтева – документ који се подноси уколико Захтев не подноси законски заступник.

РАТЕЛ је дужан да о уредном захтеву за доделу дозволе одлучи у року од 30 дана од дана подношења захтева. Поштански оператор је дужан да РАТЕЛ-у уплати таксу за издавање дозволе по инструкцијама које ће му бити достављене на мејл адресу након подношења Захтева за доделу дозволе.

ПИТАЊЕ: Шта је универзална поштанска услуга?

ОДГОВОР: Универзална поштанска услуга је услуга од општег интереса и представља скуп поштанских услуга које се обављају у континуитету на целокупној територији Републике Србије, у оквиру прописаног квалитета, по приступачним ценама и под једнаким условима за све кориснике, без дискриминације.

ПИТАЊЕ: Шта су резервисане поштанске услуге?

ОДГОВОР: Чланом 24. Закона о поштанским услугама дефинисане су резервисане поштанске услуге, као део универзалне поштанске услуге, чије је обављање у искључивој надлежности јавног поштанског оператора односно ЈП "Пошта Србије". На ценовник резервисаних поштанских услуга, сагласност даје Влада Републике Србије.

Резервисане поштанске услуге обухватају:

 • пријем и/или прераду и/или превоз и/или уручење писмоносних поштанских пошиљака масе до 50 грама;
 • пријем и/или прераду и/или превоз и/или уручење писмена у судском, управном и прекршајном поступку, као препоручених поштанских пошиљака, без обзира на лимите;
 • пријем и/или пренос и/или исплату поштанских упутница.

Писмоносне пошиљке масе до 50 грама не сматрају се резервисаним поштанским услугама, ако им је цена једнака или виша од износа који је два и по пута већи од цене писмоносне пошиљке најбрже категорије према важећем ценовнику овлашћеног поштанског оператора, даваоца универзалне поштанске услуге.

Јавни поштански оператор је овлашћен да писмоносне пошиљке до 50 грама обавља како у унутрашњем, тако и у међународном поштанском саобраћају.

ПИТАЊЕ: Шта је забрањено да се преноси поштанским каналима?

ОДГОВОР: Забрањен је пријем, пренос и уручење поштанских пошиљака које садрже:

 • опасне и штетне материје, као и предмете који могу угрозити здравље и живот људи и оштетити друге поштанске пошиљке, осим материја у вези са којима је поступање уређено посебним законом, међународном конвенцијом и другим међународним актима;
 • наркотике и психотропне супстанце, осим када су пошиљалац и прималац овлашћени за њихов промет односно за њихову употребу;
 • материјале порнографског или еротског карактера који приказују сексуалну експлоатацију деце (дечију порнографију), односно сексуалне радње људи које се односе на животиње и некрофилију;
 • производе или супстанце које могу оштетити друге поштанске пошиљке или поштанску опрему због своје природе или амбалаже, односно паковања;
 • новац, кованице, новчанице, друге хартије од вредности, племените метале и вредне комаде накита, осим у вредносним пошиљкама;
 • живе животиње, осим животиња чији је пријем и слање уређен општим условима оператора за обављање поштанских услуга;
 • предмете чији је увоз забрањен у држави у коју се шаље;
 • друге материје, односно предмете чије слање је забрањено другим прописима.

ПИТАЊЕ: Колика је накнада штете за неиспоручене или оштећене поштанске пошиљке?

ОДГОВОР: Поштански оператор је дужан да поштанску пошиљку уручи примаоцу у стању у коме је примљена од пошиљаоца.

За проузроковану штету која је настала у међународном поштанском саобраћају, поштански оператор одговара у складу са међународним актима, у границама утврђене одговорности.

За проузроковану штету која је настала у унутрашњем поштанском саобраћају, поштански оператор је дужан да кориснику исплати накнаду штете и то:

 • за губитак или потпуно оштећење вредносне поштанске пошиљке - износ означен на пошиљци увећан за поштарину наплаћену по вредности и десетоструки износ наплаћене поштарине за ту пошиљку умањену за поштарину по вредности;
 • за губитак или погрешну исплату упутнице - износ у висини износа означеног на упутници, увећан за десетоструки износ наплаћене поштарине за пријем, пренос и исплату упутнице;
 • за делимично оштећење или умањење садржине вредносне поштанске пошиљке - износ у висини утврђеног дела оштећења или умањења садржине;
 • за губитак или потпуно оштећење регистроване поштанске пошиљке - десетоструки износ наплаћене поштарине;
 • за делимично оштећење или умањење садржине регистроване поштанске пошиљке - износ у висини утврђеног дела оштећења или умањења садржине;
 • за неизвршену, непотпуно или погрешно извршену поштанску услугу регистроване поштанске пошиљке - петоструки износ наплаћене поштарине;
 • за прекорачење рока за уручење регистроване поштанске пошиљке - троструки износ наплаћене поштарине.

Индиректна штета или измакла добит се не узима у обзир приликом обрачуна накнаде штете.

Поштански оператор је дужан да надокнади штету оном кориснику који је платио поштарину за пренос пошиљке.

Поштански оператор се ослобађа одговорности за накнаду штете ако је:

 • штета настала услед више силе;
 • пријем, прерада, превоз и уручење поштанске пошиљке обављено у складу са одредбама закона којим се регулише обављање поштанских услуга и прописа донетих на основу тог закона;
 • штета настала услед пропуста пошиљаоца у вези са избором поштанске услуге или обезбеђењем њене садржине;
 • адреса непотпуна или нетачна.