ПРАВА КОРИСНИКА У СЛУЧАЈУ ЈЕДНОСТРАНЕ ИЗМЕНЕ УСЛОВА УГОВОРА СА ОПЕРАТОРОМ

19.11.2021

Чланом 107. Закона о електронским комуникацијама је прописана обавеза оператора електронских комуникација да претплатника, најмање месец дана унапред, обавести на погодан начин о намери једностране измене услова уговора, као и о праву претплатника на раскид уговора пре истека периода на који је закључен.

Претплатник има право да по пријему обавештења оператора о једностраној измени услова уговора нпр. цена, раскине уговор без обавезе плаћања трошкова у вези са раскидом, ако се најављеним једностраним изменама битно мењају услови под којима је уговор закључен на начин који није на корист претплатника, а нарочито у погледу спецификације услуга (садржај пакета) и услова за коришћење услуга под понуђеним промотивним погодностима.

Дакле, претплатник (корисник) који сматра да се најављеним изменама мењају услови под којима је уговор закључен на начин који није на корист претплатника, има право да оператору који је једнострано изменио услове, поднесе захтев за раскид уговора из разлога и у складу са чланом 107. Законa.

Уколико претплатник (корисник), који се датом року  у писаној форми оператору изјаснио за раскид уговора, жели да задржи постојећи број, може се обратити другом оператору (оператор прималац броја) са захтевом за пренос броја, а оператор са којим је раскинуо уговор (оператор давалац броја) је дужан да му то омогући, у складу са Законом и подзаконским актима.

Детаљније информације о самом поступку преноса броја могу се наћи на следећем линку https://www.ratel.rs/sr/page/prenos-broja.