Међународна сарадња

РАТЕЛ сарађује са међународним организацијама, регулаторним телима и другим стручним институцијама у циљу праћења развоја електронских комуникација и поштанских услуга, регулације тржишта и измена у регулативи и међународним актима, које се тичу увођења нових услуга и технологија.

Електронске комуникације

РАТЕЛ je члан Међународне уније за телекомуникације (International Telecommunication Union - ITU), Европске конференције поштанских и телекомуникационих администрација (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - CEPT) и Европског института за стандардизацију у телекомуникацијама (European Telecommunications Standards Institute - ETSI).

У оквиру Међународне уније за телекомуникације, представници РАТЕЛ-а учествују у раду бројних експертских радних група из области управљања радио-фреквенцијским спектром, радиодифузне, терестричке и сателитске службе, широкопојасног интернета, инфраструктуре и мрежа за транспорт, стандардизације нумерације, индикатора развоја у области информационо-комуникационих технологија, квалитета услуга, као и у састанцима Светске конференције о радио-комуникацијама. 

Као део сарадње са CEPT-ом, РАТЕЛ учествује у раду Комитета за електронске комуникације (Electronic Communications Committee – ECC), пројектног тима који се бави облашћу IMT (International Mobile Telecommunications) технологија са становишта развоја регулативе за постојеће и нове генерације мобилних комуникација (PT1), радне групе за област управљања радиофреквенцијским спектром (WG FM), радне групе за област техничких смерница за управљање РФ спектром (WG SE) и групе за припрему конференција одговорне за припрему студија и заједничких европских предлога (European Common Proposals - ECPs) за Светску конференцију о радио-комуникацијама.

Од 2012. године РАТЕЛ је пуноправни члан Групе независних регулатора (Independent Regulators Group - IRG), док у Телу европских регулатора за електронске комуникације (Body of European Regulators for Electronic Communications - BEREC) има статус учесника без права гласа и присуствује састанцима Одбора регулатора (Board of Regulators – BoR), Управног одбора (Management Board - MB) и Мреже за контакт (Contact Network – CN), а од 2013. године представници РАТЕЛ-а активно учествују и у раду експертских радних група BEREC-а.

РАТЕЛ сарађује са Агенцијом Европске уније за сајбер безбедност (European Union Agency for Cyber Security - ENISA), у оквиру експертске групе за питања интегритета и безбедности комуникационе инфраструктуре, мрежа и услуга - ECASEC (бивша експертска група за Члан 13а).

Поред тога, РАТЕЛ учествује у раду Групе за политике управљања РФ спектром (Radio Spectrum Policy Group - RSPG), високог експертског нивоа, која помаже Европској комисији у развоју политике управљања радио-фреквенцијским спектром. Србија је у ову групу примљена са статусом посматрача, чиме је РАТЕЛ-у омогућено да ближе прати стратегију коришћења радио-фреквенцијског спектра у ближој и даљој будућности у Европи.

РАТЕЛ је члан REDCA (Radio Equipment Directive Compliance Association), асоцијације која окупља именована тела, организације које се баве oцењивањем усаглашености радио-опреме, консултантска предузећа, произвођаче и администрације у Европском економском простору и у земљама које имају уговор о међусобном признавању са ЕУ. Значај чланства у REDCA се огледа у приступу битним информацијама у области радио-опреме и размени искустава у спровођењу Директиве о радио-опреми.

Поштанске услуге

РАТЕЛ сарађује са Међународним бироом Светског поштанског савеза (Universal Postal Union - UPU)Европским комитетом за поштанску регулативу (CERP) и Групом европских регулатора за поштанске услуге (European Regulators Group for Postal Services - ERGP).

Представници РАТЕЛ-а имају прилику да учествују на састанцима радних група Светског поштанског савеза који се односе на теме од значаја за поштанску регулативу, као и у активностима радних група CERP-а, а као посматрачи и у раду радних група ERGP-а.

РАТЕЛ сарађује са свим међународним организацијама из домена регулаторне активности у поштанском сектору, а посебно са поштанским регулаторима земаља у окружењу.

Информациона безбедност

Национални ЦЕРТ је акредитован на међународној листи ЦЕРТ тимова међународне платформе за подршку активностима центара за реаговање на угрожавање безбедности информационих система „Trusted Introducer“. Захваљујући овом чланству РАТЕЛ, односно Национални ЦЕРТ, прати, прикупља и размењује правовремене и поуздане информације о инцидентима и ризицима у области информационе безбедности. Активним учешћем на међународним скуповима и радионицама РАТЕЛ доприноси унапређењу заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима.

Национални ЦЕРТ је од фебруара 2020. године пуноправни члан највеће светске организације FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) која повезује ЦЕРТ-ове широм света. На овај начин је постао први ЦЕРТ у Републици Србији који је члан ове организације.

Билатерална сарадња

У циљу јачања сарадње са колегама из других држава, РАТЕЛ је са бројним регулаторним телима закључио меморандуме о сарадњи у области електронских комуникација, поштанских услуга и информационе безбедности, којима је предвиђена редовна размена информација о развоју секторске политике и стратегије, као и састанци експерата ради проучавања и упоређивања техничких, правних, економских и других аспеката регулаторних активности у овим областима. Посебна пажња је посвећена сарадњи са регулаторима из окружења, ради размене искустава и ставова о важним питањима која се односе на регулисање и развој тржишта.