Често постављана питања

ПИТАЊЕ: Да ли могу да ступим у контакт са РАТЕЛ-ом путем овог сајта?

ОДГОВОР: Уколико желите да нам упутите питање, коментар или сугестију можете нам писати електронском поштом преко контакта.

ПИТАЊЕ: Да ли морам да платим рачун на који улажем приговор:
 

ОДГОВОР: Претплатник је дужан да плати неспоран део износа рачуна, а ако оспорава цео рачун, дужан је да плати просечно месечно задужење за последња три месеца који су претходили периоду на који се приговор односи ( члан 113. ЗЕК став 3.).

ПИТАЊЕ: Да ли је оператор одговоран за квалитет услуге?

ОДГОВОР: Кварове и сметње оператор је дужан да отклони најкасније у року од 48 сати од тренутка њиховог настанка, без обзира да ли су настали на делу система или целом систему, а у случају да прекид траје дуже од 48 сати од тренутка његовог настанка, оператор је у обавези да износ месечне претплате умањи сразмерно периоду у коме није пружао услугу, за услуге за које се плаћа фиксна месечна претплата (члан 27. Правилника о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режим општег овлашћења).

Оператор треба посебно да води рачуна о благовременом отклањању кварова и сметњи код посебних категорија претплатника као што су: домови за старије и немоћне особе, старије и/или инвалидне особе које живе у кући или стану и сл.

Оператор не одговара за штету ако је квалитет пружене услуге мањи од прописаног или уговореног због објективних узрока који се нису могли предвидети, избећи односно уклонити (виша сила), као и због благовремено најављених радова на одржавању мрежа и услуга у роковима примереним околностима (члан 113. ЗЕК).

ПИТАЊЕ: Да ли је постоји контрола потрошње?

ОДГОВОР: Оператор јавно доступних телефонских услуга дужан је да, у складу са својим техничким могућностима, претплатнику омогући, на једноставан начин и без накнаде:  забрану одлазних позива и слања електронских порука, када месечни трошкови тих услуга пређу унапред одређени износ, и  забрану одређених врста одлазних позива, као и позива или слања електронских порука на одређене врсте бројева (члан 114. ЗЕК).

ПИТАЊЕ: Имам ли право на листинг?

ОДГОВОР: Оператор је дужан да претплатнику, на његов захтев, изда рачун који садржи детаљну спецификацију пружених услуга са обрачуном задужења за сваку појединачну услугу, ради једноставне провере и контроле трошкова пружених услуга.

Подаци не обухватају: податке о позивима који су бесплатни, позиве службама за хитне интервенције, као ни податке који су неспојиви са одредбама закона којим се регулише заштита података о личности (члан 112. ЗЕК).

ПИТАЊЕ: Рачун ми је увећан по основу порука везаних за кратке бројеве, и оператор ми је дао информацију да се ради о услузи са додатом вредношћу?

ОДГОВОР: Услуге са додатом вредношћу (Value Added Services- VAS) могу бити:  приступ и/или испорука садржаја информативног, образовног или забавног карактера, наручивање односно заказивање неких услуга,  ауторизација приступа, напредни комуникациони сервиси,  приступ наградним играма, питалицама и играма на срећу, услуге везане за електронске и штампане медије и Интернет, приступ и/или испорука садржаја за одрасле, донација која се прикупља у добротворне или хуманитарне сврхе, и друге услуге.

Не сматра се услугом са додатом вредношћу: плаћање роба и услуга (куповина улазница, плаћање паркинга, банкарских и сличних услуга у складу са прописима којима се уређује предметна област, односно облигациони односи), преко телефонског рачуна, ако се плаћање може обавити и на други начин.

Да би ове услуге користио, корисник мора да се за њих пријави код оператора који ту услугу пружа. Обавеза оператора је да обавести корисника о условима коришћења и цени пружања услуга. Између осталог, корисник мора да буде обавештен како да се одјави.Ове поруке шаљу оператори услуга коришћењем кратких кодова које добијају од оператора мобилне телефоније.

Корисници треба да обрате пажњу на следеће:

 1. Уколико добију поруку којом се нуди нека услуга, а нису се за ту услугу пријавили, потребно је да детаљно погледају садржај поруке, јер би у њој требало да буде информација о начину на који могу да се одјаве и такве поруке више не примају за ту конкретну услугу.
 2. Уколико корисник настави да добија поруке, потребно је да чешће проверава стање свог рачуна (а не да чека месечни рачун) и, уколико не може сам да се одјави од услуге, контактира мобилног оператора, чији је претплатник, како би сазнао који оператор му нежељене поруке шаље.

Правилником о обавезама оператора услуга са додатом вредношћу ближе су уређене обавезе оператора који пружају услугу са додатом вредношћу у погледу објављивања детаљног описа и цене укупне услуге, односно свих њених саставних делова, оглашавања услуге, начина обрачуна и наплате услуге, начина обраде података о личности, података о саобраћају и података о локацији, контроле недозвољеног садржаја и решавања приговора и заштите интереса корисника.

Оператор услуге са додатом вредношћу је правно лице које пружа услугу са додатом вредношћу кориснику услуге, а оператор јавне комуникационе мреже је правно лице које располаже јавном комуникационом мрежом које оператору услуга са додатом вредношћу обезбеђује техничке услове и/или услугу обрачуна и наплате за пружање услуге.

Оператор услуге са додатом вредношћу и лице са којим он има закључен уговор у обавези да обезбеде заштиту корисника услуге тако што ће: дати јасне и недвосмислене информација о врсти и садржини услуге која се пружа, цени и начину наплате услуге, оглашавање услуге да садржи јасне и транспарентне информације о пружаоцу услуге, обезбедити да промотивне активности ни на који начин не буду обмањујуће нити да на било који начин доводе у заблуду потенцијалне кориснике услуге, садржина услуге да буде у складу са прописима у Републици Србији, обезбедити посебну заштиту деце итд.

Често постављена питања и одговори из области радиофреквенцијског спектра

ПИТАЊЕ: Који је поступак добијања дозволе за ФМ станицу?

ОДГОВОР: Дозвола за коришћење радио-фреквенције за радијску (FM) радиодифузну станицу добија се исључиво на основу Јавног конкурса који објављује Регулаторно тело за електронске медије - РЕМ, односно на основу добијене дозволе за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса. За све информације у вези са конкурсом потребно је обратити се РЕМ-у (http://www.rra.org.rs). По добијању дозволе за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса, корисник се обраћа РАТЕЛ-у са захтевом ради добијања појединачне дозволе за коришћење радио фреквенција. Ове две дозволе чине јединствену дозволу за рад радијске (FM) радиодифузне станице.

ПИТАЊЕ: Која су потребна документа за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција?

ОДГОВОР: За издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција уз захтев потребно је поднети попуњен одговарајући Образац захтева за издавање појединачне дозволе као и одговарајућу техничку документацију.

ПИТАЊЕ: Која су потребна документа за издавање привремене дозволе и  на који период  се издаје?

ОДГОВОР: Привремена дозвола за коришћење радио-фреквенција се издаје за период до 60 дана. За добијање дозволе за привремену радио-станицу страним правним лицима је потребно доставити попуњени ЗПДПР-СПЛ образац.

Temporary license is issued for the period up to 60 days. In order to be granted a temporary radio station license foreign legal entities need to submit a filled out ZPDPR-SPL Form.

ПИТАЊЕ: Која су потребна документа за доделу фреквенција и издавање дозвола за различите функционалне системе?

ОДГОВОР: За издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција за различите функционалне системе уз захтев и попуњен одговарајући Образац захтева за издавање појединачне дозволе ЗПД потребно је доставити и одговарајућу техничку документацију, урађену сагласно Правилнику о обрасцима захтева за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција („Службени гласник РС“, број 8/11), са попуњеним обрасцом дозволе за коришћење радио-фреквенција за радио-станицу. У обрасцу обавезно попунити географске координате у WGS84 систему (WGS84 координате одредити прецизно помоћу GPS-a).

ПИТАЊЕ: Која су потребна документа за издавање дозволе за радио-станице на ваздухоплову или броду?

ОДГОВОР: За издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција за радио-станице на ваздухоплову уз захтев и попуњен одговарајући Образац захтева за издавање појединачне дозволе ЗПДВ потребно је доставити и: уверење о регистрацији ваздухоплова; решење Агенције за привредне регистре о регистрацији делатности власника (уколико је ваздухоплов у власништву правног лица) или копију личне карте, ако је власник ваздухоплова физичко лице; доказ о додељеном пореском идентификационом броју – ПИБ (само ако је власник ваздухоплова правно лице) и  техничке карактеристике сваког од радио - уређаја. Потребно је уписати све радио – уређаје који се налазе на ваздухоплову.

ОДГОВОР: За издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција за радио-станице на броду или другом пловилу уз захтев и попуњен одговарајући Образац захтева за издавање појединачне дозволе ЗПДБ потребно је доставити и: пловидбену дозволу/бродско сведочанство или неки други доказ о власништву пловила (уговор о куповини/закупу пловила, Решење Привредног суда о упису власништва над пловилом); решење Агенције за привредне регистре о регистрацији делатности и доказ о додељеном ПИБ ( уколико је пловило у власништву правног лица )  или копију личне карте ако је власник пловила физичко лице; техничке карактеристике сваког од радио – уређаја; решење надлежног министарства  за инфраструктуру – Сектор за речни саобраћај ,  о имену и позивном знаку пловила.

ПИТАЊЕ: Како се врши евидентирање CB радио-станице?

ОДГОВОР: Детаљне информације у вези CB радио-станица се налазе у Правилнику о начину коришћења радио-фреквенција по режиму општег овлашћења („Службени гласник Републике Србије“ број 28/13) на сајту Агенције.

За евидентирање CB радио-станице неопходно је попунити ERFOO3 образац који се налази у Прилогу 3 Правилника.

ПИТАЊЕ: Која су потребна документа за издавање радио-аматерске лиценце и радио-аматерске дозволе?

ОДГОВОР: За издавање радио-аматерске лиценце потребно је Агенцији доставити следећа документа:

 • попуњен и оверен Захтев за издавање радио-аматерске лиценце - Образац ЗРЛА. Образац се налази на сајту РАТЕЛ-а, 
 • доказ о извршеној уплати накнаде за издавање радио-аматерске лиценце,
 • потребно је доставити и Потврду о додели позивног знака коју издаје Савез радио-аматера Србије ако се:
 1. захтев подноси по први пут,
 2. мења позивни знак, или
 3. мења радио-аматерска класа,
 • потребно је доставити и Потврду о положеном стручном испиту за одговарајућу класу ако се:
 1. захтев подноси по први пут, или
 2. мења радио-аматерска класа,
 • очитану личну карту (за малолетна лица је потребно доставити и извод из матичне књиге рођених и оверену писану сагласност родитеља),

Агенција на основу поднете документације издаје радио-аматерску лиценцу на период од 10 година.

ОДГОВОР: За издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенцијa за личну аматерску радио-станицу, потребно је Агенцији доставити следећа документа:

 • Захтев за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенцијa за личну аматерску радио-станицу Образац ЗПДЛА, односно образац ЗПДКА за клупску аматерску радио-станицу. Обрасци се налазе на сајту РАТЕЛ-а.
 • доказ о извршеној уплати накнаде за издавање појединачне дозволе за личну одн. клупску аматерску радио-станицу,
 • ако се подноси захтев за издавање дозволе за личну аматерску радио-станицу, потребно је доставити копију радио-аматерске лиценце, а ако се подноси захтев за клупску аматерску радио-станицу, потребно је доставити копију радио-аматерске лиценце одговорног лица организације радио-аматера, која подноси захтев,
 • очитану личну карту, (за малолетна лица је потребно доставити и извод из матичне књиге рођених и оверену писану сагласност родитеља),
 • Потврду о додељеном позивном знаку за клупску, репетиторску или радио-фар станицу, коју издаје Савез радио-аматера Србије,
 • доказ о упису у одговарајући регистар ако се подноси захтев за клупску, репетиторску или радио-фар станицу;

За све радио-станице које поседује један радио-аматер, Агенција издаје једну дозволу за личну аматерску радио-станицу са роком важности од 10 година.

За све радио-станице које поседује једна организација радио-аматера и које имају јединствени позивни знак, Агенција издаје једну дозволу за клупску аматерску радио-станицу са роком важности од 10 година

Накнада за издавање радио-аматерске лиценце као и појединачне дозволе износи 1000,00 динара и прописана је Правилником о висини накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације („Службени гласник Републике Србије“ број 88/13) Члан 3. тачка 18.

ПИТАЊЕ: Намена и услови коришћења одређених фреквенцијских опсега.

ОДГОВОР: Намена и услови коришћења одређених фреквенцијских опсега су у складу са Планом намене радио-фреквенцијских опсега.

ПИТАЊЕ: Начин коришћења фреквенција у опсезима где се фреквенције користе по режиму општег овлашћења, пре свега у 2400-2483.5 MHz, 5470-5725 MHz и 5725-5875 MHz.

ОДГОВОР: Радио станице за широкопојасне системе за пренос података и бежичне приступне системе, укључујући радио мреже са локалним покривањем (WAS/RLANs) у отвореном простору, могу користити фреквенције у 2400-2483.5 MHz  и 5470-5725MHz. Опсег 5725-5875 MHz се може користити за широкопојасне фиксне бежичне приступне системе (BFWA). Радио станице морају да раде у складу са Прилогом 2 тачка 2.1 и 2.2 Правилника о начину коришћења радио-фреквенција по режиму општег овлашћења. Ове станице се евидентирају. Инструкције о попуњавању и достављању пријава за евидентирање, као и обрасци пријава се налазе на сајту агенције. Евиденција и коришћење фреквенија се не наплаћује.

ПИТАЊЕ: Начин коришћења фреквенција у фреквенцијским опсезима 72-76 /82-86 GHz.

ОДГОВОР: Фреквенцијски опсези 72-76/82-86 GHz су намењени за фиксне, радио-релејне везе. Радио станице морају да раде у складу са Прилогом 2 тачка 2.3 Правилника о начину коришћења радио-фреквенција по режиму општег овлашћења. Ове станице се евидентирају. Инструкције о попуњавању и достављању пријава за евидентирање, као и обрасци пријава се налазе на сајту агенције. Евиденција и коришћење фреквенија се не наплаћује.

ПИТАЊЕ: Предлог фреквенција за планирање радио-релејних веза.

ОДГОВОР: У зависности од постојећег стања у конкретном фреквенцијском опсегу.

Често постављена питања и одговори из области поштанских услуга


ПИТАЊЕ: Који је поступак за добијање дозволе за обављање поштанских услуга?

ОДГОВОР: Потребно је на прописаном обрасцу попунити Захтев за доделу дозволе за обављање поштанских услуга. Обавезни прилози, који се морају доставити, уз попуњени захтев, налазе се на самом обрасцу. Посебни услови за обављање поштанских услуга, као најважнији прилог за добијање дозволе, морају пре тога бити потписани и од Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.

ПИТАЊЕ: Шта је универзална поштанска услуга?

ОДГОВОР: Универзална поштанска услуга је скуп основних поштанских услуга које се обављају у континуитету, на територији Републике Србије, у оквиру прописаног квалитета, по приступачним ценама и под једнаким условима за све кориснике, без дискриминације. Основне поштанске услуге су писмоносне пошиљке, пакети и упутнице.

ПИТАЊЕ: Шта су резервисане поштанске услуге?

ОДГОВОР: Чланом 19. Закона о поштанским услугама дефинисане су резервисане поштанске услуге, као део универзалне поштанске услуге, чије је обављање у искључивој надлежности јавног поштанског оператора односно ЈП "Пошта Србије". На ценовник резервисаних поштанских услуга, сагласност даје Влада Републике Србије.

Резервисане поштанске услуге обухватају:

• пријем и/или прераду и/или превоз и/или уручење свих писмоносних пошиљака, укључујући и регистроване пошиљке, масе до 100 грама и троструког износа поштарине за пошиљку прве стопе масе и најбржег степена преноса;

• пријем и/или пренос и/или исплату упутница у класичној или електронској форми;

• пријем и/или прераду и/или превоз и/или уручење судских писмена и писмена у управном и прекршајном поступку, без обзира на лимите;

• пријем, прераду, превоз и уручење пошиљака адресоване директне поште;

• пријем, прераду, превоз и уручење обавештења о дану и времену одржавања избора;

•пријем, пренос и уручење писмоносних пошиљака у електронској форми.

Поштанске услуге, не сматрају се резервисаним, само под условом да је поштарина виша од троструког износа поштарине за писмоносну пошиљку прве стопе масе и најбржег степена преноса 67 динара у унутрашњем саобраћају), без обзира на евентуално захтеване услуге додатне вредности у било којој од фаза обављања поштанских услуга: пријем, прерада, превоз и уручење/исплата поштанских пошиљака.

ПИТАЊЕ: Шта је забрањено да се преноси поштанским каналима?

ОДГОВОР: Забрањен је пријем, пренос и уручење поштанских пошиљака које садрже:

• опасне и штетне материје, као и предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи, друге поштанске пошиљке, поштанска постројења и транспортна средства и опрему, осим материја чији је пренос дозвољен по поступку, под условима и на начин који је утврђен законом, међународним конвенцијама и другим међународним актима;

• опојне дроге, осим када су прималац и пошиљалац законом овлашћени за промет дрогом, односно имају овлашћење за њихово коришћење;

• живе животиње, осим животиња чији је пренос одређен посебним условима за обављање поштанских услуга;

• другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима.

ПИТАЊЕ: Колика је накнада штете за неиспоручене поштанске пошиљке?

ОДГОВОР: У случају прекорачења рока за уручење регистроване поштанске пошиљке, кориснику припада накнада штете у износу - петоструки износ плаћене поштарине.

У случају губитка или потпуног оробљења или потпуног оштећења регистроване поштанске пошиљке, кориснику припада накнада штете у износу – десетоструки износ плаћене поштарине.

У случају губитка или потпуног оробљења или потпуног оштећења регистроване поштанске пошиљке са означеном вредношћу, кориснику припада накнада штете у износу – износ означене вредности увећан за поштарину по вредности и десетоструки износ плаћене поштарине, уманњене за поштарину по вредности.

У случају оштећење или умањење садржаја регистроване пошиљке - износ у висини утврђеног или процењеног дела оштећења или умањења садржаја пошиљке, али не већи од износа који би се исплатио у случају губитка или потпуног оштећења пошиљке.

У међународном саобраћају примењују се међународне конвенције и друга међународна акта, као и посебни услови за обављање поштанских услуга.

Индиректна штета или измакла добит корисника поштанских услуга не узимају се у обзир приликом обрачуна накнаде штете за губитак, оробљење, оштећење или прекорачење рока за уручење регистроване поштанске пошиљке.

Поштански оператори престају да буду одговорни за губитак, оробљење или оштећење регистроване поштанске пошиљке са означеном вредношћу у случајевима када се утврди да је лажно означена виша вредност од стварне вредности садржине пошиљке.