Javne konsultacije o Nacrtu plana namene radio-frekvencijskih opsega

13.11.2018

Pozivamo stručnu i širu javnost da u okviru Javnih konsultacija daju  svoje mišljenje o Nacrtu plana namene radio-frekvencijskih opsega. Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca.

Rok za dostavljanje mišljenja je 30 dana od dana početka javnih konsultacija.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Agencije, izuzev aneksa sa poverljivim podacima.

https://www.ratel.rs/sr/blog/javne-konsultacije-o-nacrtu-plana-namene-radio-frekvencijskih-opsega