Почела примена нових правилника о преносивости бројева у фиксној и мобилној телефонији

04.08.2023

Правилник о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа („Службени гласник Републике Србије“, број 13/22 и 89/22) и Правилник о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних комуникационих мрежа на фиксној локацији („Службени гласник РС“, број 101/22) почели су да се примењују од 1. августа 2023. године. Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) донело је наведене правилнике у намери да се корисницима олакша и убрза пренос броја, а операторима пружи могућност да између себе ефикасније спроводе поступак преноса.

Анализирајући досадашњу праксу, као и искуства корисника и оператора у примени претходних правилника, препознате су могућности за унапређење поступка преноса броја. Неке од новина у односу на претходне одредбе односе се, између осталог, на могућност да се захтев за пренос броја подноси електронски, затим на скраћење рокова у поступку преноса, као и на прецизније дефинисање одредаба које су због различитог тумачења доводиле до одбијања и отежавања поступања по захтеву за пренос. Даље, изричито је прописано да је пренос броја за кориснике бесплатан, мада се и у досадашњој пракси пренос броја није наплаћивао.

Да би се корисницима олакшао и убрзао поступак преноса броја, прописано је да се субота рачуна као радни дан, што значи да се суботом може поднети захтев за пренос броја и да се суботом врше преноси. Уведена је могућност да се највише до 30 дана унапред закаже пренос броја, са тачно одређеним датумом. За пословне кориснике са много телефонских бројева важно унапређење је да оператори имају обавезу да тим корисницима доставе податке о свим њиховим телефонским бројевима, уз податке о уговору и датуму истицања уговора за сваки од бројева.

Измене које доносе нова правила поступка преноса броја у фиксним и мобилним мрежама подразумевају и измене у функционисању Централне базе пренетих бројева коју води РАТЕЛ и која је кључна за функционисање преносивости бројева. Имајући у виду сложеност поступка, неопходна су била и одговарајућа прилагођавања у системима свих оператора (4 мобилна оператора + 22 фиксна оператора). Наиме, због потребе прилагођавање интерних процедура оператора новим правилима било је потребно оставити разуман рок од усвајања до почетка примене донетих правилника.

РАТЕЛ је посебно водио рачуна да се не наруши функционисање преносивости бројева и рад система Централне базе пренетих бројева, који ради више од десет година и преко кога је до сада пренето више од 1,6 милиона бројева у мобилној и фиксној телефонији.

Детаљније информације налазе се на следећем линку https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-prenos-broja.