Dozvole za korišćenje frekvencija

Svako pravno i fizičko lice ima pravo korišćenja radio-frekvencija. Korišćenje radio-frekvencija se ostvaruje na osnovu pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija koje mogu da se izdaju :

  • po zahtevu i
  • po sprovedenom postupku javnog nadmetanja.

Korišćenje radio-frekvencija je moguće i  po režimu opšteg ovlašćenja a definisano je i korišćenje radio-frekvencija za specijalne korisnike radio-frekvencijskog spektra (Vojsku Srbije i Organe bezbednosti) kao korišćenje po osnovu posebne namene.

RATEL vodi ažurnе: bazu podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra i bazu podataka o korišćenju radio-difuznog spektra.


Pojedinačna dozvola za korišćenje radio-frekvencija koja se izdaje po zahtevu

Pravo na korišćenje radio-frekvencija stiče se na osnovu pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija koja se izdaje po zahtevu, kada je planom namene određen takav način izdavanja pojedinačne dozvole u okviru određenog frekvencijskog opsega.

Pojedinačna dozvola za korišćenje radio-frekvencija koja se izdaje po zahtevu, izdaje se na osnovu odgovarajućeg zahteva po vrstama, a što je definisano Pravilnikom o obrascima zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija.  Podnošenje zahteva je moguće izvršiti u papirnoj ili elektronskoj formi – korišćenjem Internet šaltera

Strano diplomatsko-konzularno predstavništvo  ima pravo da koristi radio-frekvencije na osnovu pojedinačne dozvole koja se izdaje po zahtevu.

Strano pravno lice koje u Republici Srbiji, na osnovu odgovarajućeg međunarodnog sporazuma, ostvaruje poslovno-tehničku, informativnu, naučnu, kulturnu, sportsku i drugu saradnju sa odgovarajućim organima, organizacijama i drugim licima u zemlji, ima pravo da koristi radio-frekvencije na osnovu pojedinačne dozvole koja se izdaje po zahtevu.

Privremena dozvola za korišćenje radio-frekvencija

Pravo na privremeno korišćenje radio-frekvencija, radi tržišnog ili tehničkog ispitivanja proizvoda  i usluga, istraživanja i projektovanja, kao i za potrebe održavanja sportskih, kulturnih i zabavnih i drugih događaja ograničenog trajanja, stiče se na osnovu privremene dozvole za korišćenje radio-frekvencija koja se izdaje rešenjem.

Pojedinačna dozvola za korišćenje radio-frekvencija koja se izdaje po sprovedenom postupku javnog nadmetanja

Pravo na korišćenje radio-frekvencija stiče se na osnovu pojedinačne dozvole koja se izdaje po sprovedenom postupku javnog nadmetanja, kada je planom namene, zbog ograničene raspoloživosti radio-frekvencija u okviru određenog radio-frekvencijskog opsega, određen takav način izdavanja pojedinačne dozvole.

RATEL po službenoj dužnosti ili na inicijativu zainteresovanih lica, donosi odluku o ispunjenosti uslova  za izdavanje pojedinačnih dozvola po sprovedenom postupku  javnog nadmetanja.

Korišćenje radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja

Ako postoje zanemarivi rizici od smetnji ili se radi o usklađenim radio-frekvencijskim opsezima, radio-frekvencije se koriste po režimu opšteg ovlašćenja.

Svako lice ima pravo na korišćenje radio-frekvencija koje se prema planu namene koriste po režimu opšteg ovlašćenja.

RATEL bliže uređuje način korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja (Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja).

Određeni frekvencijski opsezi koji se koriste po režimu opšteg ovlašćenja osim što moraju da rade u skladu sa Pravilnikom o načinu korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja podležu obavezi evidentiranja.

Korišćenje radio-frekvencija za posebne namene

Organi odbrane i bezbednosti, kao i službe za hitne intervencije. Koriste radio-frekvencije u frekvencijskim opsezima koji su planom namene određeni isključivo  za njihovo korišćenje.

Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

RATEL vodi ažurnu bazu podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra koja sadrži podatke o dodeljenim radio-frekvencijama i radio-frekvencijskim opsezima, sa odgovarajućim podacima o uslovima dodele i korišćenja, geografskoj oblasti upotrebe, kao i podatke o imaocima pojedinačnih dozvola i drugim korisnicima radio-frekvencijskog spektra.

Baza podataka je dostupna na sajtu RATEL-a  u tri odvojena registra: Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra i Baza podataka o korišćenju radio-difuznog spektra i Baza podataka o korišćenju radio-amaterskog spektra (u izradi).

Takođe se vodi evidencija prijava za evidentiranje korišćenja radio-frekvencijskih opsega koji se koriste po režimu opšteg ovlašćenja (2400-2483.5 MHz , 5470-5725MHz, 5725-5875 MHz, 72-76/82-86 GHz i 27 MHz) koja je dostupna u registru: Evidencija prijava za evidentiranje korišćenja radio-frekvencija.