Poštanske usluge

Nadležnost Agencije u oblasti poštanskih usluga u Republici Srbiji je da obavlja sledeće poslove i zadatke:

 1. donosi opšte uslove za obavljanje poštanskih usluga, propisuje parametre kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga, propisuje minimalni kvalitet u obavljanju univerzalne poštanske usluge i prati njihovu primenu
 2. utvrđuje, uz saglasnost Vlade Republike Srbije, limite po masi i ceni za rezervisane poštanske usluge
 3. utvrđuje vreme trajanja ekskluzivnog obavljanja rezervisanih poštanskih usluga
 4. daje saglasnost na posebne uslove za obavljanje poštanskih usluga
 5. propisuje bliže uslove za izdavanje licence poštanskim operatorima
 6. izdaje i oduzima licence poštanskim operatorima za obavljanje univerzalne poštanske usluge
 7. izdaje i oduzima odobrenja poštanskim operatorima za obavljanje nerezervisanih poštanskih usluga
 8. vodi registar izdatih dozvola poštanskim operatorima
 9. utvrđuje visinu troškova za izdavanje licence, odnosno odobrenja i visinu godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga, kao i rokove za izmirenje obaveza plaćanja
 10. prati da li se poštanski operatori pridržavaju uslova sadržanih u izdatim licencama, odnosno odobrenjima, a u slučaju povreda tih uslova ili odredaba Zakona o poštanskim uslugama, preduzima mere iz svoje nadležnosti
 11. određuje tarifne stavove za univerzalnu poštansku uslugu
 12. utvrđuje metodologiju formiranja cena za univerzalnu poštansku uslugu
 13. 12a. utvrđuje način i uslove pristupa poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora i vodi registar zaključenih ugovora
 14. preduzima mere u cilju unapređenja konkurencije na tržištu poštanskih usluga
 15. prati rad poštanskih operatora po primedbama, odnosno prigovorima korisnika
 16. prati razvoj u oblasti poštanskih usluga
 17. prikuplja informacije, formira i održava bazu podataka od značaja za oblast poštanskih usluga i redovno objavljuje podatke
 18. ostvaruje međunarodne kontakte u oblasti poštanske regulative, ako Zakonom o poštanskim uslugama nije drugačije određeno
 19. obezbeđuje javnost u radu
 20. donosi poslovnik o svom radu
 21. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom


Oblast poštanskih usluga u Srbiji uređena je:

 • Zakonom o poštanskim uslugama ("Službeni glasnik RS", br: 18/05, 30/10, 62/14)
 • Zakonom o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza ("Službeni glasnik RS", br. 42/09, 10/14)
 • Strategijom razvoja poštanskih usluga u Srbiji ("Službeni glasnik RS", br: 101/2007, 43/2013, 84/2017)
 • Pravilnikom o uslovima za otpočinjanje delatnosti poštanskih usluga ("Službeni glasnik RS", br. 51/10)
 • Pravilnikom o utvrđivanju plana izdavanja prigodnih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica ("Službeni glasnik RS", br.108/17)
 • Pravilnik o uslovima za održavanje i unapređenje obavljanja univerzalne poštanske usluge ("Službeni glasnik RS", br.6/11)
 • Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji vrše delatnost poštanskog saobraćaja
 • Pravilnicima Agencije.

Adresa na koju se Agenciji dostavlja pošta je:

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL)

Sektor za poštanske usluge
Palmotićeva 2
11103 Beograd PAK 106306

Kontakti:

Služba za poštansku regulativu: +38111 2026-924, +38111 2026-930, +38111 2026-937
Služba za analizu poštanskog tržišta: +38111 2026-923, +38111 2026-906, +38111 2026-920                     


E-mail:

postanskotrziste@ratel.rs  

Radno vreme: 07.30-15.30, radnim danima