Обавештење о обустављању Јавних конкурса за пријем у радни однос

09.12.2013
На основу Одлукe директора Републичке агенције за електронске комуникације бр. 1-03-021-121/13 oд 09.12.2013. године, а у складу са чланом 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС“, бр. 108/13), директор Републичке агенције за електронске комуникације објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОБУСТАВЉАЊУ ЈАВНИХ КОНКУРСА
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Обустављају се Јавни конкурси за пријем у радни однос расписани Одлуком директора бр. 1-03-111-8/13 од 03.12.2013. године и Одлуком директора бр. 1-03-111-9/13 од 05.12.2013. године, а објављени у дневном листу „Данас“ 05.12.2013. године и 07.12.2013. године, сходно члану 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему који предвиђа да кoрисници jaвних срeдстaвa нe мoгу зaснивaти рaдни oднoс сa нoвим лицимa рaди пoпуњaвaњa слoбoдних, oднoснo упрaжњeних рaдних мeстa дo 31. дeцeмбрa 2015. гoдинe.