ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

11.05.2020

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

 
р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 1. ШЕФ ОДСЕКА ЗА УПРАВЉАЊЕ НАКНАДАМА, Одсек за управљање накнадама, Сектор за анализу тржишта и економске послове (један извршилац);

Опис послова: oрганизује и руководи радом Одсека; обавља најсложеније нормативно-правне, студијско-аналитичке и стручне послове из делокруга рада Одсека утврђене чл. 37. и 61. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: управљање приходима Агенције: обрачун свих врста годишњих накнада које су у надлежности Агенције; испостављање обавештења о висини накнада које наплаћује Агенција; обраду приговора и израду предлога појединачних аката из делокруга рада Одсека; контролу наплате накнада у роковима утврђеним решењима; израду опомена за ненаплаћене накнаде утврђене решењима; учешће у спровођењу поступака судске наплате по процедури за принудну наплату и сарадња са надлежном службом Агенције у покретању извршних поступака; израду редовних извештаја и предлога мера у вези са реализацијом наплате утврђених накнада; израду предлога општих аката из делокруга рада Одсека; сарадњу са државним органима и организацијама и другим релевантним институцијама; учешће у раду стручних радних група и комисија; учешће у изради плана набавки и поступцима набавки, као и друге послове из делокруга рада Одсека; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 1. ГЛАВНИ САВЕТНИК ЗА ОПШТА ОВЛАШЋЕЊА, Група за општа овлашћења и међуоператорске односе, Служба за мреже, услуге и електронску опрему, Сектор за електронске комуникације (један извршилац);

Опис послова: oбавља најсложеније студијско-аналитичке и стручне послове из делокруга Групе утврђене чл. 19. и 65. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: израду предлога општих аката у вези са обављањем делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења; планирање и организовање више регистара и евиденција из надлежности Агенције (оператора, по режиму општег овлашћења, уговора о међународном повезивању, уговора о интерконекцији, базе инфраструктуре и др.); праћење услова и обавеза у вези са обављањем делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења, приступa, коришћењa елемената мреже и заједничко коришћење инфраструктуре; проверу/контролу рада оператора у погледу испуњавања услова и обавеза прописаних законом и подзаконским актима које је донела Агенција; учешће у припреми годишњих упитника у вези са подацима о стању тржишта електронских комуникација; израду предлога општих аката из делокруга Групе; стручна подршка у дефинисању годишњих упитника који се односе на техничке параметре; учешће у анализама тржишта у сарадњи са другим секторима; учешће у припреми годишњих података о стању тржишта електронских комуникација у Републици Србији; вођење базе података о капацитeтима електронских комуникационих мрежа; учешће у раду државних и међународних организација и институција, као и сарадњу са другим службама и секторима у Агенцији регулаторним и стручним телима држава чланица Европске уније и других држава ради усаглашавања праксе примене прописа из делокруга Групе; учешће у стручним радним групама и комисијама; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 1. ВИШИ САВЕТНИК ЗА РАДИО-ДИФУЗИЈУ, Група за радио-дифузију, Служба за радио-комуникације, Сектор за електронске комуникације (један извршилац);

Опис послова: oбавља веома сложене студијско-аналитичке и стручне послове из делокруга Групе утврђене чл. 8. и 65. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: израду предлога општих аката из области радио-дифузије; израду предлога плана намене радио-фреквенцијских опсега, израду предлога планова расподеле фреквенција/локација у области радио-дифузије; планирање коришћења радио-фреквенција за радио-дифузну службу и радио-дифузну сателитску службу; учешће у спровођењу поступка јавног надметања за коришћење радио-фреквенција; спровођење поступка координације радио-фреквенција са суседним и другим државама сагласно међународним споразумима и међународним плановима; спровођење поступка нотификације радио-фреквенција сагласно међународним споразумима; израду предлога за закључивање међународних мултилатералних и билатералних споразума из области управљања радио-фреквенцијским спектром за рад радио-дифузних служби; праћење и примену прописа, препорука, извештаја и стандарда из области радио-дифузије (ITU, CEPT, EBU, ETSI); израду анализа о могућности коришћења радио-фреквенција у радио-дифузији; анализу техничких документација; анализу захтева за нове доделе фреквенција и дислокације радио-дифузних станица и издавање/одузимање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у радио-дифузној служби; анализа контролно-мерних резултата у циљу оптимизације планирања радио-фреквенцијског спектра; ажурно вођење база података из делокруга Групе; учешће у раду државних и међународних организација и институција, као и сарадњу са регулаторним и стручним телима држава чланица Европске уније и других држава ради усаглашавања праксе примене прописа из области радио-дифузије; учешће у стручним радним групама и комисијама; пружање информација заинтересованим лицима из области коришћења радио-фреквенцијског спектра; обављање по потреби неопходних послова из делокруга Групе на терену; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 1. САВЕТНИК ЗА ЗАСТУПАЊЕ, Група за заступање, Служба за правне послове, Сектор за правне и опште послове (један извршилац);

Опис послова: oбавља сложене нормативно-правне, студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове из делокруга рада Групе утврђене чл. 25. и 65. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: припрему аката у вези са судским споровима, кривичним и прекршајним поступцима и поступцима привредних преступа, покретање и вођење поступка извршења ради испуњења новчаних обавеза оператора; учешће у изради (правно-техничка редакција) појединачних аката о утврђивању накнада операторима и других аката који за последицу могу имати покретање и вођење судског поступка; учешће у изради или правно-техничкој редакцији уговора у којима је Агенција уговорна страна, а исти нису у надлежности других организационих јединица у Агенцији и односе се на новчана потраживања Агенције; припрему документације за пријаву потраживања у поступцима стечаја и ликвидације; сарадњу са инспекцијом надлежног министарства у случају утврђене неправилности у раду оператора; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 1. САВЕТНИК ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ, Служба за рачуноводство и финансије, Сектор за анализу тржишта и економске послове (један извршилац);

Опис послова: Обавља сложене студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове из делокруга рада Службе утврђене чл. 36. и 65. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: учешће у изради предлога општих аката из економско - финансијске области; припрему и израду предлога финансијских планова; праћење правних прописа и препорука; праћење финансијских аспеката реализације уговора; праћење стања, спровођење стручних анализа, испитивање информација и предлагање мера за унапређење финансијских и рачуноводствених питања из делокруга рада Службе; учешће у припремању финансијских извештаја, прегледа и анализа, као и статистичких и осталих извештаја из области финансијско-материјалног пословања; контролу наменског коришћења и економичност средстава приликом склапања уговора; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

I Услови које кандидати морају да испуњавају за избор:

Општи услов:

 • пунолетан држављанин Републике Србије.

 

Посебни услови:

 1. шеф одсека за управљање накнадама (за радно место под редним бројем 1.):
 • високо образовање из научне, односно стручне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • најмање четири године радног искуства у струци;
 • положен државни стручни испит;
 • знање енглеског језика – на нивoу В1;
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).
 1. главни саветник за општа овлашћења (за радно место под редним бројем 2.)
 • високо образовање из научне, односно стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • најмање четири године радног искуства у струци;
 • положен државни стручни испит;
 • знање енглеског језика – на нивoу В1;
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).
 1. виши саветник за радио-дифузију (за радно место под редним бројем 3.):
 • високо образовање из научне, односно стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство или саобраћајно инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
 • најмање три године радног искуства у струци;
 • положен државни стручни испит;
 • знање енглеског језика – на нивoу В1;
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).
 1. саветник за заступање (за радно место под редним бројем 4.):
 • високо образовање из научне, односно стручне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
 • најмање две године радног искуства у струци;
 • положен правосудни испит;
 • знање енглеског језика – на нивoу А1;
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).
 1. саветник за рачуноводство и финансије (за радно место под редним бројем 5.):
 • високо образовање из научне, односно стручне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
 • најмање две године радног искуства у струци;
 • знање енглеског језика – на нивoу А1;
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).

 

II  Место рада Београд, Палмотићева бр.2.

III Трајање радног односа - Запослени се прима у радни однос на неодређено време.

 

IV Рок за подношење пријаве - пријаве се подносе до 26.5.2020. године, на следећу адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

Палмотићева бр. 2, 11103 Београд, ПАК 106306

са назнаком: “ЗА КОНКУРС“

 

V Докази који се прилажу:

 1. читко попуњена и потписана „ПРИЈАВА НА КОНКУРС“ коју су кандидати преузели са адресе www.ratel.rs,
 2. уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
 3. извод из матичне књиге рођених,
 4. диплома (уверење) о стручној спреми односно нивоу образовања,
 5. докази о радном искуству - исправе којима се доказује дужина и врста радног искуства у струци (фотокопија радне књижице оверена од стране послодавца односно надлежног органа и потврде, решења, уговори или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
 6. доказ да кандидат није под истрагом, да се против њега не води кривични поступак, односно да против њега није подигнута оптужница (не старије од шест месеци),
 7. уверење о положеном државном стручном испиту (за радна места бр. 1, 2 и 3) - Кандидат који до момента заснивања радног односа нема положен државни стручни испит, биће обавезан на полагање истог у року дефинисаним за полагање,
 8. уверење о положеном правосудном испиту (за радно место број 4),
 9. пропратно/мотивационо писмо и биографија - CV уз навођење података о испуњености и других услова из конкурса,
 10. доказ о познавању рада на рачунару у траженом нивоу - ECDL сертификат (основни ниво),
 11. доказ о знању енглеског језика у траженом нивоу – диплома/уверење/сертификат.

Кандидати који конкуришу на више радних места, дужни су да поднесу пријаве за свако радно место на које конкуришу, са назнаком уз коју пријаву су доставили тражене доказе.

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији (изузев доказа означених у тачк. 10) и 11)), као и непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Са кандидатима који не поседују или не доставе тражени доказ о знању енглеског језика, односно о познавању рада на рачунару, обавиће се провера знања кроз интервју или тест.

VI Са Обавештењем о обради личних података кандидат се може упознати на Интернет страници Агенције, и својим потписом даје сагласност за обраду личних података;

VII Подаци о лицу које даје обавештења о јавном конкурсу:

Милица Челебић, е-mail: konkurs@ratel.rs,

 

VIII Други подаци значајни за поступак избора

Овај оглас објављује се на Интернет страници Агенције www.ratel.rs и у дневном листу „Вечерње новости“.

Стручна оспособљеност, знања и вештине (стручна квалификованост кандидата) проверавају се увидом у податке из пријаве и непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса који су ушли у ужи избор.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку су:

 

- за радно место под редним бројем 1: познавање Закона о електронским комуникацијама и Закона о поштанским услугама; познавање националног и ЕУ регулаторног оквира у области електронских комуникација и поштанских услуга; познавање мрежне инфраструктуре и услуга које се пружају на тржишту електронских комуникација и поштанских услуга; познавање прописа којима се уређује управни поступак и других правних аката који налазе своју примену у обављању послова радног места, као и провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештину комуникације;

 

- за радно место под редним бројем 2: познавање Закона о електронским комуникацијама и других подзаконских прописа којима се уређује обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења; као и провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које се пријављује, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, организационе вештине, систематичност и аналитички приступ у обављању послова радног места а нарочито способност за рад у тиму и вештину комуникације;

 

- за радно место под редним бројем 3: познавање Закона о електронским комуникацијама,  Плана намене радио-фреквенцијских опсега, Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за аналогну FM радио-дифузију, Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација/области за дигиталну телевизију; као и провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао полазећи од услова из огласа из систематизације радног места, а нарочито провера познавања услова за планирање радио-фреквенција из области радио-дифузије, као и поступка координације радио-фреквенција. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способност за рад у тиму, вештину комуникације.

- за радно место под редним бројем 4: познавање прописа којима се уређује поступак извршења и обезбеђења, управни поступак и управни спор, стечај и ликвидација, као и познавање прописа којима се регулише област електронских комуникација и поштанских услуга, а посебно поступак утврђивања и принудне наплате накнада за електронске комуникације и накнада за обављање поштанских услуга, као и других правних аката који се примењују у обављању послова овог радног места; провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је конкурисао, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештину комуникације.

- за радно место под редним бројем 5: познавање Закона о рачуноводству и подзаконских аката који уређују ову област; познавање Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике; провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештину комуникације.

У ужи избор улази кандидат који испуњава опште и посебне услове предвиђене за радно место на које је аплицирао и чија је пријава благовремена и потпуна.

Са кандидатима који не доставе доказ о траженом нивоу знања на рачунару, односно о знању енглеског језика, обавиће се провера знања кроз практичан рад, односно кроз интервју или тест. Само кандидати који буду оцењени оценом „задовољава“ могу бити позвани на разговор и учествовати у даљем изборном поступку.

Провера стручне оспособљености, знања и вештине које су ушли у ужи избор, обавиће се у просторијама Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, Палмотићева бр. 2, о чему ће кандидати бити појединачно обавештени мејлом или телефоном наведеним у пријавама.

 

IX Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу, који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС - образац.docx
Обавештење о обради личних података - Сагласност за обраду личних података.docx