Оцењивање усаглашености радио-опреме

У складу са чланом 44. Закона о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", број 44/10) и Правилником о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми ("Службени гласник РС", број 11/12, у даљем тексту: Правилник о РиТТ опреми), Републичка агенција за електронске комуникације (у даљем тексту: Агенција) је Решењем министра културе, информисања и информационог друштва, број 119-01-00168/2011-06 од 29. маја 2012. године (у даљем тексту: Решење) и Закључком о исправци грешака у решењу о именовању Републичке агенције за електронске комуникације за тело за оцењивање усаглашености, број 119-01-00168/2011-06 од 22.06.2012. године (у даљем тексту: Закључак), именована као тело за оцењивање усаглашености РиТТ опреме са захтевима из Правилника о РиТТ опреми.

Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми

Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа и Прилог 6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању робе

Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа (пречишћен текст)


Правилник о чувању пословне тајне Републичке агенције за електронске комуникације

Обим послова оцењивања усаглашености, врсте, групе односно називи РиТТ опреме, који су предмет оцењивања усаглашености, утврђени су у наведеном Решењу и Закључку:

Решење о именовању РАТЕЛ-а као тела за оцењивање усаглашености РиТТ опреме са захтевима из Правилника о РиТТ опреми

Закључак о исправци грешака у решењу о именовању РАТЕЛ-а

Обавештење МТиТ у вези РЕД директиве

Произвођач, његов заступник или увозник ако произвођач или његов заступник није регистрован на територији Републике Србије, пре стављања на тржиште РиТТ опреме на коју се примењује Правилник о РиТТ опреми, доставља Агенцији захтев и прописану техничку документацију у циљу издавања Потврде о усаглашености, на начин и у поступку уређеним Процедуром за обављање послова за оцењивање усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме, коју је донео директор Агенције дана 14.06.2012. године, под бројем 1-01-3404-1/12.

  1. Допуна процедуре
  2. Допис Министарства за спољну и унутрашњу трговину и телекомуникације

Измене у прибављању одређених исправа за увоз РиТТ опреме
30.04.2018.

На предлог Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Влада Републике Србије је 12. октобра 2017. године, донела Одлуку о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа. Одлука је објављена 13.октобра 2017. године у „Службеном гласнику РС” број 92/17. Саставни део Одлуке је и Прилог 6. који се односи на увоз РиТТ опреме.

У вези са поменутом Одлуком, Влада је 12.04.2018 донела Одлуку о изменама и допунама о одређивању робе за чији увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа. Одлука је објављена 13.априла 2018. године у „Службеном гласнику РС” број 29/18. У оквиру Прилога 6. (тачка 10. на стр. 19.-21. Одлуке) извршено је додатно брисање тарифних ознака које се односе на поједину опрему (тачка 10. на стр. 19.-21. Одлуке). За увоз опреме са тарифним ознакама које су брисане из Прилога 6. неће више бити потребно прибављати исправу о усаглашености при увозу, али та обавеза остаје пре стављања те опреме на тржиште

У циљу реализације дела исправке решења који се односи на издавање Изјаве о усаглашености, Агенција ће донети и објавити на свом сајту, процедуру која се односе на обављање послова за оцењивање усаглашености РиТТ опреме са издавањем изјаве о усаглашености.Подносилац захтева за оцењивање усаглашености РиТТ опреме у обавези је да плати трошкове прегледа документације и издавања Потврде о усаглашености и/или Извода из евиденције о издатим потврдама о усаглашености у висини утврђеној Правилником о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације, објављеним у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 34/13).


Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације

Списак српских стандарда из области радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме може се преузети овде.