ZAVRŠENE JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O PARAMETRIMA KVALITETA JAVNO DOSTUPNIH ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA, VRŠENjU MERENjA I ISPITIVANjA I SPROVOĐENjU PROVERE POSTUPANjA OPERATORA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA

08.12.2022

U skladu sa čl. 33-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl. glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18-drugi zakon), Regulatorna agencija za elekronske komunikacije i poštanske usluge, pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga, vršenju merenja i ispitivanja i sprovođenju provere postupanja operatora elektronskih komunikacija.

Nacrt pravilnika o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga, vršenju merenja i ispitivanja i sprovođenju provere postupanja operatora elektronskih komunikacija
Rok za dostavljanje mišljenja istekao je zaključno sa 05. 12. 2022. godine.
Mišljenja podneta tokom javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Srodni dokumenti:

•            Mišljenje  ,,A1 Srbija“ d.o.o. Beograd

Preuzmite PDF dokument

•            Mišljenje „Yettel“ d.o.o. Beograd

Preuzmite PDF dokument

•            Mišljenje „SBB“ d.o.o. Beograd

 
•            Mišljenje „Telekom Srbija" a.d.
 

Preuzmite PDF dokument