ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О Нацрту правилника о утврђивању плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијским опсезима 1900-1980 MHz и 2110-2170 MHz

06.12.2021

У складу са чл. 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту Правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијским опсезима 1900-1980 MHz и 2110-2170 MHz

Мишљења о предмету јавних консултација подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца.

Адресе за слање коментара:

Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2,

Факс: 011 3242 673

Е-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs  

Kонтакт особе задужене за јавне консултације:

Дијана Крсмановић, dijana.krsmanovic@ratel.rs  , број телефона:  011/2026 897  

Распоред активности

Почетак јавних консултација

7. децембар 2021. године

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 15 радних дана од дана почетка јавних консултација.

Рок истиче 28. децембра 2021. годинe.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на интернет страници Агенције.

Нацрт Правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијским опсезима 1900-1980 MHz и 2110-2170 MHz