Ступање на снагу измене Правилника о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа

18.08.2022

Дана 19. августа 2022. године ступа на снагу измена којом је предвиђено да ће се Правилник о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа, („Службени гласник РС“, број 13/22, у даљем тексту: Правилник), примењивати од 1. августа 2023. године, односно да ће до тог периода на снази бити одредбе тренутно важећег Правилника о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа („Службени гласник РС”, број 101/14, у даљем тексту: важећи правилник).

Ово у пракси, између осталог, значи да до наведеног периода оператор прималац броја и даље може захтевати да претплатник плати накнаду за услугу преноса броја у износу до 200,00 динара, док оператор давалац броја  не може захтевати од претплатника накнаду трошкова за пренос броја. Према нашим сазнањима, у пракси по наведеном основу до сада није било случајева наплате преноса броја од стране оператора примаоца, а на терет претплатника, имајући у виду да је важећим правилником то предвиђено само као могућност коју оператори да сада нису користили.

Када говоримо о одредбама Правилника који ће, како је наведено, бити у примени од наредне године, његовом доношењу претходила је анализа дотадашње праксе у примени важећег правилника, при чему је уочено да постоје услови за унапређење поступка преноса броја и из тог разлога је РАТЕЛ донео нови Правилник, а све у циљу јаснијег дефинисања и убрзавања поступка преноса, као и заштите корисника у случајевима када долази до одлагања преноса.

РАТЕЛ је, такође, извршио и анализу процеса преноса броја за кориснике фиксне телефоније која је показала да и ту има места за значајно унапређење, имајући у виду да су у примени одредбе правилника из 2011.године. С тим у вези, у току је и припрема новог правилника о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних  комуникационих мрежа на фиксној локацији. Истовременим почетком имплементације оба правилника омогућиће се да корисници и фиксне и мобилне телефоније користе исте погодности.

С обзиром да све наведене измене подразумевају и измене у функционисању Централне базе пренетих бројева коју води РАТЕЛ и која је кључна за функционисање услуге преносивости бројева, како у фиксним тако и у мобилним мрежама, као и да су прилагођавања неопходна и у системима свих оператора (4 мобилна оператора + 26 фиксних оператора) било је потребно оставити разуман рок за прилагођавање свих система новим захтевима и омогућавање имплементације Правилника. Наиме, потребно је и одређено време да се изврши и прилагођавање интерних процедура оператора новим правилима, а имајући у виду сложеност поступка и неопходност да се обезбеди да процес преносивости бројева код корисника не изазива прекид у  коришћењу услуге.

https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-prenos-broja

http://www.prenesibroj.rs/Uputstvo_NPT_sr_c.pdf