Obaveštenje o terminima za izradu tehničke dokumentacije i izdavanje pojedinačnih dozvola

20.04.2011

Obaveštavamo emitere da će RATEL, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 44/10) i Protokolom o saradnji RRA i RATEL, a posle dobijenih odluka o dodeli frekvencija za radio-stanice (dopis RRA, broj 03-223/10/11-3 od 14.04.2011. godine, primljen u RATEL 18.04.2011. godine, a koji se odnosi na dodele: Lr 299, Lr 286 i Lr 281) slediti sledeću proceduru:

Podnosilac prijave kome je odlukama RRA dodeljena lokacija/frekvencija je dužan da u roku od 30 dana (do 20.05.2011. godine), dostavi RATEL-u kompletnu tehničku i drugu dokumentaciju propisanuPravilnikom o obrascima zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija (Službeni glasnik Republike Srbije broj 8/11).

Pomenuti Pravilnik se nalazi na Internet stranici Agencije, kao i obrasci zahteva za izdavanje pojedinačnih dozvola.

RATEL, na osnovu odluka iz stava 1 i zahteva RRA, u skladu sa članom 100. stav 2. Zakona o elektronskim komunikacijama i članom 39. stav 6. Zakona o radio-difuziji, izdaje dozvolu za jednu ili više radio-stanica, koja je sastavni deo dozvole za emitovanje programa, ukoliko je zahtev u skladu sa Planom raspodele radio-frekvencija i ako su ispunjeni uslovi utvrđeni Zakonom o elektronskim komunikacijama i propisima koji uređuju ovu oblast.

RATEL će izdati pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija do 04.07.2011.godine.

Ukoliko u toku provere tehničke dokumentacije, RATEL ustanovi da nisu ispunjeni propisani uslovi, obavestiće podnosioca.

U slučaju da nedostaci nisu otklonjeni ili nisu otklonjeni u datom roku, zahtev se odbija i o tome obaveštava RRA.

RATEL će izdate pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija (za radio-difuzne stanice) dostaviti RRA.

Termini za izradu tehničke dokumentacije koja se odnosi na radio-stanice višekanalnih terestričkih i satelitskih radio-veza koje služe za prenos modulacionog signala od studija do predajnika, kao i za izdavanje dozvola za iste,isti su sa terminima za radio-difuzne stanice.

RATEL će pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za ove radio-stanice dostaviti korisniku.