Решење о укидању обавезе преноса тв програма

25.01.2019

Сходно члану 101. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 – др. закон), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) је решавајући по службеној дужности, по претходно примљеном допису Регулаторног тела за електронске медије, број: 05-2327/17/19-11, од 24.1.2019. године, и у складу са решењем Регулаторног тела за електронске медије број: 05-2327/17/19-12 од 22.1.2019. године, донела решење којим се операторима електронске комуникационе мреже за дистрибуцију медијских садржаја који су уписани у Евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, укида обавеза преноса телевизијских програма утврђена решењем Агенције број: 1-02-34901-59/17-1 од 10.10.2017. године.

Предметно решење се јавно доставља, у складу са одредбом члана 78. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и објављује се на интернет страници и огласној табли Aгенције, a сматра се достављеним по протеку рока од 15 дана од дана његовог објављивања.