Javne komunikacione mreže

Pod Javnim komunikacionim mrežama podrazumevaju se mreže javnih mobilnih komunikacija i mreže javnih fiksnih bežičnih komunikacija.

JAVNE MOBILNE KOMUNIKACIJE

U Republici Srbiji za pružanje javne mobilne elektronske komunikacione usluge na tehnološki neutralnoj osnovi RATEL je izdao pojedinačne dozvole na osnovu javnog nadmetanja za tri operatora : Preduzeće za telekomunikacije “TELEKOM SRBIJA“  akcionarsko društvo, “TELENOR” D.O.O i  A1 Srbija d.o.o. Beograd za frekvencijske opsege 800MHz, 900MHz, 1800MHz  i 2100MHz. Takođe su izdate dozvole i za dva virtualna mobilna operatora : Globaltel i Mundio Mobajl (Mundio Mobile) d.o.o.

Prikaz radio-frekvencijskih opsega i tehnologija u upotrebi kod operatora TELEKOM SRBIJA, A1 SRBIJA i TELENOR :

 

UL (MHz)

DL (MHz)

Upotrebljena tehnologija

TELEKOM SRBIJA

832-842

791-801

LTE

 

894,5-904,1

939,5-949,1

GSM, UMTS

 

1730-1750

1825-1845

GSM, LTE

 

1935 - 1950

2125 - 2140

UMTS, LTE

 

1905 - 1910

Ne koristi

A1 SRBIJA

852-862

811-821

LTE

 

890,1-894,3

935,1-939,3

GSM, UMTS

 

1750-1780

1845-1875

GSM, LTE

 

1950 - 1965

2140 - 2155

UMTS, LTE

 

1910 - 1915

Ne koristi

Telenor

842-852

801-811

LTE

 

904,3-913,9

949,3-958,9

GSM, UMTS

 

1710-1730

1805-1825

GSM, LTE

 

1920-1935

2110-2125

UMTS, LTE

 

1900 - 1905

Ne koristi

 

JAVNE FIKSNE BEŽIČNE KOMUNIKACIJE

Prikaz radio-frekvencijskih opsega i tehnologija u upotrebi kod operatora TELEKOM SRBIJA i ORION,  do isteka roka važenja licenci (jun 2019.godine):

  

UL (MHz)

DL (MHz)

Upotrebljena tehnologija

TELEKOM SRBIJA

411,875 - 414,875

421,875 - 424,375

CDMA

ORION

415,625 - 418,125

425,625 – 428,125

CDMA