Rezultati benčmarka mobilnih mreža u Republici Srbiji u 2022. godini

14.12.2022

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) je, u periodu od septembra do decembra 2022. godine, sprovela uporedna merenja i analizu parametara kvaliteta usluga mobilnih komunikacionih mreža (Benčmark mobilnih mreža) sva tri mobilna mrežna operatora u Republici Srbiji, odnosno izvršila je uporedno testiranje kvaliteta usluga u mobilnim mrežama, merenjem parametara kvaliteta govorne usluge i usluga prenosa podataka.

Benčmark mobilnih mreža obavljen je u skladu sa ETSI TR 103 559 Annex A međunarodnim standardom, koji omogućava objektivnu procenu korisničkog iskustva i kvaliteta servisa svih operatora mobilnih mreža.

Metodologija bodovanja razvijena je za potrebe rangiranja mobilnih operatora, nakon benčmark merenja, kojima se procenjuje percepcija korisnika o kvalitetu korišćenih usluga u mobilnoj mreži: prenosa govora, podataka i video servisa.

Benčmark merenja obuhvatila su 55 gradova, 16.000 km puteva i preko 1.400 km železničkih pruga u Republici Srbiji. Tokom kampanje obavljeno je preko 9.000 poziva i 7.000 sesija za svaku od usluga prenosa podataka u mreži svakog od operatora, na svim raspoloživim tehnologijama (2G, 3G, 4G). Merenja su uključivala:

  • merenje parametara kvaliteta za govornu (voice) uslugu i usluge prenosa podataka (data), kao i prenos WhatsAPP poruka,
  • merenja radio parametara za 2G/3G/4G tehnologije.

Primenom ove metodologije, Telekom Srbija je ostvario najbolji ukupni rezultat u vrednosti od 88,70 poena, a zatim slede A1 Srbija sa 86,98 i YETTEL sa 84,06 poena (od mogućih 100), što daje prosečan broj poena od 86,58.

Ovogodišnji rezultati pokazuju poboljšanje kvaliteta usluga koje mobilni operatori pružaju svojim korisnicima u odnosu na prethodnu godinu, imajući u vidu da su prošle godine ostvarili prosečan broj poena 83,51.

Rezultati Benčmarka mobilnih mreža i detaljne informacije nalaze se na linku http://benchmark.ratel.rs/.