Резултати бенчмарка експрес услуга у Републици Србији

02.06.2023

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) je, у периоду од октобра до децембра 2022. године, спровело упоредно мерење и анализу (Benchmarking) параметара квалитета осталих поштанских услуга (експрес услуга) над 5 поштанских оператора значајне тржишне снаге, кроз 4 основна критеријума и 13 одговарајућих подкритеријума.

Основни циљ спроведеног мерења је да се корисницима пружи увид у квалитет обављања експрес услуга у Републици Србији, затим да се операторима посредно укаже на евентуалне „слабије тачке“ у процесу пружања услуга, као и да ови упоредни резултати допринесу подстицању конкуренцијe на овом тржишту, односно унапређењу квалитета услуга.

Од представљених резултата истраживања издвајамо следеће:

  • Просечно време преноса експрес пошиљака у Србији је 1,16 дана;
  • Просечно време потребно за успостављање комуникације са оператором Call центра, приликом захтева за преузимање пошиљке на адреси, је 16 секунди
  • Просечно време од подношења захтева за преузимање пошиљака до доласка курира на адресу је 3 сата и 47 минута;
  • 15,57% захтева за преузимање пошиљака није реализовано (одбијено одмах приликом позива Call центра или курир није дошао да преузме пошиљку);
  • 87,29% пошиљака уручено у року од 1 дана;
  • 0,18% пошиљака је имало време преноса дуже од 5 дана;
  • 0,18 % пошиљака је изгубљено.

Мерење и анализа квалитета експрес услуга је активност која је дефинисана Акционим планом за реализацију Стратегије развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2021-2025, као једна од мера за унапређење конкурентног тржишта и представља новину на тржишту поштанских услуга Републике Србије.