Обавештење у вези са спровођењем поступка оцењивања усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме

30.05.2012

У складу са чланом 44. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 44/10) и Правилником о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Службени гласник РС“, број 11/12, у даљем тексту: Правилник о РиТТ опреми), Републичка агенција за електронске комуникације (у даљем тексту: Агенција) је решењем Министарства културе, информисања и информационог друштва, број 119-01-00168/2011-06 од 29. маја 2012. године, именована као тело за оцењивање усаглашености РиТТ опреме са захтевима из Правилника о РиТТ опреми.

Обим послова оцењивања усаглашености, врсте, групе, односно називи РиТТ опреме, који су предмет оцењивања усаглашености, утврђени су у наведеном решењу.

У циљу реализације наведеног решења Агенција ће, у најкраћем року, донети и објавити, на свом сајту, процедуре које се односе на обављање послова за оцењивање усаглашености РиТТ опреме и издавање потврде о усаглашености и/или извода из евиденције издатих потврда о усаглашености, као и упутства за коришћење потврде о усаглашености и знака усаглашености.

Произвођач, његов заступник или увозник уколико произвођач или његов заступник није регистрован на територији Републике Србије, пре стављања РиТТ опреме на коју се примењује Правилник о РиТТ опреми на тржиште, доставља Агенцији захтев и прописану техничку документацију у циљу издавања потврде о усаглашености.

Пропратно писмо Министарства културе, информисања и информационог друштва
Решење о именовању РАТЕЛ-а као тела за оцењивање усаглашености РиТТ опреме са захтевима из Правилника о РиТТ опреми