Nacionalni CERT

Nacionalni centar za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima Republike Srbije osnovan je u okviru Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge, u skladu sa Zakonom o informacionoj bezbednosti (''Službeni glasnik Republike Srbije '', broj 6/2016, 94/2017 i 77/2019).

Primarna zaduženja Nacionalnog CERT-a su koordinacija prevencije i zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima (IKT sistemima) na nacionalnom nivou.

Nacionalni CERT prikuplja i razmenjuje informacije o mogućim rizicima, a zatim obaveštava, upozorava i savetuje lica koja upravljaju IKT sistemima, kao i javnost Republike Srbije.

Nacionalni CERT prati prijavljene incidente na nacionalnom nivou i na osnovu prikupljenih podataka analizira rizike i incidente sa ciljem podizanja svesti, kako kod građana, tako i kod privrednih subjekata i organa javne vlasti, o značaju informacione bezbednosti.

Nacionalni CERT vodi evidenciju posebnih CERT-ova. Poseban CERT je tim koji obavlja poslove prevencije i zaštite od bezbednosnih rizika u IKT sistemima u okviru određenog pravnog lica, grupe pravnih lica ili oblasti poslovanja i slično.

Nadzor nad radom Nacionalnog CERT-a u vršenju poslova poverenih ovim zakonom sprovodi Nadležni ogran, odnosno Ministarstvo za trgovinu, turizam i telekomunikacije.

Incident možete prijaviti na sajtu www.cert.rs klikom na dugme 'PRIJAVI INCIDENT' i unošenjem neophodnih podataka u formular za prijavu incidenta.