JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

11.05.2020

REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE

 
r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

 

 1. ŠEF ODSEKA ZA UPRAVLjANjE NAKNADAMA, Odsek za upravljanje naknadama, Sektor za analizu tržišta i ekonomske poslove (jedan izvršilac);

Opis poslova: organizuje i rukovodi radom Odseka; obavlja najsloženije normativno-pravne, studijsko-analitičke i stručne poslove iz delokruga rada Odseka utvrđene čl. 37. i 61. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: upravljanje prihodima Agencije: obračun svih vrsta godišnjih naknada koje su u nadležnosti Agencije; ispostavljanje obaveštenja o visini naknada koje naplaćuje Agencija; obradu prigovora i izradu predloga pojedinačnih akata iz delokruga rada Odseka; kontrolu naplate naknada u rokovima utvrđenim rešenjima; izradu opomena za nenaplaćene naknade utvrđene rešenjima; učešće u sprovođenju postupaka sudske naplate po proceduri za prinudnu naplatu i saradnja sa nadležnom službom Agencije u pokretanju izvršnih postupaka; izradu redovnih izveštaja i predloga mera u vezi sa realizacijom naplate utvrđenih naknada; izradu predloga opštih akata iz delokruga rada Odseka; saradnju sa državnim organima i organizacijama i drugim relevantnim institucijama; učešće u radu stručnih radnih grupa i komisija; učešće u izradi plana nabavki i postupcima nabavki, kao i druge poslove iz delokruga rada Odseka; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 1. GLAVNI SAVETNIK ZA OPŠTA OVLAŠĐENjA, Grupa za opšta ovlašćenja i međuoperatorske odnose, Služba za mreže, usluge i elektronsku opremu, Sektor za elektronske komunikacije (jedan izvršilac);

Opis poslova: obavlja najsloženije studijsko-analitičke i stručne poslove iz delokruga Grupe utvrđene čl. 19. i 65. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: izradu predloga opštih akata u vezi sa obavljanjem delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja; planiranje i organizovanje više registara i evidencija iz nadležnosti Agencije (operatora, po režimu opšteg ovlašćenja, ugovora o međunarodnom povezivanju, ugovora o interkonekciji, baze infrastrukture i dr.); praćenje uslova i obaveza u vezi sa obavljanjem delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja, pristupa, korišćenja elemenata mreže i zajedničko korišćenje infrastrukture; proveru/kontrolu rada operatora u pogledu ispunjavanja uslova i obaveza propisanih zakonom i podzakonskim aktima koje je donela Agencija; učešće u pripremi godišnjih upitnika u vezi sa podacima o stanju tržišta elektronskih komunikacija; izradu predloga opštih akata iz delokruga Grupe; stručna podrška u definisanju godišnjih upitnika koji se odnose na tehničke parametre; učešće u analizama tržišta u saradnji sa drugim sektorima; učešće u pripremi godišnjih podataka o stanju tržišta elektronskih komunikacija u Republici Srbiji; vođenje baze podataka o kapacitetima elektronskih komunikacionih mreža; učešće u radu državnih i međunarodnih organizacija i institucija, kao i saradnju sa drugim službama i sektorima u Agenciji regulatornim i stručnim telima država članica Evropske unije i drugih država radi usaglašavanja prakse primene propisa iz delokruga Grupe; učešće u stručnim radnim grupama i komisijama; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 1. VIŠI SAVETNIK ZA RADIO-DIFUZIJU, Grupa za radio-difuziju, Služba za radio-komunikacije, Sektor za elektronske komunikacije (jedan izvršilac);

Opis poslova: obavlja veoma složene studijsko-analitičke i stručne poslove iz delokruga Grupe utvrđene čl. 8. i 65. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: izradu predloga opštih akata iz oblasti radio-difuzije; izradu predloga plana namene radio-frekvencijskih opsega, izradu predloga planova raspodele frekvencija/lokacija u oblasti radio-difuzije; planiranje korišćenja radio-frekvencija za radio-difuznu službu i radio-difuznu satelitsku službu; učešće u sprovođenju postupka javnog nadmetanja za korišćenje radio-frekvencija; sprovođenje postupka koordinacije radio-frekvencija sa susednim i drugim državama saglasno međunarodnim sporazumima i međunarodnim planovima; sprovođenje postupka notifikacije radio-frekvencija saglasno međunarodnim sporazumima; izradu predloga za zaključivanje međunarodnih multilateralnih i bilateralnih sporazuma iz oblasti upravljanja radio-frekvencijskim spektrom za rad radio-difuznih službi; praćenje i primenu propisa, preporuka, izveštaja i standarda iz oblasti radio-difuzije (ITU, CEPT, EBU, ETSI); izradu analiza o mogućnosti korišćenja radio-frekvencija u radio-difuziji; analizu tehničkih dokumentacija; analizu zahteva za nove dodele frekvencija i dislokacije radio-difuznih stanica i izdavanje/oduzimanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija u radio-difuznoj službi; analiza kontrolno-mernih rezultata u cilju optimizacije planiranja radio-frekvencijskog spektra; ažurno vođenje baza podataka iz delokruga Grupe; učešće u radu državnih i međunarodnih organizacija i institucija, kao i saradnju sa regulatornim i stručnim telima država članica Evropske unije i drugih država radi usaglašavanja prakse primene propisa iz oblasti radio-difuzije; učešće u stručnim radnim grupama i komisijama; pružanje informacija zainteresovanim licima iz oblasti korišćenja radio-frekvencijskog spektra; obavljanje po potrebi neophodnih poslova iz delokruga Grupe na terenu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 1. SAVETNIK ZA ZASTUPANjE, Grupa za zastupanje, Služba za pravne poslove, Sektor za pravne i opšte poslove (jedan izvršilac);

Opis poslova: obavlja složene normativno-pravne, studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove iz delokruga rada Grupe utvrđene čl. 25. i 65. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: pripremu akata u vezi sa sudskim sporovima, krivičnim i prekršajnim postupcima i postupcima privrednih prestupa, pokretanje i vođenje postupka izvršenja radi ispunjenja novčanih obaveza operatora; učešće u izradi (pravno-tehnička redakcija) pojedinačnih akata o utvrđivanju naknada operatorima i drugih akata koji za posledicu mogu imati pokretanje i vođenje sudskog postupka; učešće u izradi ili pravno-tehničkoj redakciji ugovora u kojima je Agencija ugovorna strana, a isti nisu u nadležnosti drugih organizacionih jedinica u Agenciji i odnose se na novčana potraživanja Agencije; pripremu dokumentacije za prijavu potraživanja u postupcima stečaja i likvidacije; saradnju sa inspekcijom nadležnog ministarstva u slučaju utvrđene nepravilnosti u radu operatora; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 1. SAVETNIK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE, Služba za računovodstvo i finansije, Sektor za analizu tržišta i ekonomske poslove (jedan izvršilac);

Opis poslova: Obavlja složene studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove iz delokruga rada Službe utvrđene čl. 36. i 65. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: učešće u izradi predloga opštih akata iz ekonomsko - finansijske oblasti; pripremu i izradu predloga finansijskih planova; praćenje pravnih propisa i preporuka; praćenje finansijskih aspekata realizacije ugovora; praćenje stanja, sprovođenje stručnih analiza, ispitivanje informacija i predlaganje mera za unapređenje finansijskih i računovodstvenih pitanja iz delokruga rada Službe; učešće u pripremanju finansijskih izveštaja, pregleda i analiza, kao i statističkih i ostalih izveštaja iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja; kontrolu namenskog korišćenja i ekonomičnost sredstava prilikom sklapanja ugovora; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

I Uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za izbor:

Opšti uslov:

 • punoletan državljanin Republike Srbije.

 

Posebni uslovi:

 1. šef odseka za upravljanje naknadama (za radno mesto pod rednim brojem 1.):
 • visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • najmanje četiri godine radnog iskustva u struci;
 • položen državni stručni ispit;
 • znanje engleskog jezika – na nivou V1;
 • poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).
 1. glavni savetnik za opšta ovlašćenja (za radno mesto pod rednim brojem 2.)
 • visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • najmanje četiri godine radnog iskustva u struci;
 • položen državni stručni ispit;
 • znanje engleskog jezika – na nivou V1;
 • poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).
 1. viši savetnik za radio-difuziju (za radno mesto pod rednim brojem 3.):
 • visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili saobraćajno inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,
 • najmanje tri godine radnog iskustva u struci;
 • položen državni stručni ispit;
 • znanje engleskog jezika – na nivou V1;
 • poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).
 1. savetnik za zastupanje (za radno mesto pod rednim brojem 4.):
 • visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,
 • najmanje dve godine radnog iskustva u struci;
 • položen pravosudni ispit;
 • znanje engleskog jezika – na nivou A1;
 • poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).
 1. savetnik za računovodstvo i finansije (za radno mesto pod rednim brojem 5.):
 • visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,
 • najmanje dve godine radnog iskustva u struci;
 • znanje engleskog jezika – na nivou A1;
 • poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).

 

II  Mesto rada Beograd, Palmotićeva br.2.

III Trajanje radnog odnosa - Zaposleni se prima u radni odnos na neodređeno vreme.

 

IV Rok za podnošenje prijave - prijave se podnose do 26.5.2020. godine, na sledeću adresu:

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge

Palmotićeva br. 2, 11103 Beograd, PAK 106306

sa naznakom: “ZA KONKURS“

 

V Dokazi koji se prilažu:

 1. čitko popunjena i potpisana „PRIJAVA NA KONKURS“ koju su kandidati preuzeli sa adrese www.ratel.rs,
 2. uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci),
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. diploma (uverenje) o stručnoj spremi odnosno nivou obrazovanja,
 5. dokazi o radnom iskustvu - isprave kojima se dokazuje dužina i vrsta radnog iskustva u struci (fotokopija radne knjižice overena od strane poslodavca odnosno nadležnog organa i potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo),
 6. dokaz da kandidat nije pod istragom, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da protiv njega nije podignuta optužnica (ne starije od šest meseci),
 7. uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (za radna mesta br. 1, 2 i 3) - Kandidat koji do momenta zasnivanja radnog odnosa nema položen državni stručni ispit, biće obavezan na polaganje istog u roku definisanim za polaganje,
 8. uverenje o položenom pravosudnom ispitu (za radno mesto broj 4),
 9. propratno/motivaciono pismo i biografija - CV uz navođenje podataka o ispunjenosti i drugih uslova iz konkursa,
 10. dokaz o poznavanju rada na računaru u traženom nivou - ECDL sertifikat (osnovni nivo),
 11. dokaz o znanju engleskog jezika u traženom nivou – diploma/uverenje/sertifikat.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, dužni su da podnesu prijave za svako radno mesto na koje konkurišu, sa naznakom uz koju prijavu su dostavili tražene dokaze.

Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji (izuzev dokaza označenih u tačk. 10) i 11)), kao i nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji ne poseduju ili ne dostave traženi dokaz o znanju engleskog jezika, odnosno o poznavanju rada na računaru, obaviće se provera znanja kroz intervju ili test.

VI Sa Obaveštenjem o obradi ličnih podataka kandidat se može upoznati na Internet stranici Agencije, i svojim potpisom daje saglasnost za obradu ličnih podataka;

VII Podaci o licu koje daje obaveštenja o javnom konkursu:

Milica Čelebić, e-mail: konkurs@ratel.rs,

 

VIII Drugi podaci značajni za postupak izbora

Ovaj oglas objavljuje se na Internet stranici Agencije www.ratel.rs i u dnevnom listu „Večernje novosti“.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine (stručna kvalifikovanost kandidata) proveravaju se uvidom u podatke iz prijave i neposredno, kroz usmeni razgovor sa učesnicima javnog konkursa koji su ušli u uži izbor.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku su:

 

- za radno mesto pod rednim brojem 1: poznavanje Zakona o elektronskim komunikacijama i Zakona o poštanskim uslugama; poznavanje nacionalnog i EU regulatornog okvira u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskih usluga; poznavanje mrežne infrastrukture i usluga koje se pružaju na tržištu elektronskih komunikacija i poštanskih usluga; poznavanje propisa kojima se uređuje upravni postupak i drugih pravnih akata koji nalaze svoju primenu u obavljanju poslova radnog mesta, kao i provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao, polazeći od uslova iz oglasa, sistematizacije radnog mesta i radnog iskustva kandidata. Poslodavac će posebno ceniti prethodno iskustvo kandidata kao i njegov odnos prema poslu i kvalitetu rada, sposobnosti za rad u timu, veštinu komunikacije;

 

- za radno mesto pod rednim brojem 2: poznavanje Zakona o elektronskim komunikacijama i drugih podzakonskih propisa kojima se uređuje obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja; kao i provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje se prijavljuje, polazeći od uslova iz oglasa, sistematizacije radnog mesta i radnog iskustva kandidata. Poslodavac će posebno ceniti prethodno iskustvo kandidata kao i njegov odnos prema poslu i kvalitetu rada, organizacione veštine, sistematičnost i analitički pristup u obavljanju poslova radnog mesta a naročito sposobnost za rad u timu i veštinu komunikacije;

 

- za radno mesto pod rednim brojem 3: poznavanje Zakona o elektronskim komunikacijama,  Plana namene radio-frekvencijskih opsega, Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za analognu FM radio-difuziju, Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija/oblasti za digitalnu televiziju; kao i provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao polazeći od uslova iz oglasa iz sistematizacije radnog mesta, a naročito provera poznavanja uslova za planiranje radio-frekvencija iz oblasti radio-difuzije, kao i postupka koordinacije radio-frekvencija. Poslodavac će posebno ceniti prethodno iskustvo kandidata kao i njegov odnos prema poslu i kvalitetu rada, sposobnost za rad u timu, veštinu komunikacije.

- za radno mesto pod rednim brojem 4: poznavanje propisa kojima se uređuje postupak izvršenja i obezbeđenja, upravni postupak i upravni spor, stečaj i likvidacija, kao i poznavanje propisa kojima se reguliše oblast elektronskih komunikacija i poštanskih usluga, a posebno postupak utvrđivanja i prinudne naplate naknada za elektronske komunikacije i naknada za obavljanje poštanskih usluga, kao i drugih pravnih akata koji se primenjuju u obavljanju poslova ovog radnog mesta; provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je konkurisao, polazeći od uslova iz oglasa, sistematizacije radnog mesta i radnog iskustva kandidata. Poslodavac će posebno ceniti prethodno iskustvo kandidata kao i njegov odnos prema poslu i kvalitetu rada, sposobnosti za rad u timu, veštinu komunikacije.

- za radno mesto pod rednim brojem 5: poznavanje Zakona o računovodstvu i podzakonskih akata koji uređuju ovu oblast; poznavanje Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike; provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao, polazeći od uslova iz oglasa, sistematizacije radnog mesta i radnog iskustva kandidata. Poslodavac će posebno ceniti prethodno iskustvo kandidata kao i njegov odnos prema poslu i kvalitetu rada, sposobnosti za rad u timu, veštinu komunikacije.

U uži izbor ulazi kandidat koji ispunjava opšte i posebne uslove predviđene za radno mesto na koje je aplicirao i čija je prijava blagovremena i potpuna.

Sa kandidatima koji ne dostave dokaz o traženom nivou znanja na računaru, odnosno o znanju engleskog jezika, obaviće se provera znanja kroz praktičan rad, odnosno kroz intervju ili test. Samo kandidati koji budu ocenjeni ocenom „zadovoljava“ mogu biti pozvani na razgovor i učestvovati u daljem izbornom postupku.

Provera stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje su ušli u uži izbor, obaviće se u prostorijama Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Beograd, Palmotićeva br. 2, o čemu će kandidati biti pojedinačno obavešteni mejlom ili telefonom navedenim u prijavama.

 

IX Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge ne vrši diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti i etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu, koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

PRIJAVA NA KONKURS - obrazac.docx

Obavestenje o obradi licnih podataka - Saglasnost za obradu licnih podataka.docx