ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

06.11.2023

РЕГУЛАТОРНO ТЕЛО ЗА

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И

ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

 

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

 1. ВИШИ САВЕТНИК ЗА НОРМАТИВУ, Група за нормативу, Служба за нормативу и заступање, Сектор за правне послове, (један извршилац);

Опис послова: обавља врло сложене нормативно-правне, студијско-аналитичке и стручне послове из делокруга рада Групе који се односе на: учешће у изради предлога подзаконских аката којима се на општи начин уређују питања из регулаторне надлежности Регулаторног тела за електронске комуникације (даље: Регулатора); учешће у активностима поводом јавних консултација у поступку доношења аката из регулаторне надлежности Регулатора; учешће у изради предлога појединачних аката из надлежности Регулатора у области електронских комуникација, поштанских услуга и информационе безбедности; правно-техничку редакцију аката из надлежности Регулатора у области електронских комуникација, поштанских услуга и информационе безбедности, као и учешће у изради и правно-техничкој редакцији уговора у којима је Регулатор уговорна страна, а исти нису у надлежности других организационих јединица у Регулатору; рад на годишњим извештајима; учешће у изради предлога појединачних аката из надлежности Регулатора; праћење и примену прописа из области електронских комуникација, поштанских услуга и информационе безбедности; учешће у стручним радним групама и комисијама; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из надлежности организационе јединице у којој је распоређен

 1. ВИШИ САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ КОРИСНИКА, Група за заштиту корисника, Служба за заштиту корисника и људске ресурсе, Сектор за правне послове (један извршилац);

Опис послова: обавља врло сложене нормативне, студијско-аналитичке и стручне послове из делокруга рада Групе који се односе на: сарадњу са органима и организацијама надлежним за област заштите права потрошача; заштиту права корисника и претплатника у области електронских комуникација; предузимање радњи у поступању по приговорима претплатника/корисника услуга; предузимање радњи у поступку посредовања у вансудском решавању спорова између претплатника/корисника и оператора; прикупљање обавештења о изменама услова из уговора и ценовника оператора; праћење општих услова оператора; учешће у изради општег акта који прописује садржај обавештења оператора о намери једностране измене услова уговора и цена услуга; прописивање садржаја обавештења оператора о намери једностране измене услова уговора и цена услуга; учешће у изради радних материјала, анализа, информација и извештаја; учешће у стручним радним групама и комисијама; сарадњу са инспекцијом надлежног министарства у вези са неправилностима у раду оператора електронских комуникација и унапређењем заштите права претплатника/корисника услуга електронских комуникација, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из надлежности организационе јединице у којој је распоређен.

 1. МЛАЂИ РЕФЕРЕНТ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, Служба за изградњу и одржавање, Сектор за опште послове (један извршилац).

Опис послова: обавља припремне административно–техничке послове из делокруга рада Службе који се односе на: организовање и пружање угоститељских услуга на радним састанцима, пријемима и сл; старање о уредној снабдевености и асортиману пића и друге робе за потребе кафе-кухиње; врши поруџбину и пријем робе од добављача; води евиденцију о примљеној роби; води евиденцију о утрошку робе; учествује у изради спецификације за набавку пића и робе за потребе кафе кухиње; стара се о чистоћи и хигијени кухињских просторија и инвентара (бифеа и кафе кухиње); остварује сарадњу са лицем задуженим за безбедност и здравље на раду у погледу примене санитарних прописа, мера заштите на раду и заштите од пожара; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из надлежности организационе јединице у којој је распоређен.

I Услови које кандидати морају да испуњавају за избор:

Општи услов:

 • пунолетан држављанин Републике Србије.

Посебни услови:

 1. виши саветник нормативу:
 • високо образовање из научне, односно стручне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
 • положен правосудни или државни стручни испит,
 • најмање три године радног искуства у струци,
 • знање енглеског језика – на нивоу Б1,
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).

 

 1. виши саветник за заштиту корисника:
 • високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
 • положен правосудни или државни стручни испит,
 • најмање три године радног искуства у струци,
 • знање енглеског језика – на нивоу Б1,
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).

 

 1. млађи референт за угоститељске услуге:
 • стечено средње образовање,
 • најмање шест месеци радног искуства.

 

II  Место рада - Београд, Палмотићева бр. 2

 

III Трајање радног односа - Запослени се прима у радни однос на неодређено време.

 

IV Рок за подношење пријаве - пријаве се подносе до 21.11.2023. године, на следећу адресу:

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге

Палмотићева бр. 2, 11103 Београд, ПАК 106306

са назнаком: “ЗА КОНКУРС“

 

V Докази који се прилажу:

 1. читко попуњена и потписана „ПРИЈАВА НА КОНКУРС“ коју су кандидати преузели са адресе www.ratel.rs,
 2. уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
 3. извод из матичне књиге рођених,
 4. диплома (уверење) о стручној спреми односно нивоу образовања,
 5. докази о радном искуству - исправе којима се доказује дужина и врста радног искуства у струци (потврде, решења, уговори или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
 6. доказ да кандидат није под истрагом, да се против њега не води кривични поступак, односно да против њега није подигнута оптужница (не старије од шест месеци),
 7. уверење о положеном стручном испиту - за раднa местa под редним бројем 1. и 2. Кандидат који до момента заснивања радног односа нема положен стручни испит, биће обавезан на полагање истог у року дефинисаним за полагање,
 8. пропратно/мотивационо писмо и биографија - CV уз навођење података о испуњености и других услова из конкурса,
 9. доказ о познавању рада на рачунару у траженом нивоу - за раднa местa под редним бројем 1. и 2. (сертификат),
 10. доказ о знању енглеског језика у траженом нивоу - за раднa местa под редним бројем 1. и 2. (диплома/уверење/сертификат).

*Уколико кандидат поседује препоруке претходних послодаваца, копије сертификата или уверења која се односе на посебна знања и способности кандидата, односно друга документа којим може доказати своје компетенције за радна места из Конкурса, пожељно је да их достави уз пријаву.

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији (изузев доказа означених у тач. 8), 9) и 10) и означених *), као и непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Документа изворно настала у електронском облику третирају се у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и могу се доставити на адресу електронске поште: konkurs@ratel.rs.

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби у Републици Србији, тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже прописани оверен превод на српски језик.

Кандидати који конкуришу на више радних места, дужни су да поднесу пријаве за свако радно место на које конкуришу, са назнаком уз коју пријаву су доставили тражене доказе.

VI Са Обавештењем о обради личних података кандидат се може упознати на веб презентацији Регулатора www.ratel.rs, и својим потписом даје сагласност за обраду личних података;

VII Подаци о лицу које даје обавештења о јавном конкурсу:

Милица Челебић, е-mail: konkurs@ratel.rs,

 

VIII Други подаци значајни за поступак избора

Овај оглас објављује се на веб презентацији Регулатора www.ratel.rs и у дневном листу „Вечерње новости“.

Стручна оспособљеност, знања и вештине (стручна квалификованост кандидата) проверавају се увидом у податке из пријаве и непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса који су ушли у ужи избор.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку су:

 

- за радно место под редним бројем 1: познавање прописа којима се регулише област електронских комуникација,  поштанских услуга и информационе безбедности; искуство у раду и примени  прописа којима се уређује општи управни поступак, управни спор, прописа из области методологије израде закона и подзаконских аката и других правних аката који се примењују у обављању послова овог радног места, као и провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је конкурисао, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештину комуникације.

- за радно место под редним бројем 2: познавање прописа којима се регулише област електронских комуникација; прописа којима се уређује област заштите потрошача; искуство у раду и примени  прописа којима се уређује општи управни поступак; провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је конкурисао, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештину комуникације.

- за радно место под редним бројем 3: способност кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата; познавање прописа којима се регулише област санитарно-хигијенске и здравствене испуњености услова за пружање ове врсте услуга код Послодавца, мера заштите на раду и заштите од пожара на овом радном месту. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештину комуникације, одговорност, тачност и педантност, љубазност и позитиван став према послу и задовољство запослених.

У ужи избор улази кандидат који испуњава опште и посебне услове предвиђене за радно место на које је аплицирао и чија је пријава благовремена и потпуна.

Са кандидатима који не доставе доказ о траженом нивоу знања на рачунару, односно о знању енглеског језика, обавиће се провера знања кроз практичан рад, односно кроз интервју или тест. Само кандидати који буду оцењени оценом „задовољава“ могу бити позвани на разговор и учествовати у даљем изборном поступку. Усмено тестирање кандидата могуће је организовати у више кругова.

Са прва три кандидата која су постигла најбољи резултат Комисија може да понови разговор, како би одредила који од њих највише одговара захтевима радног места.

Провера стручне оспособљености, знања и вештине које су ушли у ужи избор, обавиће се у просторијама Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, Палмотићева бр. 2, о чему ће кандидати бити појединачно обавештени мејлом или телефоном наведеним у пријавама.

 

IX Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета, у складу са законом. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове.

Термини који се користе у овом огласу, а који имају родно значење, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни женски и мушки пол лица на која се односе.

 Пријава на конкурс
Обавештење о обради података о личности