Unapređen i proširen sistem za monitoring RF spektra

01.03.2022

Sistem za monitoring radio-frekvencijskog spektra Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge proširen je tokom 2021. godine sa tri nove daljinski upravljane kontrolno-merne stanice (DUKMS) - Zlatovo, Vlaška i Radan, tako da sistem za monitoring RF spektra sada čine, pored dva kontrolno-merna centra (KMC) u Beogradu i Nišu, i devetnaest DUKMS. 

U toku 2021. godine započet je projekat izgradnje i instalacije tri kompaktne daljinski upravljane merne stanice (KDUS) u zoni Novog Sada. U januaru 2022. godine završeni su radovi na tri kompaktne daljinski upravljane merne stanice u novosadskim naseljima Futog, Šangaj i Ledinci. Stanice imaju mogućnost TDOA geolociranja izvora RF signala i integrisane su u postojeći monitoring sistem rejona Kontrolno-mernog centra Beograd.

U toku 2022. godine nastaviće se sa aktivnostima na izgradnji mreže kompaktnih daljinski upravljanih kontrolno-mernih stanica u urbanim sredinama koje su u nadležnosti oba kontrolno-merna centra, čime će se doprineti efikasnijem nadzoru RF spektra na većem delu teritorije Republike Srbije.

Mapa sistema za monitoring RF spektra nalazi se na sledećem linku.