Издавање дозвола

Агенција издаје дозволе (лиценце и/или одобрења) домаћим и страним лицима за обављање поштанских услуга, на основу Закона о поштанским услугама. Врсте дозвола су лиценца и одобрење.


Захтев за доделу дозволе
 се подноси на обрасцу који прописује Агенција и обавезно садржи следеће податке:

 • поштанске услуге за које се тражи дозвола
 • територија на којој ће обављати наведене услуге
 • временски период за који се тражи дозвола
 • идентификациони знак

Уз захтев за доделу дозволе достављају се и обавезни прилози:

 • доказ о регистрацији за обављање делатности
 • доказ надлежног органа о испуњености услова за отпочињање обављања делатности
 • посебни услови за обављање поштанских услуга
 • други докази предвиђени законом

Агенција је дужна да о уредном захтеву за доделу дозволе одлучи у року од 30 дана од дана подношења захтева, у случају прекорачења рока, дозвола се сматра додељеном наредног дана по истеку тог рока.


Дозвола
обавезно садржи:

 • спецификацију поштанских услуга
 • територију на којој се обављају поштанске услуге
 • период важења дозволе и датум почетка обављања поштанских услуга
 • висину трошкова за издавање дозволе и рокове за измирење обавеза плаћања

Поштански оператор плаћа Агенцији трошкове за издавање дозволе у висини од 18.200,00 динара једнократно и годишњу накнаду за обављање поштанских услуга (0,4% од оствареног прихода поштанских услуга).

Одобрење се издаје на ограничени рок трајања од једне до десет година, у складу са поднетим захтевом.

Лиценца се издаје на период до 20 година.

Корисник дозволе може да престане да користи предмет дозволе и пре истека рока на који је дозвола издата, о чему је дужан да обавести Агенцију у року не краћем од 30 дана пре престанска рада и измири све преузете обавезе према корисницима поштанских услуга и другим лицима.

Дозвола је непреносива.

Дозвола се може измeнити подношењем Захтева за измену дозволе за обављање поштанских услуга и испуњењем законских услова.     

Дозвола може бити одузета у случају да корисник дозволе не обавља поштанске услуге у складу са законом. Тада Агенција одређује начин измиривања преузетих обавеза корисника дозволе према корисницима поштанских услуга, односно поступање са поштанским пошиљкама.

Захтев за доделу дозволе - лиценце
Захтев за доделу дозволе - одобрење
Захтев за измену дозволе