Контрола спектра

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) је, на основу Закона о електронским комуникацијама, надлежна за обављање контроле коришћења радиофреквенцијског (РФ) спектра на целој територији Републике Србије. За испуњавање овог задатка у оквиру РАТЕЛ-а је задужена Служба за контролу, односно Контролно-мерни центри као организационе јединице ове службе.

Контрола коришћења РФ спектра подразумева проверу емисионих параметара радио-станица које сигнале емитују на основу издатих дозвола за коришћење радио-фреквенција или по режиму општег овлашћења, утврђивање природе и локације извора нелегалних радио-емисија и извора штетних сметњи уз предузимање законских мера за њихово уклањање, проверу испуњености услова за емитовање радио-сигнала који су наведени у координационим споразумима потписаним са другим државама, утврђивање искоришћености спектра у појединим радиофреквенцијским опсезима и друге активности које треба да омогуће несметан рад свих радио-комуникационих уређаја и система. Резултате добијене током контроле користе и друге службе у РАТЕЛ-у које се баве планирањем и усаглашавањем коришћења радио-фреквенција, чиме се заокружује процес управљања спектром. 

Убрзани развој нових технологија у области бежичних електронских комуникација значајно усложњавају захтеве које мора да испуни савремени интегрисани систем за мониторинг РФ спектра, чије постојање је предуслов за испуњавање свих наведених задатака.

РАТЕЛ-ов систем за мониторинг РФ спектра се састоји од два Контролно-мерна центра са људском посадом који се налазе у Београду и Нишу, пет мерних возила опремљених специјализованом мерном опремом и телескопским антенским стубовима, као и мрежом даљински управљаних контролно-мерних станица (ДУКМС), опремљених за мерење сигнала ниског интензитета и геолоцирање извора емисија у ширим зонама. 2017. године је започет пројекат изградње система даљински управљаних контролно-мерних станица, и у досадашњим фазама је изграђено и пуштено у рад деветнаест даљински управљаних контролно-мерних станица, чиме је омогућено континуално праћење стања у етру на већем делу државне територије. Планирано је да се током 2022. године пусти у рад још три станице овог типа.

Такође, систем за мониторинг РФ спектра чине и даљински управљане сензорске станице које су постављене у Београду и Нишу. Екипе из Службе за контролу користе и разноврсну преносну мерну опрему која омогућава мерења у радиофреквенцијским опсезима до 90 GHz.

Следећа фаза проширења система за мониторинг РФ спектра је монтажа већег броја мање комплексних, компактних даљински управљаних мерних станица које се постављају претежно у урбаним срединама. У јануарy 2022.године завршени су радови на локацијама у Новом Саду .

Повезивањем свих станица у интегрисани систем за мониторинг РФ спектра, у коме је омогућен приступ различитој мерној опреми преко заједничке софтверске платформе, створиће се услови за још ефикаснију контролу коришћења радиофреквенцијског спектра. 


 
ГАЛЕРИЈА СЛИКА

Приказ заузећа радиофреквенцијског спектра