ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

24.08.2023

РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЗА

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И

ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

 

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 1. ВИШИ САВЕТНИК ЗА РАДИО-ДИФУЗИЈУ, Група за радио-дифузију, Служба за радио-комуникације, Сектор за електронске комуникације (један извршилац)

Опис послова: обавља врло сложене студијско-аналитичке и стручне послове из делокруга Групе који се односе на: израду предлога општих аката из области радио-дифузије; израду предлога плана намене радиофреквенцијских опсега, израду предлога планова расподеле фреквенција/локација у области радио-дифузије; планирање коришћења радио-фреквенција за радиодифузну службу и радиодифузну сателитску службу; учешће у спровођењу поступка јавног надметања за коришћење радио-фреквенција; учествовање у припреми анализа неопходних за спровођење поступка координације радио-фреквенција са суседним и другим државама сагласно међународним споразумима и међународним плановима; спровођење поступка нотификације радио-фреквенција сагласно међународним споразумима; израду предлога за закључивање међународних мултилатералних и билатералних споразума из области управљања радиофреквенцијским спектром за рад радиодифузних служби; праћење и примену прописа, препорука, извештаја и стандарда из области радио-дифузије (ITU, CEPT, EBU, ETSI); израду анализа о могућности коришћења радио-фреквенција у радио-дифузији; анализу техничких документација; анализу захтева за нове доделе фреквенција и дислокације радио-дифузних станица и издавање/одузимање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у радио-дифузној служби; анализа контролно-мерних резултата у циљу оптимизације планирања радиофреквенцијског спектра; ажурно вођење база података из делокруга Групе; учешће у раду државних и међународних организација и институција, као и сарадњу са регулаторним и стручним телима држава чланица Европске уније и других држава ради усаглашавања праксе примене прописа из области радио-дифузије; учешће у стручним радним групама и комисијама; пружање информација заинтересованим лицима из области коришћења радиофреквенцијског спектра; обављање по потреби неопходних послова из делокруга Групе на терену; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из надлежности организационе јединице у којој је распоређен.

 1. РЕФЕРЕНТ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МЕРНЕ ОПРЕМЕ, Контролно-мерни центар Ниш, Служба за контролу, Сектор за електронске комуникације (један извршилац)

Опис послова: претежно самостално обавља рутинске оперативно-техничке и административне послове из делокруга КМЦ који се односе на: текуће одржавање и интерни преглед мерне опреме; проверу исправности и сервисирање мерног прибора; учешће у мање сложеним задацима у вези са контролом радиофреквенцијског спектра; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из надлежности организационе јединице у којој је распоређен.

 1. ВИШИ САВЕТНИК ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ, Служба за рачуноводство и финансије, Сектор за анализу тржишта и економске послове, (један извршилац)

Опис послова: обавља врло сложене нормативне, студијско-аналитичке и стручне послове из делокруга рада Службе утврђене који се односе на: израду предлога општих аката из економско - финансијске области; планирање, развој и унапређење метода и процедура из области финансијских и рачуноводствених послова; припрему и израду предлога финансијских планова; развој и унапређење процедура за финансијско управљање и контролу; пружање стручних мишљења по питањима из делокруга рада Службе; праћење правних прописа и препорука; праћење финансијских аспеката реализације уговора; вођење евиденције улазних фактура; финансијску контролу исправности улазних фактура и проверу њихове основаности у закљученим уговорима као и предузимање мера за отклањање утврђених неправилности; израду предлога појединачних аката неопходних за евидентирање и реализацију плаћања; праћење и контролу извршења свих уговорених обавеза са добављачима у сарадњи са другим унутрашњим јединицама; праћење стања, спровођење стручних анализа, испитивање информација и предлагање мера за унапређење финансијских и рачуноводствених питања из делокруга рада Службе; припремање финансијских извештаја, прегледа и анализа, као и статистичких и осталих извештаја из области финансијско-материјалног пословања; контролу наменског коришћења средстава у складу са одобреним финансијским планом; сарадњу са државним органима и организацијама и другим релевантним институцијама; учешће у стручним радним групама и комисијама; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из надлежности организационе јединице у којој је распоређен.

 1. ВИШИ САВЕТНИК ЗА ПОШТАНСКУ РЕГУЛАТИВУ, Служба за поштанску регулативу, Сектор за поштанске услуге (један извршилац)

Опис послова: обавља врло сложене нормативне, студијско-аналитичке и стручне послове из делокруга рада Службе који се односе на: учешће у изради предлога општих и појединачних аката из делокруга рада Службе; утврђивање услова за издавање дозвола за обављање поштанских услуга; издавање и одузимање дозвола за обављање поштанских услуга; вођење регистра издатих и одузетих дозвола; анализа и давање сагласности поштанским операторима на опште услове за обављање поштанских услуга; анализа и давање сагласности поштанским операторима на цене осталих поштанских услуга; праћење развоја у области поштанских услуга; стручни надзор над радом поштанских оператора; посредовање у вансудском решавању спорова између корисника поштанских услуга и поштанских оператора; решавање спорова између поштанских оператора; рад на годишњим извештајима; учешће у раду државних и међународних организација и институција, као и сарадњу са регулаторним и стручним телима држава чланица Европске уније и других држава ради усаглашавања праксе примене прописа из области поштанских услуга; сарадњу са поштанским операторима, стручним телима и другим релевантним институцијама; учешће у раду стручних радних група и комисија; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из надлежности организационе јединице у којој је распоређен.

 1. МЛАЂИ САВЕТНИК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, Служба за информационе технологије, Сектор за информациону безбедност и технологије (један извршилац)

Опис послова: обавља мање сложене студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове из делокруга рада Службе који се односе на: примену утврђених метода рада, поступака или стручних техника у оквиру информатичког система; систематизовање и обједињавање захтева за информатичком подршком; учешће у вршењу реализације плана информатичке обуке; припрему материјала за презентације и Интернет страницу Регулатора; планирање и организацију обуке запослених у Регулатору за коришћење рачунара и софтвера; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из надлежности организационе јединице у којој је распоређен.

 

I Услови које кандидати морају да испуњавају за избор:

Општи услов:

 • пунолетан држављанин Републике Србије.

Посебни услови:

 1. виши саветник за радио-дифузију:
 • високо образовање из научне, односно стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство или саобраћајно инжењерство у оквиру образовно-научног поља телекомуникационог саобраћаја на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
 • положен државни стручни испит,
 • најмање три године радног искуства у струци,
 • знање енглеског језика – на нивоу Б1,
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).

 

 1. референт за одржавање мерне опреме:
 • стечено средње образовање електротехничког/техничког смера,
 • најмање једна година радног искуства у струци,
 • положен возачки испит „Б“ категорије,
 • познавање рада на рачунару - основни ниво (ECDL).

 

 1. виши саветник за рачуноводство и фиансије:
 • високо образовање из научне, односно стручне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
 • најмање три године радног искуства у струци,
 • знање енглеског језика – на нивoу Б1,
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).
 1. виши саветник за поштанску регулативу:
 • високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
 •  положен државни стручни испит,
 •  најмање три године радног искуства у струци,
 • знање енглеског језика – на нивоу Б1,
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).

 

 1. млађи саветник за информационе технологије:
 • високо образовање из научне, односно стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство или саобраћајно инжењерство у оквиру образовно-научног поља телекомуникационог или птт саобраћаја или рачунарске науке или организационе науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
 • најмање једна година радног искуства у струци,
 • знање енглеског језика - на нивоу Б1,
 • стручно знање рада на рачунару - основни ниво Microsoft Active Directory, Office 365 - администрација корисника и познавање софтверског пакета, основни ниво LAN switching.

 

II  Место рада - за радно место број 1, 3, 4. и 5.Београд, Палмотићева бр.2

                             за радно место број 2. – Ниш, брдо Камаре, Чемерничка бб.

 

III Трајање радног односа - Запослени се прима у радни однос на неодређено време.

 

IV Рок за подношење пријаве - пријаве се подносе до 08.9.2023. године, на следећу адресу:

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге

Палмотићева бр. 2, 11103 Београд, ПАК 106306

са назнаком: “ЗА КОНКУРС“

 

V Докази који се прилажу:

 1. читко попуњена и потписана „ПРИЈАВА НА КОНКУРС“ коју су кандидати преузели са адресе www.ratel.rs,
 2. уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
 3. извод из матичне књиге рођених,
 4. диплома (уверење) о стручној спреми односно нивоу образовања,
 5. докази о радном искуству - исправе којима се доказује дужина и врста радног искуства у струци (потврде, решења, уговори или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
 6. доказ да кандидат није под истрагом, да се против њега не води кривични поступак, односно да против њега није подигнута оптужница (не старије од шест месеци),
 7. уверење о положеном стручном испиту - за радно место под редним бројем 1. и 4. Кандидат који до момента заснивања радног односа нема положен стручни испит, биће обавезан на полагање истог у року дефинисаним за полагање,
 8. пропратно/мотивационо писмо и биографија - CV уз навођење података о испуњености и других услова из конкурса,
 9. доказ о познавању рада на рачунару у траженом нивоу (сертификат),
 10. доказ о знању енглеског језика у траженом нивоу (диплома/уверење/сертификат).

*Уколико кандидат поседује препоруке претходних послодаваца, копије сертификата или уверења која се односе на посебна знања и способности кандидата, односно друга документа којим може доказати своје компетенције за радна места из Конкурса, пожељно је да их достави уз пријаву.

Кандидати који конкуришу на више радних места, дужни су да поднесу пријаве за свако радно место на које конкуришу, са назнаком уз коју пријаву су доставили тражене доказе.

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији (изузев доказа означених у тач. 08), 09) и 10) и означених *), као и непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI Са Обавештењем о обради личних података кандидат се може упознати на Интернет страници Регулатора www.ratel.rs, и својим потписом даје сагласност за обраду личних података;

VII Подаци о лицу које даје обавештења о јавном конкурсу:

Милица Окановић, е-mail: konkurs@ratel.rs,

 

VIII Други подаци значајни за поступак избора

Овај оглас објављује се на Интернет страници Регулатора www.ratel.rs и у дневном листу „Вечерње новости“.

Стручна оспособљеност, знања и вештине (стручна квалификованост кандидата) проверавају се увидом у податке из пријаве и непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса који су ушли у ужи избор.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку су:

 

- за радно место под редним бројем 1: познавање прописа којима се регулише област електронских комуникација; познавање принципа планирања коришћења радиофреквенцијског спектра у опсезима који су намењени за радио-дифузију; провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је конкурисао, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештину комуникације.

- за радно место под редним бројем 2: познавање Закона о електронским комуникацијама у области контроле радиофреквенцијског спектра, као и подзаконских аката који уређују ову област, а посебно Правилника о начину коришћења радиофреквенцијског спектра, обављања техничких прегледа и заштите од штетних сметњи; искуство на пословима текућег одржавања мерне опреме, провере исправности и сервисирања мерног прибора; провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештину комуникације.

- за радно место под редним бројем 3: познавање Закона о рачуноводству и подзаконских аката који уређују ову област; познавање Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике; провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештину комуникације.

- за радно место под редним бројем 4: познавање Закона о поштанским услугама и подзаконских аката из области поштанских услуга (правилници које је донело министарствo надлежно за послове поштанског саобраћаја и правилници које је донео Регулатор), познавање улоге Регулатора на тржишту поштанских услуга, као и стања и трендова на тржишту поштанских услуга у Републици Србији; познавање Стратегије развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2021–2025. године, познавање регулаторног оквира међународних организација које се баве регулисањем поштанског тржишта на светском и европском нивоу (UPU, CERP, ЕРGP); као и провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештину комуникације.

- за радно место под редним бројем 5: познавање мрежних технологија, интернет протокола и мрежних алата, оперативног система Windows, техничка знања из области информационе безбедности, припрему радних процедура, тестирања и увођења у рад софтверских апликација, израду упутстава за коришћење програма, као и провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа и систематизације радног места. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, као и способности за рад у тиму.

 

У ужи избор улази кандидат који испуњава опште и посебне услове предвиђене за радно место на које је аплицирао и чија је пријава благовремена и потпуна.

Са кандидатима који не доставе доказ о траженом нивоу знања на рачунару, односно о знању енглеског језика, обавиће се провера знања кроз практичан рад, односно кроз интервју или тест. Само кандидати који буду оцењени оценом „задовољава“ могу бити позвани на разговор и учествовати у даљем изборном поступку. Усмено тестирање кандидата могуће је организовати у више кругова.

Са прва три кандидата која су постигла најбољи резултат Комисија може да понови разговор, како би одредила који од њих највише одговара захтевима радног места.

Провера стручне оспособљености, знања и вештине које су ушли у ужи избор, обавиће се у просторијама Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, Палмотићева бр. 2, о чему ће кандидати бити појединачно обавештени мејлом или телефоном наведеним у пријавама.

 

IX Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета, у складу са законом. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове.

Термини који се користе у овом огласу, а који имају родно значење, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни женски и мушки пол лица на која се односе.