Јавне консултације о Нацрту Правилника о изменама и допунама Правилника о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација

01.02.2021

У складу са чл. 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту Правилника o изменама и допунама Правилника о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација.

Мишљења о предмету јавних консултација подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца.

Адресе за слање коментара:

Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2,

Факс: 011 3242 673

Е-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs  

Kонтакт особе задужене за јавне консултације:

Катарина Томић, katarina.tomic@ratel.rs, број телефона:  011/2026 861

Распоред активности

Почетак јавних консултација

02. фебруар 2021. године

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 30 календарских дана од дана почетка јавних консултација.

Рок истиче 04. марта 2021. годинe.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на интернет страници Агенције.

Нацрт Правилника o изменама и допунама Правилника о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација.