ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О ПАРАМЕТРИМА КВАЛИТЕТА ЈАВНО ДОСТУПНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА, ВРШЕЊУ МЕРЕЊА И ИСПИТИВАЊА И СПРОВОЂЕЊУ ПРОВЕРЕ ПОСТУПАЊА ОПЕРАТОРА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА

04.11.2022

У складу са чл. 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту правилника о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга, вршењу мерења и испитивања и спровођењу провере поступања оператота електронских комуникација

Мишљења о предмету јавних консултација подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца.

Адресе за слање коментара:

Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2,

Факс: 011 3242 673

Е-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs 

 

Kонтакт особa задуженa за јавне консултације:

Весна Крзман, vesna.krzman@ratel.rs, број телефона: 064/877 6016

 

Распоред активности

Почетак јавних консултација

04. новембар 2022. године.

 

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 30 дана од дана почетка јавних консултација.

 

Рок истиче 04.12.2022. годинe.

 

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на интернет страници Агенције.

Нацрт правилника о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга, вршењу мерења и испитивања и спровођењу провере поступања оператора електронских комуникација