Сарадња Сматсе и Ратела

25.12.2018

Контрола летења Србије и Црне Горе (СМАТСА) и Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) су потписале Протокол о сарадњи ради успостављања и развијања координираног рада два регулаторна тела у циљу унапређења услуга у ваздушној пловидби, рационалног, економичног и ефикасног коришћења радио-фреквенцијског спектра као ограниченог природног ресурса, доследне примене прописа који уређују област електронских комуникација, као и спровођења мера заштите од безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима.

Циљ Протокола је остваривање сарадње у области националне регулативе, издавања поједничних дозвола за коришћење радио фреквенција, истраживања сметњи у раду радиокомуникацијских и радионавигационих система, безбедности ваздушног саобраћаја и  процене ризика и ублажавања последица инцидената.

Протокол су потписали Предраг Јовановић, директор СМАТСЕ, и др Владица Тинтор, директор РАТЕЛ-а.