Обавештење операторима који користе или намеравају да користе велепродајне услуге терминације позива у мобилној мрежи оператора са значајном тржишном снагом

23.03.2012
У складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 44/10, у даљем тексту: Закон), Правилником о минималном садржају, нивоу детаљности и начину објављивања стандардних понуда („Службени гласник РС“, број 70/11, у даљем тексту: Правилник), као и решењима Републичке агенције за електронске комуникације (у даљем тексту: Агенција) о одређивању оператора са значајном тржишном снагом (у даљем тексту: оператор са ЗТС) на велепродајном тржишту терминације позива у мобилној мрежи, а којима је, између осталог, одређена обавеза објављивања одређених података у форми стандардне понуде и обавеза недискриминаторног поступања приликом пружања услуга на релевантном тржишту, Агенција је размотрила стандардне понуде у циљу утврђивања да ли су исте сачињене и објављене у складу са наведеним актима.

Констатује се да су стандардне понуде сачињене у складу са решењима и Извештајем о анализи велепродајног тржишта терминације позива у мобилној мрежи, који је у целости саставни део решења. Стандардне понуде оператора са ЗТС на тржишту терминације позива у мобилној мрежи су објављене на Интернет страници Агенције.

Стандардна понуда Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.:
Стандардна понуда за услугу терминације позива у мобилној мрежи Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. (међуповезивање)
Стандардна понуда Тelenor d.o.o:
Стандардна понуда за услугу терминације позива у мобилној мрежи Тelenor d.o.o. (међуповезивање)
Стандардна понуда Vip mobile d.o.o.:
Стандардна понуда за услугу терминације позива у мобилној мрежи Vip mobile d.o.o. (међуповезивање)

Стандардне понуде за међуповезивање и приступ, поред тога што ће одредити будуће уговоре између оператора, имаће утицај и на постојеће уговоре, сагласно одредби члана 14. Правилника, којом је прописано да су уговорне стране, од којих је најмање једна оператор са ЗТС, у обавези да уговоре који су закључени ускладе са стандардним понудама које су сачињене у складу са Правилником у року од 30 дана од почетка примене одговарајуће стандардне понуде.

Почетак примене напред наведених стандардних понуда je 01.04.2012. године.