Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

19.11.2018

Na osnovu Odluke direktora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge broj 1-02-111-4/18 od 15.11.2018. godine

REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE

r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 NA NEODREĐENO VREME

                                     

1. KOORDINATOR GRUPE ZA IZGRADNjU, ODRŽAVANjE I OPŠTE POSLOVE, Služba za ljudske resurse, nabavke i opšte poslove, Sektor za pravne i opšte poslove (jedan izvršilac);

Opis poslova: Organizuje i koordinira radom Grupe; obavlja najsloženije normativno-pravne, studijsko-analitičke i stručne poslove iz delokruga rada Grupe utvrđene čl. 31. i 62. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: učešće u pronalaženju lokacija, izgradnju objekata i instalaciju opreme za razvoj i modernizaciju integralnog sistema za kontrolu radio-frekvencijskog spektra; izradu plana održavanja poslovnog prostora, objekata, uređaja i opreme za kontrolu radio-frekvencijskog spektra i održavanja voznog parka; održavanje u skladu sa planom i vanrednim potrebama Agencije; nadzor, organizovanje i korišćenje voznog parka; poslovanje magacina; fotokopiranje za potrebe Agencije; održavanje higijene poslovnog prostora; obezbeđenje objekata; pružanje usluga kafe kuhinje; poslove vozača-kurira; poslove koji proizlaze iz propisa kojima se uređuje oblast protivpožarne zaštite, javne svojine i upravljanja otpadom; rad u stručnim radnim grupama i komisijama; izradu i/ili pravno-tehničku redakciju dokumenata (sporazuma, protokola i dr.) o poslovno-tehničkoj saradnji u kojima je Agencija jedna od strana potpisnica; saradnju sa državnim organima i organizacijama i drugim relevantnim institucijama; kao i i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.  

2. REFERENT – VOZAČ SPECIJALNOG KONTROLNO-MERNOG VOZILA, Grupa za izgradnju, održavanje i opšte poslove, Služba za ljudske resurse, nabavke i opšte poslove, Sektor za pravne i opšte poslove (jedan izvršilac);

Opis poslova: Obavlja operativno-tehničke poslove koji se odnose na: upravljanje specijalnim kontrolno-mernim vozilom za potrebe Službe za kontrolu i ostalim vozilima Agencije po potrebi; staranje o ispravnosti i urednom i redovnom održavanju i racionalnom korišćenju vozila; vođenje evidencije o korišćenju vozila; montažu i demontažu opreme na vozilo neophodne za obavljanje poslova Službe za kontrolu; vođenje evidencije potrošnje goriva; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

3. REFERENT MAGACINSKIH POSLOVA, Grupa za izgradnju, održavanje i opšte poslove, Služba za ljudske resurse, nabavke i opšte poslove, Sektor za pravne i opšte poslove (jedan izvršilac);

Opis poslova: Obavlja stručno-operativne i administrativne poslove koji se odnose na: prijem i uskladištenje robe u magacin; kontrolu kvantiteta i kvaliteta primljene robe; izdavanje robe iz magacina; ažurno vođenje evidencija i dokumentacije o prijemu i izdavanju robe; redovno evidentiranje svih nastalih promena; obeležavanje osnovnih sredstava inventarskim brojem; trebovanje potrošne robe od dobavljača u skladu sa utroškom i ugovorenim količinama; utovar i istovar robe prilikom prijema i izdavanja robe; sortiranje i pakovanje robe u magacinu; popis robe u magacinu radi kontrole odnosno sravnjenja stanja sa evidencijom; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

I Uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za izbor:

Opšti uslov:

  • punoletan državljanin Republike Srbije.

Posebni uslovi:

1) Koordinator Grupe za izgradnju, održavanje i opšte poslove, Služba za ljudske resurse, nabavke i opšte poslove, Sektor za pravne i opšte poslove (za radno mesto broj 1.);

     - Visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje četiri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru i znanje jednog svetskog jezika.

2) Referent – vozač specijalnog kontrolno-mernog vozila, Grupa za izgradnju, održavanje i opšte poslove, Služba za ljudske resurse, nabavke i opšte poslove, Sektor za pravne i opšte poslove (za radno mesto broj 2.);

     - Završena srednja škola, položen vozački ispit „C“ kategorije i najmanje dve godine radnog iskustva u struci.

3) Referent magacinskih poslova, Grupa za izgradnju, održavanje i opšte poslove, Služba za ljudske resurse, nabavke i opšte poslove, Sektor za pravne i opšte poslove (za radno mesto broj 3.)

     - Završena srednja škola društvenog smera ili gimnazija, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

II  Mesto radaBeograd, Palmotićeva br.2.

 

III Trajanje radnog odnosa - Zaposleni se prima u radni odnos na neodređeno vreme.

 

IV Rok za podnošenje prijave - prijave se podnose do 27.11.2018. godine, na sledeću adresu:

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge
Palmotićeva br. 2, 11103 Beograd, PAK 106306
sa naznakom: “ZA KONKURS“

 

V Dokazi koji se prilažu uz prijavu* na javni konkurs:

a) uverenje o državljanstvu,

b) izvod iz matične knjige rođenih,

v) diploma (uverenje) o stručnoj spremi odnosno nivou obrazovanja,

g) dokazi o radnom iskustvu - isprave kojima se dokazuje dužina i vrsta radnog iskustva u struci (fotokopija radne knjižice, potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti u originalu ili overenoj fotokopiji od strane poslodavca odnosno nadležnog organa iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo),

d) dokaz da kandidat nije pod istragom, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da protiv njega nije podignuta optužnica,

đ) CV uz navođenje podataka o ispunjenosti i drugih uslova (znanje svetskog jezika, poznavanje rada na računaru i drugo),

e)  dokaz o položenom vozačkom ispitu „C“ kategorije (overena fotokopija vozačke dozvole za ona radna mesta gde je predviđeno kao poseban uslov koje kandidat mora da ispunjava),

ž) **uverenje o položenom odgovarajućem stručnom ispitu (original ili overena fotokopija uverenja za ona radna mesta za koja je predviđeno kao poseban uslov).

*Obrazac prijave na konkurs je obavezan i može se preuzeti na Internet stranici Agencije;

**Kandidat koji do momenta zasnivanja radnog odnosa nema položen odgovarajući stručni ispit, biće obavezan na polaganje istog u roku od 24 meseca od dana otpočinjanja obavljanja poslova.

Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, kao i nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za dokumenta navedena pod a) i d) datumi izdavanja ne smeju biti stariji od šest meseci u odnosu na datum raspisivanja ovog konkursa.

VI Sa Obaveštenjem o obradi ličnih podataka kandidat se može upoznati na Internet stranici Agencije, i svojim potpisom daje saglasnost za obradu ličnih podataka;

VII Podaci o licima koja daju obaveštenja o javnom konkursu:

Milica Okanović, glavni savetnik za ljudske resurse, e-mail: milica.okanovic@ratel.rs, tel. 011/2026-916.

VIII Drugi podaci značajni za postupak izbora

Ovaj oglas objavljuje se na Internet stranici Agencije www.ratel.rs i u dnevnom listu „Večernje novosti“.
Intervju sa odabranim kandidatima koji su ušli u uži izbor, obaviće se u prostorijama Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Beograd, Palmotićeva br. 2, o čemu će kandidati biti pojedinačno obavešteni mejlom ili telefonom navedenim u prijavama.
IX Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge ne vrši diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti i etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu, koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Prijava na konkurs - obrazac

Obaveštenje o obradi ličnih podataka - Saglasnost za obradu ličnih podataka