Позив операторима који пружају услуге бежичног интернета

06.06.2012

За обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења сви оператори су у обавези да обавесте Републичку агенцију за електронске комуникације о отпочињању делатности електронских комуникација, у писаном облику, попуњавањем обрасца обавештења (Образац ОБ прописан Правилником о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења („Службени гласник РС” број 38/11), у даљем тексту Правилник).

Чланом 4. Правилника прописан је садржај Обавештења.

У вези са Обавештењем, посебно указујемо на то да су оператори интернет услуга који користе широкопојасну бежичну мрежу за пренос података у обавези да Агенцији доставе и податке који се односе на комуникациону опрему коју користе за бежични приступ у фреквенцијским опсезима за које се не издаје појединачна дозвола за коришћење радио-фреквенција (према члану 3. став 4. Правилника), као и податке којима се емисије једнозначно идентификују у радио-фреквенцијском спектру за услуге које се пружају коришћењем радио-фреквенција (према члану 4. став 5. тачка 6).

Оператори интернет услуга који користе широкопојасну бежичну мрежу за пренос података могу да доставе обавезне податке попуњавањем обрасца Пријаве за евидентирање WAS/RLANs радио станица.

Попуњену Пријаву оператори треба да доставе Републичкој агенцији за електронске комуникације у електронској форми (е-mail: bezint@ratel.rs ) и у писаној форми на адресу Републичка агенција за електронске комуникације, Вишњићева 8, 11000 Београд.

Напомена: Oбавезно је слање и електронске и писане Пријаве!

Процедура: са интернет стране Агенције треба преузети образац Пријаве у pdf формату, попунити је и сачувати на свом рачунару. Попуњена Пријава се у електронској форми шаље на горенаведену е-mail адресу.

Одштампана, потписана и печатом оверена попуњена Пријава треба да се пошаље на адресу Агенције, Вишњићева 8, 11000 Београд.