Ступио на снагу правилник о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа

14.02.2022

Дана 12. 2. 2022. године ступио је на снагу Правилник о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа („Службени гласник РС“, број 13/22).

 Правилником се ближе прописују услови које треба да испуне оператори, претплатници (корисници) и РАТЕЛ у погледу преносивости националног броја за услуге јавне мобилне комуникационе мреже из плана нумерације, начин преноса броја и висина накнаде за пренос броја, затим дужност оператора да остваре међусобну сарадњу и сарадњу са РАТЕЛ- ом у поступку преноса броја, као и да се уздрже од сваког поступања које би за циљ имало отежавање или онемогућавање преноса броја.

Правилник о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа