Оцењивање усаглашености радио-опреме

У складу са чланом 44. Закона о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", број 44/10) и Правилником о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми ("Службени гласник РС", број 11/12, у даљем тексту: Правилник о РиТТ опреми), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) је Решењем министра културе, информисања и информационог друштва, број 119-01-00168/2011-06 од 29. маја 2012. године (у даљем тексту: Решење) и Закључком о исправци грешака у решењу о именовању Републичке агенције за електронске комуникације за тело за оцењивање усаглашености, број 119-01-00168/2011-06 од 22.06.2012. године (у даљем тексту: Закључак), именована као тело за оцењивање усаглашености РиТТ опреме са захтевима из Правилника о РиТТ опреми.

Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми

Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа и Прилог 6

Правилник о заштити пословне тајне у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге

Обим послова оцењивања усаглашености, врсте, групе односно називи РиТТ опреме, који су предмет оцењивања усаглашености, утврђени су у наведеном Решењу и Закључку:

Решење о именовању РАТЕЛ-а као тела за оцењивање усаглашености РиТТ опреме са захтевима из Правилника о РиТТ опреми

Закључак о исправци грешака у решењу о именовању РАТЕЛ-а

Обавештење МТиТ у вези РЕД директиве

Произвођач, његов заступник или увозник ако произвођач или његов заступник није регистрован на територији Републике Србије, пре стављања на тржиште РиТТ опреме на коју се примењује Правилник о РиТТ опреми, доставља Агенцији захтев и прописану техничку документацију у циљу издавања Потврде о усаглашености, на начин и у поступку уређеним Процедуром за обављање послова за оцењивање усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме, коју је донео директор Агенције дана 22.2.2022. године, под бројем 1-01-3404-3/21-10.

  1. Допис Министарства за спољну и унутрашњу трговину и телекомуникације

 Подносилац захтева за оцењивање усаглашености РиТТ опреме у обавези је да плати трошкове прегледа документације и издавања Потврде о усаглашености и/или Извода из евиденције о издатим потврдама о усаглашености у висини утврђеној Правилником о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.

Правилник о усклађивању висине накнада за пружање услуга из надлежности Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге

Списак српских стандарда из области радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме може се преузети овде.