Инфраструктура за заједничко коришћење

Оператори јавних електронских комуникационих мрежа имају право да захтевају заједничко коришћење електронске комуникационе инфраструктуре другог оператора или трећег лица када је то неопходно, ради конкурентног, економичног и ефикасног обављања делатности електронских комуникација.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге је припремила базу података о капацитетима који могу бити предмет заједничког коришћења и приступа на основу податка које су доставили оператори јавних електронских комуникационих мрежа, у складу са Законом о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", број 44/10, 60/13 - УС и 62/14) и Правилником о начину прикупљања и објављивања података о врсти, расположивости и географској локацији капацитета електронске комуникационе мреже ("Службени гласник РС", бр 66/15).

Сходно члану 52. Закона, предвиђено је да Агенција води ажурну Базу података о врсти, расположивости и географској локацији капацитета који могу бити предмет заједничког коришћења.

Правилником је предвиђена евиденција  капацитета електронске комуникационе мреже која може бити предмет заједничког коришћења у форми обједињене Базе података.

На основу члана 8. Правилника, Агенција је одговорна за успостављање и регулисање приступа. Агенција је одговорна и за финансирање, одржавање и управљање Базом података.

База капацитета садржи податке о антенским стубовима и кабловској канализацији електронских комуникационих мрежа.

Оператори који су заинтересовани да изнајмљују инфраструктуру дужни су да доставе тражене податке. У случају изградње нове инфраструктуре која је предмет изнајмљивања, потребно је доставити податке у року од 15 дана од дана почетка њеног коришћења. Оператори су дужни да ажурирају податке најмање једном у 3 месеца.

База података о капацитетима који могу бити предмет заједничког коришћења и приступа