Mreže pete generacije (5G) i zaštita zdravlja ljudi

24.04.2020

 

Svedoci smo, u našoj eri, nezapamćene pandemije izazvane korona virusom. Trenutno je u svetu evidentirano preko 2,6  miliona  osoba  zaraženih  ovim virusom, a  do sada  je  od posledica zaraze  preminulo  više od  180.000 hiljada  ljudi. Ovo,  nažalost,  nisu konačni rezultati. Pogođene su kako razvijene zemlje,  tako i  zemlje u razvoju i nerazvijene zemlje (https://www.worldometers.info/coronavirus/). U trenutku kada se suočavamo sa  zastojem  svetske ekonomije, brigom  o ekonomskom preživljavanju i opravdanim  strahom  zbog pandemije COVID-19, pojavili su se mnogi komentari koje, prevashodno na društvenim mrežama, plasiraju zagovornici takozvanih  „teorija  zavere“,    u  kojima se  uzroci  pandemije povezuju upravo sa razvojem 5G mreža. Ovakvi navodi su    prepoznati  kao dezinformacije, te su  YouTube, Facebook i slične platforme odmah uklonile problematični sadržaj i istakle merodavne izvore informacija.

Usled  poplave  lažnih vesti i na osnovu ovih, ničim naučno potvrđenih i  krajnje  bizarnih teorija, u pojedinim zemljama je došlo do vandalskih akcija, uništavanja opreme mobilne telefonije, pod izgovorom da upravo 5G oprema koja je instalirana na stubovima negativno utiče na zdravlje ljudi i to  na dva načina:  prvo,  prenošenjem  virusa putem 5G tehnologije  čime  se širi zaraza,  i drugo, uticajem  5G mreža  na imuni sistem  čime se  omogućava rasprostiranje virusa COVID-19  među  stanovništvom. Ni jedna ni druga tvrdnja, naravno,  nisu ni na koji način  naučno utemeljene i  ocenjene su  u većini komentara kao  „najgora vrsta lažnih vesti“  u eri pandemije. U Velikoj Britaniji, Holandiji  i  Belgiji zapaljeno  je  i demolirano  na  desetine stubova sa opremom,  pa čak i jedna lokacija u susednoj Hrvatskoj. Na većem  broju  uništenih lokacija čak nije ni  bilo  5G opreme, što  dodatno  govori o stanju svesti  počinilaca ovih dela, podstaknutih  dezinformacijama  plasiranim  u javnost preko društvenih mreža.

Potrebno je jasno i nedvosmisleno istaknuti da između 5G tehnologije i korona virusa ne postoji   nikakva  veza. U  nedavnom saopštenju  Svetske zdravstvene organizacije  - SZO  ( World Health Organization – WHO)  (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters)  navodi se da  virus ne može putovati radio-talasima, niti  putem mobilne mreže. COVID -19 se širi respiratornim  putem,  kapljično,  kada zaražena osoba kija, kašlje ili  govori. Ljudi se, takođe,  mogu inficirati  ako nakon kontakta sa    zaraženom  površinom,  dodiruju  oči, usta ili nos. Konačno, COVID-19 je rasprostranjen u mnogim zemljama koje nemaju 5G mobilne mreže.

Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIRP) je     u martu 2020. godine  izdala najnovije smernice za limite izlaganja elektromagnetnim poljima u opsezima od 100 kHz do 300 GHz (https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf). Smernice su  izrađene u skladu sa izveštajima  SZO, Naučnog odbora Evropske komisije za  novonastale  i  novootkrivene  zdravstvene  rizike  (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks - SCENIHR) i Švedske agencije  za zaštitu od zračenja (Swedish Radiation Safety Authority - SSM) o potencijalnim  posledicama po zdravlje  usled izlaganja elektromagnetnim poljima. Na osnovu svih pokazatelja,  u  izveštajima se  navodi  da  je  povećanje lokalne temperature tkiva sa promenom propusnosti ćelijskih membrana i stimulacijom nerava,  što je  u praksi slučaj kada je mobilni telefon prislonjen uz glavu pri telefoniranju, jedini potvrđeni efekat na zdravlje ljudi prouzrokovan izlaganjem elektromagnetnim poljima. Izveštaji detaljno ukazuju  na to  da nije  potvrđen uticaj elektromagnetnog zračenja na izazivanje ili razvoj karcinoma i da nije  potvrđen štetan  uticaj na plodnost, trudnice, razvoj dece, imuni sistem, funkcije mozga, sluh,vid , neuro-degenerativne bolesti, neuro-endokrini sistem, kardiovaskularni i nervni sistem. Zaključak je da nema dokaza o štetnom  uticaju  na zdravlje  ljudi pri izloženosti  na nivoima ispod limita  iz  smernica  ICNIRP-a, niti postoji dokaz o eventualnom mehanizmu interakcije koji bi predvideo mogućnost pojave štetnih uticaja na zdravlje  usled  izloženosti elektromagnetnom zračenju ispod graničnih nivoa. Kada se govori o ovoj vrsti zračenja, mora da se napomene da ono spada u nejonizujuća zračenja, odnosno, zračenja koja nemaju svojstva da menjaju strukturu molekula, kao što je to slučaj sa jonizujućim zračenjem (X-zraci). Međunarodna agencija za istraživanje kancera ( International Agency for Research on Cancer - IARC) Svetske zdravstvene organizacije u svom izveštaju (http://publications.iarc.fr/126) svrstava izloženost elektromagnetnom zračenju, koje je u granicama trenutno preporučenim na međunarodnom i  evropskom  nivou, u grupu  koja se smatra manje rizičnom od kategorije većeg rizika  u koju su svrstani  konzumiranje crvenog mesa  i  rad u noćnoj smeni.

Nove smernice ICNIRP ukazuju   na to  da su postojeće granice izlaganja elektromagnetnom polju, uz neznatno prilagođavanje metoda merenja i samih limita, odgovarajuće i za  radio-frekvencijske opsege namenjene za rad  5G  mreža.

5G tehnologija koristi deo radio-frekvencijskog spektra koje već koriste mreže 3G i 4G ali radi i na višim frekvencijama. Nivoi      jačine  elektromagnetnog polja 5G  mreža, odnosno, nivoi zračenja, su  u okvirima  postojećih međunarodnih normi, koje je definisala  ICNIRP.  Ako uporedimo  nivoe zračenja predajnika postojećih    3G i 4G baznih    radio  stanica sa nivoima zračenja predajnika 5G bazne radio stanice,    treba  napomenuti  da 5G predajnici koriste  manje antene i  rade  sa nižim nivoom snage  u odnosu na  3G  ili 4G    predajnike, upravo  zbog  potrebe za gušćom mrežom, što opet implicira i da će stepen izloženosti elektromagnetnom zračenju od 5G  antena biti manji. Nedavno istraživanje Evropske komisije pokazalo je da se u urbanim sredinama gde    se,    pored    4G  tehnologije koja se i dalje koristi, uvede i  5G    tehnologija, može očekivati samo skromno kumulativno povećanje ukupne izloženosti elektromagnetnom zračenju. Već je poznata činjenica da,  što je bazna  radio  stanica  dalje  od korisnika i  što je  signal  „lošiji",  to je  veće zračenje mobilnog terminala koji  na taj način  pokušava da komunicira sa baznom  radio  stanicom,  pri čemu  najveći uticaj u ovom slučaju na korisnika ima njegov mobilni terminal.

Primena nove generacije mobilne telefonije (5G) omogućava poboljšanje karakteristika postojećih i već primenjenih tehnologija u mobilnim mrežama. Rezervisanjem novih radio-frekvencijskih opsega u Finalnim aktima Svetske konferencije o radio komunikacijama (WRC-19),  koja je održana krajem 2019. godine, omogućeni su dalji    razvoj i  primena  ove tehnologije. Uzimajući u obzir sve faktore, proces  uvođenja i primene 5G  tehnologije se nezaustavljivo  odvija  na svetskom nivou,  u cilju zadovoljavanja potreba ekonomskog razvoja koji više nije moguć bez razvijenih telekomunikacija.

Tokom prethodnih nekoliko godina    učestalo se održavaju  aukcije  za  radio-frekvencijske opsege koji su prevashodno namenjeni 5G    tehnologijama,  ovo se pre svega odnosi na  preferentni  radio-frekvencijski opseg 3,4-3,8 GHz. Do kraja 2019. godine približno polovina evropskih zemalja je završila        postupak  aukcije, odnosno prodaje    odgovarajućeg dela radio-frekvencijskog  spektra  operatorima, dok većina preostalih zemalja planira          da sprovede  aukciju    tokom  2020. i 2021. godine. Prema poslednjem izveštaju Asocijacije  dobavljača mobilnih uređaja na globalnom nivou (Global mobile Suppliers Association      - GSA ), iz aprila 2020.  godine , 73 operatora        je pustilo u rad 5G  mreže sa komercijalnim pružanjem usluga u 41 zemlji,  dok je u drugim zemljama  88  operatora  najavilo puštanje  5G  mreže  u rad,  dok je  380  operatora u fazi  testiranja  svojih  5G  mreža  (https://www.ratel.rs/uploads/documents/empire_plugin/GSA5G.pdf).

Uslov za primenu radio-frekvencijskog opsega za 3,4-3,8 GHz za potrebe 5G tehnologija  je, pre svega,  bio oslobađanje ovog opsega od prethodne,  sada već zastarele,  tehnologije WiMAX  (Worldwide Interoperability for Microwave Access). WiMAX  je  telekomunikaciona tehnologija koja svojom arhitekturom podseća na mobilnu telefoniju (širokopojasni bežični pristup  korišćenjem  baznih stanica za ostvarivanje veze „tačka - više tačaka“ ),  koja je  bila prisutna i  u našoj zemlji, a koja će u budućnosti biti zamenjena baznim  radio  stanicama 5G tehnologije.

RATEL je, u prethodnom periodu,  izdao četiri privremene pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija u cilju testiranja i ispitivanja 5G      mreže na teritoriji grada Beograda, operatoru  Telenor  za    jednu  lokaciju i operatoru  Telekom Srbija  za tri  lokacije. Nakon završenih testiranja i isteka roka važenja privremenih dozvola, navedene bazne  radio  stanice su isključene, odnosno,  u Srbiji trenutno nema 5G baznih    radio  stanica koje su u radu.

RATEL , u okviru projekta „EMF  RATEL“  koji predstavlja  sistem za kontinulano praćenje nivoa elektromagnetnog polja, prati nivoe i promene nivoa polja,  kao i izloženost populacije  elektromagnetnom zračenju  (http://emf.ratel.rs/cyr/index). U ovom trenutku,  širom zemlje postavljeno je ukupno 41 senzora  koji kontinualno vrše zadata merenja. Sve  do sada  izmerene vrednosti su daleko niže od propisima dozvoljenih vrednosti nivoa elektromagnetnog polja. Na lokaciji Naučno-tehnološkog  parka  „Zvezdara“, u periodu  važenja privremenih dozvola,  praćen  je  rad testne 5G bazne  radio  stanice operatora Telenor. Ni u jednom trenutku nije zabeležen nivo polja  koji je bio u suprotnosti u  pogledu  ispunjenosti  važećih normi. Zabeleženi su nivoi polja koji predstavljaju samo mali deo dozvoljenog limita. Kako kod nas ne postoji 5G mreža  puštena u rad za  komercijalno  pružanje usluga, nismo u mogućnosti da prikažemo detaljniji izveštaj na ovu temu.

Kao dobar primer preliminarnih rezultata nivoa elektromagnetnog polja 5G mreže u radu, može nam poslužiti slučaj Velike Britanije. Britanska regulatorna  agencija „Ofcom“  je  izvršila kontrolna merenja u okolini 22 bazne  radio  stanice 5G  mreže  svojih mobilnih operatora. U Velikoj Britaniji komercijalne 5G mreže počele su sa radom u avgustu 2019. godine za korisnike  fiksnog  bežičnog širokopojasnog  pristupa  (Fixed Wireless Access  -  FWA), a u februaru 2020. godine sa pružanjem  usluga  mobilnim korisnicima. Glavni zaključak je da je izloženost nejonizujućem zračenju u zonama u kojima su obavljana merenja reda veličine 1%, računato u odnosu na ICNIRP referentne nivoe definisane za opštu populaciju, kao i da veći doprinos ukupnom nivou polja daju „stare“ tehnologije kao što su 2G, 3G i 4G. Detaljan izveštaj je  dostupan  na linku:

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0015/190005/emf-test-summary.pdf.

Na osnovu informacija koje je    Ministarstvo  trgovine, turizma i telekomunikacija saopštilo  pre  uvođenja  vanrednog stanja,  sprovođenje postupka javnog nadmetanja za  prodaju  spektra u opsegu 3,4-3,8 GHz,  za korišćenje na tehnološki neutralnoj osnovi (što  uključuje i 5G    tehnologije) bilo  je planirano    za  treći,  odnosno  četvrti  kvartal 2020. godine. U skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama,  na osnovu odluke države o prodaji spektra,  po  donošenju    od strane Ministarstva  trgovine, turizma i telekomunikacija odgovarajućeg Pravilnika o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u  pomenutom    radio-frekvencijskom opsegu,  postupak javnog nadmetanja  sprovodi  RATEL.

U svetlu razvoja 5G tehnologije,  u delu koji se odnosi na uticaj ove tehnologije na životnu sredinu, odnosno  na zaštitu životne sredine,  nadležne institucije Republike Srbije će preduzeti sve odgovarajuće mere kako bi  životna sredina i zdravlje ljudi bili  maksimalno zaštićeni, u skladu sa zakonskom  regulativom  koju definiše Ministarstvo za zaštitu životne sredine. U Republici Srbiji granične vrednosti izlaganja elektromagnetnim poljima za opštu populaciju definisane su Pravilnikom  o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Službeni  glasnik RS“, broj  104/2009). Treba napomenuti  da su granične vrednosti intenziteta vektora jačine električnog polja definisane u pomenutom dokumentu oko  dva i po puta niže, odnosno  daleko  strožije, u odnosu na  preporuke ICNIRP  koje se odnose na  limit izlaganja elektromagnetnim poljima u radio-frekvencijskim opsezima 100 kHz-300 GHz.