Јавне консултације о нацрту правилника о утврђивању плана расподеле радио-фреквенција/локација/области за терестричке дигиталне ТВ радио-дифузне станице у радио-фреквенцијском опсегу 470-694 MHZ за територију Републике Србије

08.12.2020

У складу са чл. 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција/локација/области за терестричке дигиталне ТВ радио-дифузне станице у радио-фреквенцијском опсегу 470-694 MHz за територију Републике Србије.

Мишљења о предмету јавних консултација подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца.

Адресе за слање коментара:

Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2,

Факс: 011 3242 673

Е-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs  

Kонтакт особе задужене за јавне консултације:

Наталија Варагић, natalija.varagic@ratel.rs  011/3241 907

Распоред активности

Почетак јавних консултација

09. децембар 2020. године

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 15 радних дана од дана почетка јавних консултација.

Рок истиче 30. децембра 2020. годинe.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на интернет страници Агенције.

Нацрт Правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција/локација/области за терестричке дигиталне ТВ радио-дифузне станице у радио-фреквенцијском опсегу 470-694 MHz за територију Републике Србије