Информација за пружаоце и кориснике услуга са додатом вредношћу, који користе националне одредишне кодове 90x

11.06.2012

Правилником о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења („Службени гласник РС“, број 38/11) предвиђено је, између осталих, и регистровање лица која пружају услуге преноса гласа са додатом вредношћу као оператора. Потребно је да правна лица која желе да се региструју за пружање наведених услуга Републичкој агенцији за електронске комуникације (у даљем тексту: Агенција) доставе документацију која је наведена у Упутству које се налази на адреси: упуства и обрасци . Као регистровани оператори имају право да у складу са Планом нумерације („Службени гласник РС“, бр.32/11 и 35/12) поднесу захтев Агенцији за доделу одговарајуће нумерације у блоковима од 10, 100, 1.000 или 10.000 бројева на одређени временски период, не краћи од годину дана. Тренутно заузети опсези бројева се могу видети на Интернет страници Агенције (РАТЕЛ): База података о коришћењу нумерације. За доделу нумерације потребно је попунити образац НУМ из Правилника о обрасцу захтева за издавање дозволе за коришћење нумерације („Службени гласник РС“, број 32/11). Након пријаве, Агенција издаје решење о коришћењу нумерације у коме се наводи додељени опсег бројева, намена и период коришћења, а сви подаци се одмах уписују у јавни регистар на Интернет страници Агенције. Плаћање накнаде је регулисано Правилником о висини годишње накнаде за коришћење нумерације („Службени гласник РС“, број 67/11) и Правилником о висини накнада за пружање услуга из надлежности Агенције („Службени гласник РС“, број 41/12).

Тренутно постоје две категорије лица која користе националне одредишне кодове 90x:

  • Правна лица која пружају услуге преноса гласа са додатом вредношћу (нпр. причаонице, садржаји за одрасле, гласања, наградне игре) и поседују одређену опрему која им омогућује пружање услуге, уговоре са јавним операторима електронских комуникационих мрежа о закупљеним капацитетима, евентуално и уговоре са трећим лицима или приређивачима садржаја, и они могу да се пријаве Агенцији у складу са наведеним Упутством како би били регистровани као оператори. Као регистровани оператори имају право да поднесу захтев Агенцији за доделу одговарајуће нумерације, под условима који су наведени.
  • Правна лица која користе националне одредишне кодове 90x, у сврху обављања или промовисања своје основне делатности (пријем огласа у штампаним медијима, давање информација које се односе на пословање лица, нпр. ред вожње и сл.) који не поседују посебну опрему за пружање услуге и обраду наведених позива, потребну нумерацију могу да обезбеде на основу комерцијалних уговора са операторима који су регистровани у Агенцији за пружање услуга са додатом вредношћу, а како би створили услове за континуитет у пружању својих услуга. Ова правна лица могу да се пријаве и као оператори услуга са додатом вредношћу, уколико доставе документацију према упутству које је објављено и ако буду регистровани у Агенцији као оператор, подносе захтев за доделу бројева из опсега 90x. Овакав поступак захтева додатне инвестиције у потребну опрему и трошкове плаћања годишњих накнада:
  1. за обављање делатности електронских комуникација,
  2. за коришћењe нумерације.