Увоз радио и телекомуникационе терминалне опреме у Србију

31.03.2014
На основу мишљења министарства надлежног за послове електронских комуникација, подносиоци захтева за оцењивање усаглашености радио и телекомуникационе терминалне (РиТТ) опреме, уз захтев треба да доставе и писану изјаву да такав захтев није поднет и другом телу именованом за оцењивање усаглашености РиТТ опреме.

Осим тога, у захтеву треба навести и податак о томе да ли је, пре подношења захтева, вршено оцењивање усаглашености исте РиТТ опреме.
Допис Министарства за спољну и унутрашњу трговину и телекомуникације