Javne konsultacije o nacrtu pravilnika o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih fiksnih komunikacionih mreža

28.02.2022

U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18-dr. zakon), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih fiksnih komunikacionih mreža

Mišljenja o predmetu javnih konsultacija podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca.

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2,

Faks: 011 3242 673

E-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs  

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:

Milosav Grubović, milosav.grubovic@ratel.rs, broj telefona:  011/2026 896 

Raspored aktivnosti

Početak javnih konsultacija

1. mart 2022. godine.

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 15 radnih dana od dana početka javnih konsultacija.

Rok ističe 22. marta 2022. godine.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na internet stranici Agencije.

Nacrt pravilnika o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih fiksnih komunikacionih mreža