Stupio na snagu pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža

14.02.2022

Dana 12. 2. 2022. godine stupio je na snagu Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža („Službeni glasnik RS“, broj 13/22).

 Pravilnikom se bliže propisuju uslovi koje treba da ispune operatori, pretplatnici (korisnici) i RATEL u pogledu prenosivosti nacionalnog broja za usluge javne mobilne komunikacione mreže iz plana numeracije, način prenosa broja i visina naknade za prenos broja, zatim dužnost operatora da ostvare međusobnu saradnju i saradnju sa RATEL- om u postupku prenosa broja, kao i da se uzdrže od svakog postupanja koje bi za cilj imalo otežavanje ili onemogućavanje prenosa broja.

Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža