Резултати студије истраживања степена задовољења потреба корисника поштанских услуга

11.03.2022

РАТЕЛ је у складу са својим законским надлежностима и Стратегијом развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2021–2025. године, а у циљу свеобухватног сагледавања стања на тржишту поштанских услуга, спровео истраживање степена задовољења потреба корисника поштанским услугама у 2021. години. Током истраживања је анкетирано 1206 физичких и 304 правна лица, а обухваћене су све поштанске услуге: универзална поштанска услуга (писмоносне и пакетске) коју пружа јавни поштански оператор, као и остале поштанске услуге (експрес и курирске) које пружају  други поштански оператори. Што се тиче подручја на ком је спроведено анкетирање, за физичка лица обухватало је око 30% испитаника  руралног и око 70% испитаника  урбаног подручја Републике Србије, док је структура за правна лица подразумевала одговарајућу расподелу према типу власништва, величини предузећа, делатности, региону и типу региона.

Истраживање обухвата анализу важности постојања поште у ближем окружењу испитаника, задовољство близином поште, прилагођеност радног времена потребама испитаника, као и анализу квалитета пружања поштанских услуга према врстама пошиљака,  оцену рада поштанских оператора и најзначајнијег разлога за избора поштанског оператора за слање експрес пошиљака.

Такође, проверавана је и информисаност корисника о начину и важности правилног адресовања поштанских пошиљака у циљу квалитетног преноса и уручења пошиљке, као и потребе корисника за унапређење начина уручења поштанских пошиљака.

Посебна група питања бавила се истраживањем начина подношења рекламација и брзином решавања рекламација, затим утицајем и последицама COVID-19 на кориснике у погледу коришћења поштанских услуга, као и утицајем интернет продаје на поштанске услуге.

Испитаници су анкетирани и у погледу негативног искуства и разлога незадовољства поштанским операторима. Анализирани су параметри по појединим поштанским операторима: каснила је достава пошиљака, курири су каснили са доласком на адресу ради преузимања пошиљака на пренос, пошиљка је оштећена током преноса, пошиљка је изгубљена или курири не достављају пошиљку до врата стана/куће .

Детаљнији преглед истраживања можете наћи на следећим на линковима:

  1. Истраживање степена задовољења потреба корисника поштанских услуга за физичка лица – 2021. година
  2. Истраживање степена задовољења потреба корисника поштанских услуга за правна лица – 2021. година