Vrste poštanskih usluga

Poštanske usluge su usluge koje obuhvataju prijem, prenos (prerada i prevoz)  i uručenje/isplata poštanskih pošiljaka.    

Univerzalna poštanska usluga

Univerzalna poštanska usluga predstavlja skup poštanskih usluga koje se konstantno obavljaju na teritoriji Republike Srbije pod jednakim uslovima za sve korisnike, u okviru propisanog kvaliteta i po pristupačnim cenama.

Univerzalna poštanska usluga, u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju, obuhvata:

  • prijem, prenos i uručenje pismonosnih pošiljaka, uključujući registrovane pošiljke, mase do dva kilograma, kao i pismonosne pošiljke u elektronskoj formi,kao i sudska pisma bez obzira na masu
  • prijem, prenos i uručenje paketa mase do 10 kg i uručenje paketa mase do 20 kg u međunarodnom poštanskom saobraćaju
  • prijem, prenos i isplatu uputnica u klasičnoj i elektronskoj formi
  • prijem, prenos i uručenje sekograma do 7 kg

Univerzalnu poštansku uslugu obavlja javni poštanski operator, a drugi poštanski operatori mogu obavljati univerzalnu poštansku uslugu, osim rezervisanih, na osnovu licence. Javni poštanski operator ima ekskluzivno pravo na korišćenje reči ili dela reči "pošta" na bilo kom jeziku ili pismu, u nazivu firme ili poslovanju.

Obavljanjem univerzalne poštanske usluge omogućuje se svim korisnicima mogućnost pristupa poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora na razumnoj udaljenosti od mesta stanovanja, uključujući poštanske sandučiće na javnim mestima i u službenim prostorijama poštanskog operatora.

Univerzalna poštanska usluga se obavlja svaki radni dan, a ne manje od pet dana u nedelji, osim u slučajevima državnih i verskih praznika, više sile i ugroženosti zdravlja i sigurnosti zaposlenih kod operatora.

Javni poštanski operator organizuje podelu dostavnih područja tako da obuhvati sva naseljena mesta u zemlji, i to:

  • uže dostavno područje sa dostavom svim radnim danima
  • šire dostavno područje sa dostavom najmanje dva puta nedeljno
  • najšire dostavno područje sa dostavom najmanje jednom nedeljno

Agencija, na predlog davaoca univerzalne poštanske usluge, utvrđuje i dostavna područja koja obuhvataju teritorije gde nema stanovnika sa prebivalištem, odnosno, na kojima ne postoji obaveza obavljanja univerzalne poštanske usluge.

Rezervisane poštanske usluge

Rezervisane poštanske usluge su usluge koje država garantuje operatoru univerzalne poštanske usluge kao ekskluzivna prava u okvirima limita po masi i ceni.

Rezervisana poštanska usluga obuhvata:

  • prijem i/ili prenos i/ili uručenje pismonosnih pošiljaka, do utvrđenog limita po masi i ceni koje utvrđuje Agencija, pri čemu oni ne mogu biti veći od 100 grama i trostrukog iznosa poštarine za pismo prve stope težine i najbržeg stepena prenosa
  • prijem i/ili prenos i/ili isplatu uputnica u klasičnoj i elektronskoj formi

prijem i/ili prenos i/ili uručenje pismena u sudskom, upravnom i/ili prekršajnom postupku, bez obzira na limite

Komercijalni servis

Komercijalni servis obuhvata sve poštanske usluge koje ne spadaju u rezervisane poštanske usluge i koje mogu da pružaju svi poštanski operatori.