Обавештење операторима који користе или намеравају да користе велепродајне услуге терминације позива у јавној телефонској мрежи „ORION telekom“ d.о.о.

27.03.2012

У складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 44/10, у даљем тексту: Закон), Правилником о минималном садржају, нивоу детаљности и начину објављивања стандардних понуда („Службени гласник РС“, број 70/11, у даљем тексту: Правилник), као и решењима Републичке агенције за електронске комуникације (у даљем тексту: Агенција) о одређивању оператора са значајном тржишном снагом (у даљем тексту: оператор са ЗТС) на велепродајном тржишту терминације позива у јавној телефонској мрежи, а којима је, између осталог, одређена обавеза објављивања одређених података у форми стандардне понуде и обавеза недискриминаторног поступања приликом пружања услуга на релевантном тржишту, Агенција је размотрила Стандардну понуду за међуповезивање са јавном фиксном мрежом „ORION telekomd.о.о. (у даљем тексту: Стандардна понуда) у циљу утврђивања да ли је иста сачињена и објављена у складу са наведеним актима.

Констатује се да је Стандардна понуда сачињена у складу са Решењем и Извештајем о анализи велепродајног тржишта терминације позива у јавној телефонској мрежи, који је у целости саставни део Решења. Стандардна понуда оператора са ЗТС на тржишту терминације позива у јавној телефонској мрежи је објављена на Интернет страници Агенције.

Стандардна понуда „ORION telekomd.o.o.:

Стандардна понуда, поред тога што ће одредити будуће уговоре између оператора, имаће утицај и на постојеће уговоре, сагласно одредби члана 14. Правилника, којом је прописано да су уговорне стране, од којих је најмање једна оператор са ЗТС, у обавези да уговоре који су закључени ускладе са стандардним понудама које су сачињене у складу са Правилником у року од 30 дана од почетка примене одговарајуће стандардне понуде.

Почетак примене напред наведене стандардне понуде je 01.04.2012. године.