ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

18.11.2021
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА  ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И  ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 1. ГЛАВНИ САВЕТНИК ЗА УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА, Група за мреже и услуге, Служба за мреже, услуге и електронску опрему, Сектор за електронске комуникације (један извршилац);

Опис послова: обавља најсложеније студијско-аналитичке и стручне послове из делокруга Групе утврђене чл. 17. и 75. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: израду предлога општих аката из делокруга рада Групе; прописивање услова за пружање услуга, израду предлога аката којим ће се регулисати примена нових технолошких решења (ОТТ, IoT, Cloud Computing, Big Data, итд.); спровођење анализе пружања услуга универзалног сервиса у Републици Србији и на основу добијене анализе израда предлога акта за одређивање оператора са обавезом пружања услуга универзалног сервиса; израду предлога обима, географске покривености и квалитета пружања услуга универзалног сервиса, као и захтева у погледу обезбеђивања једнаких могућности за коришћење услуга особама са инвалидитетом; спровођење анализе на основу које се одређују оператори са обавезом пружања услуга универзалног сервиса; одређивање нивоа детаљности и начин објављивања података које су оператори дужни да учине јавно доступним у погледу својих понуда услуга универзалног сервиса; анализа прекомерних трошкова оператора за пружање услуга универзалног сервиса и прописивање начина надокнаде у сарадњи са дугим службама; одређивање и контролу учешћа у финансирању универзалног сервиса у сарадњи са дугим службама; проверу испуњености прописаних техничких и других услова за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења; проверу рада оператора у погледу пружања услуга електронских комуникација и испуњавања услова и обавеза прописаних законом и подзаконским актима; спровођење поступка проверe поступања оператора по приговорима оператора и упућивање инспекцији министарства на даљу надлежност; прикупљање информација о неопходним техничким и организационим капацитетима за законито пресретање електронских комуникација; прописивање услова у погледу приступа и коришћења података који се односе на јавни телефонски именик оператора који пружа јавно доступне телефонске услуге; прописивање обавеза оператора услуга са додатом вредношћу; праћење и усклађивање пружања електронских комуникационих услуга са међународним стандардима и препорукама; учешће у изради предлога појединачних аката којима се дефинишу услови у случајевима када оператори нису постигли договор; стручну подршку и учешће у припреми годишњих упитника за операторе у вези са подацима о стању тржишта електронских комуникација који се односе на техничке параметре; учешће у припреми годишњих података о стању тржишта електронских комуникација у Републици Србији; вођење базе података о капацитетима електронских комуникационих мрежа; сарадњу са другим државним и међународним органима и организацијама, операторима, регулаторним и стручним телима и другим релевантним институцијама; учешће у раду стручних радних група и комисија, као и други послови из делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из надлежности организационе јединице у којој је распоређен.

 1. САВЕТНИК-АДМИНИСТРАТОР СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА, Контролно-мерни центар „Београд“, Служба за контролу, Сектор за електронске комуникације (један извршилац);

Опис послова: обавља сложене студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове из делокруга КМЦ утврђене чл. 13. и 75. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: инсталирање и увођење у експлоатацију софтверских пакета за рад са мерном опремом различитих произвођача; одржавање рачунарске мреже за повезивање мерне опреме у контролно-мерним центрима и на локацијама даљински управљаних станица; креирање аутоматизованих мерних процедура; анализу мерних резултата и креирање одговарајућих извештаја; ажурирање базе техничких прегледа радио-станица; контролу обављања техничких прегледа радио-станица од стране ангажованих лица; тестирање и увођење у рад софтверских апликација; рад у стручним радним групама и комисијама; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из надлежности организационе јединице у којој је распоређен.

 1. САВЕТНИК ЗА ЗАСТУПАЊЕ, Група за заступање, Служба за нормативу и заступање, Сектор за правне послове (један извршилац);

Опис послова: обавља сложене нормативно-правне, студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове из делокруга рада Групе утврђене чл. 25. и 75. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: учешће у припреми аката у вези са судским споровима, кривичним и прекршајним поступцима и поступцима привредних преступа, покретање и вођење поступка извршења ради испуњења новчаних обавеза оператора; учешће у изради (правно-техничка редакција) појединачних аката о утврђивању накнада операторима и других аката који за последицу могу имати покретање и вођење судског поступка; учешће у изради или правно-техничкој редакцији уговора у којима је Агенција уговорна страна, а исти нису у надлежности других организационих јединица у Агенцији и односе се на новчана потраживања Агенције; припрему документације за пријаву потраживања у поступцима стечаја и ликвидације; сарадњу са инспекцијом надлежног министарства у случају утврђене неправилности у раду оператора; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из надлежности организационе јединице у којој је распоређен

 1. МЛАЂИ САВЕТНИК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, Служба за информационе технологије, Сектор за информациону безбедност и технологије (један извршилац)

Опис послова: обавља мање сложене студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове из делокруга рада Службе утврђене чл. 42. и 75. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: примену утврђених метода рада, поступака или стручних техника у оквиру информатичког система; систематизовање и обједињавање захтева за информатичком подршком; учешће у вршењу реализације плана информатичке обуке; припрему материјала за презентације и Интернет страницу Агенције; планирање и организацију обуке запослених у Агенцији за коришћење рачунара и софтвера; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из надлежности организационе јединице у којој је распоређен.

 1. МЛАЂИ САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ КОРИСНИКА, Група за заштиту корисника, Служба за заштиту корисника и људске ресурсе, Сектор за правне послове (један извршилац)

Опис послова: обавља мање сложене студијско-аналитичке послове и стручно-оперативне послове из делокруга рада Групе утврђене чл. 28. и 75. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: заштиту права корисника и претплатника у области електронских комуникација; сарадњу са органима и организацијама надлежним за област заштите потрошача; учешће у изради аката у вези са поступањем по приговорима претплатника/корисника услуга; праћење општих услова оператора; учешће у изради аката у вези са посредовањем у вансудском решавању спорова између претплатника/корисника и оператора; учешће у изради радних материјала, анализа, информација и извештаја; сарадњу са инспекцијом надлежног министарства у вези са неправилностима у раду оператора електронских комуникација и унапређењем заштите права претплатника/корисника услуга електронских комуникација, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из надлежности организационе јединице у којој је распоређен.

I Услови које кандидати морају да испуњавају за избор:

Општи услов:

 • пунолетан држављанин Републике Србије.

Посебни услови:

 1. главни саветник за услуге електронских комуникација (за радно место под редним бројем 1.):
 • високо образовање из научне, односно стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство или саобраћајно инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • најмање четири године радног искуства у области електронских комуникација;
 • положен државни стручни;
 • знање енглеског језика – на нивoу В1;
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).
 1. саветник-администратор система за мониторинг радиофреквенцијског спектра (за радно место под редним бројем 2.)
 • високо образовање из стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука  или из научне области рачунарских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
 • најмање две године радног искуства у струци;
 • знање енглеског језика – на нивoу В1;
 • стручно знање рада на рачунару – (Microsoft  Word, Excel, PowerPoint).
 1. саветник за заступање (за радно место под редним бројем 3.):
 • високо образовање из научне, односно стручне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
 • најмање две године радног искуства у струци;
 • положен правосудни испит;
 • знање енглеског језика – на нивoу А1;
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).
 1. млађи саветник за информационе технологије (за радно место под редним бројем 4.):
 • високо образовање из научне, односно стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство или саобраћајно инжењерство или рачунарске науке или организационе науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • најмање једна годинa радног искуства у струци;
 • знање енглеског језика – на нивoу В1;
 • стручно знање рада на рачунару - основни ниво Microsoft Active Directory, Office 365 - администрација корисника и познавање софтверског пакета, основни ниво LAN swiching.
 1. млађи саветник за заштиту корисника (за радно место под редним бројем 5.):
 • високо образовање из научне, односно стручне области економске науке или правне науке или електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • најмање једна година радног искуства у струци;
 • положен државни стручни испит;
 • знање енглеског језика – на нивoу А1;
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).

 

II  Место рада - за радно место број 1,3,4. и 5. – Београд, Палмотићева бр.2.

                     - за радно место број 2. – Добановци, Проте Матеје 15.  

III Трајање радног односа - Запослени се прима у радни однос на неодређено време.

 

IV Рок за подношење пријаве - пријаве се подносе до 03.12.2021. године, на следећу адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

Палмотићева бр. 2, 11103 Београд, ПАК 106306

са назнаком: “ЗА КОНКУРС“

 

 

V Докази који се прилажу:

 1. читко попуњена и потписана „ПРИЈАВА НА КОНКУРС“ коју су кандидати преузели са адресе www.ratel.rs,
 2. уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
 3. извод из матичне књиге рођених,
 4. диплома (уверење) о стручној спреми односно нивоу образовања,
 5. докази о радном искуству - исправе којима се доказује дужина и врста радног искуства у струци (потврде, решења, уговори или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
 6. доказ да кандидат није под истрагом, да се против њега не води кривични поступак, односно да против њега није подигнута оптужница (не старије од шест месеци),
 7. уверење о положеном државном стручном испиту (за радна места бр. 1. и 5.) - Кандидат који до момента заснивања радног односа нема положен државни стручни испит, биће обавезан на полагање истог у року дефинисаним за полагање,
 8. уверење о положеном правосудном испиту (за радно место број 3),
 9. пропратно/мотивационо писмо и биографија - CV уз навођење података о испуњености и других услова из конкурса,
 10. доказ о познавању/знању рада на рачунару у траженом нивоу - сертификат,
 11.   доказ о знању енглеског језика у траженом нивоу – диплома/уверење/сертификат.

*Уколико кандидат поседује препоруке претходних послодаваца, копије сертификата или уверења која се односе на посебна знања и способности кандидата, односно друга документа којим може доказати своје компетенције за радна места из Конкурса, пожељно је да их достави уз пријаву.

Кандидати који конкуришу на више радних места, дужни су да поднесу пријаве за свако радно место на које конкуришу, са назнаком уз коју пријаву су доставили тражене доказе.

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији (изузев доказа означених у тач. 10) и 11) и означних *), као и непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI Са Обавештењем о обради личних података кандидат се може упознати на Интернет страници Агенције www.ratel.rs, и својим потписом даје сагласност за обраду личних података;

VII Подаци о лицу које даје обавештења о јавном конкурсу:

Милица Челебић, е-mail: konkurs@ratel.rs,

 

VIII Други подаци значајни за поступак избора

Овај оглас објављује се на Интернет страници Агенције www.ratel.rs и у дневном листу „Вечерње новости“.

Стручна оспособљеност, знања и вештине (стручна квалификованост кандидата) проверавају се увидом у податке из пријаве и непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса који су ушли у ужи избор.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку су:

 

- за радно место под редним бројем 1: познавање Закона о електронским комуникацијама, општих аката која се односе на услове и обавезе у вези са обављањем делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења као и прописа из области нумерације; провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа и систематизације радног места, а нарочито провера познавања ЕУ регулаторног оквира у области електронских комуникација, примене нових технологија за развој и управљање Интернетом и неутралношћу мрежа као и примене нових технолошких решења (ОТТ, IoT, Cloud Computing, Big Data,...) и познавања мера и активности за очување безбедности и заштите интегритета јавних комуникационих мрежа и услуга. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештину комуникације.

 

- за радно место под редним бројем 2: познавање Microsoft Word, Excel, PowerPoint, познавање Закона о електронским комуникацијама  и Правилника о начину контроле радио-фреквенцијског спектра, обављања техничких прегледа и заштите од штетних сметњи; провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата, а нарочито провера познавања карактеристика радио-фреквенцијских емисија. Послодавац ће посебно ценити однос према послу и квалитету рада; способност за рад у тиму; вештину комуникације.

- за радно место под редним бројем 3: познавање прописа којима се уређује поступак извршења и обезбеђења, управни поступак и управни спор, стечај и ликвидација, као и познавање прописа којима се регулише област електронских комуникација и поштанских услуга, а посебно поступак утврђивања и принудне наплате накнада за електронске комуникације и накнада за обављање поштанских услуга, као и других правних аката који се примењују у обављању послова овог радног места; провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је конкурисао, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештину комуникације.

- за радно место под редним бројем 4: познавање мрежних технологија, интернет протокола и мрежних алата, оперативног система Windows, техничка знања из области информационе безбедности, припрему радних процедура, тестирања и увођења у рад софтверских апликација, израду упутстава за коришћење програма, као и провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа и систематизације радног места. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, као и способности за рад у тиму.

- за радно место под редним бројем 5: познавање прописа којима се регулише област електронских комуникација; прописа којима се уређује област заштите потрошача; провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је конкурисао, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештину комуникације.

У ужи избор улази кандидат који испуњава опште и посебне услове предвиђене за радно место на које је аплицирао и чија је пријава благовремена и потпуна.

Са кандидатима који не доставе доказ о траженом нивоу знања на рачунару, односно о знању енглеског језика, обавиће се провера знања кроз практичан рад, односно кроз интервју или тест. Само кандидати који буду оцењени оценом „задовољава“ могу бити позвани на разговор и учествовати у даљем изборном поступку.

Провера стручне оспособљености, знања и вештине које су ушли у ужи избор, обавиће се у просторијама Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, Палмотићева бр. 2, о чему ће кандидати бити појединачно обавештени мејлом или телефоном наведеним у пријавама.

IX Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу, који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Обавештење  о  обради  личних  података  -  Сагласност  за  обраду  личних  података

ПРИЈАВА НА КОНКУРС - образац