Izdavanje dozvola

Agencija izdaje dozvole (licence i/ili odobrenja) domaćim i stranim licima za obavljanje poštanskih usluga, na osnovu Zakona o poštanskim uslugama. Vrste dozvola su licenca i odobrenje.

Zahtev za dodelu dozvole se podnosi na obrascu koji propisuje Agencija i obavezno sadrži sledeće podatke:

 • poštanske usluge za koje se traži dozvola
 • teritorija na kojoj će obavljati navedene usluge
 • vremenski period za koji se traži dozvola
 • identifikacioni znak

Uz zahtev za dodelu dozvole dostavljaju se i obavezni prilozi:

 • dokaz o registraciji za obavljanje delatnosti
 • dokaz nadležnog organa o ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja delatnosti
 • posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga
 • drugi dokazi predviđeni zakonom

Agencija je dužna da o urednom zahtevu za dodelu dozvole odluči u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, u slučaju prekoračenja roka, dozvola se smatra dodeljenom narednog dana po isteku tog roka.


Dozvola
obavezno sadrži:

 • specifikaciju poštanskih usluga
 • teritoriju na kojoj se obavljaju poštanske usluge
 • period važenja dozvole i datum početka obavljanja poštanskih usluga
 • visinu troškova za izdavanje dozvole i rokove za izmirenje obaveza plaćanja

Poštanski operator plaća Agenciji troškove za izdavanje dozvole u visini od 18.200,00 dinara jednokratno i godišnju naknadu za obavljanje poštanskih usluga (0,4% od ostvarenog prihoda poštanskih usluga).

Odobrenje se izdaje na ograničeni rok trajanja od jedne do deset godina, u skladu sa podnetim zahtevom.

Licenca se izdaje na period do 20 godina.

Korisnik dozvole može da prestane da koristi predmet dozvole i pre isteka roka na koji je dozvola izdata, o čemu je dužan da obavesti Agenciju u roku ne kraćem od 30 dana pre prestanska rada i izmiri sve preuzete obaveze prema korisnicima poštanskih usluga i drugim licima.

Dozvola je neprenosiva.

Dozvola se može izmeniti podnošenjem Zahteva za izmenu dozvole za obavljanje poštanskih usluga i ispunjenjem zakonskih uslova.     

Dozvola može biti oduzeta u slučaju da korisnik dozvole ne obavlja poštanske usluge u skladu sa zakonom. Tada Agencija određuje način izmirivanja preuzetih obaveza korisnika dozvole prema korisnicima poštanskih usluga, odnosno postupanje sa poštanskim pošiljkama.

Zahtev za dodelu dozvole - licence
Zatev za dodelu dozvole - odobrenje
Zatev za izmenu dozvole